Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wykorzystanie odpadów ziemi i gleby

Pytanie: Mam pole 2 ha grunt rolny kl. IV i V,w dobrym położeniu, przy drodze, w pobliżu terenów inwestycyjnych. Już kilka razy zgłaszały się do mnie firmy budowlane z propozycją przekazania mi sporych ilości gleby i ziemi jako osobie fizycznej do  wykorzystania na własne cele, żebym rozprowadził ją na swoim polu.

W rozporządzeniu, które mi podali, jest kod odpadu i cel, ale nie wiem czy jeśli przyjmę ziemie to będzie zgodne z prawem. Teren jest raczej płaski, wiec trochę się podniesie, czy należy zdjąć wcześniej humus? Mam wątpliwości czy to będzie jak w rozporządzeniu utwardzenie powierzchni i czy mój grunt rolny to powierzchnia, jakie jeszcze muszę spełnić warunki zgodnie z wymienionym prawem wodnym i budowlanym?

Ja się boję, że firmy chcąc pozbyć się odpadów ziemi „wrabiają” rolników, mówią im, że mogą przyjąć i rozprowadzić na polu, bo są osobą fizyczną i to na własne cele. Słyszałem, że w sąsiedniej gminie ktoś przyjął ziemię na pole z przebudowy nasypu kolejowego i miał komisję z gminy, i że to było uznane za składowisko bez pozwolenia. W Gminie pytałem, ale mówią że potrzebna jest zgoda od Starosty na rekultywację. Trochę to wszystko komplikuje to przyjmowanie odpadów osobie fizycznej. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę, oprócz mnie jeszcze kilka osób ma takie propozycje, ale nie wiemy czy możemy taką ziemię przyjąć. [I.I.]

Odpowiedź: Sprawa nie jest prosta. Od 23.01.2013 r. obowiązuje nowa ustawa o odpadach (UO2), według której inaczej niż wcześniej było według starej ustawy o odpadach (UO), każdą ilość gleby/ziemi przeznaczoną do wykorzystania poza miejscem ich wydobycia w trakcie robót budowlanych traktuje się jako odpady podlegające UO2, gdyż:

– od 23.01.2013 r. obowiązuje art. 2 pkt 3 UO2:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty;

– przed 23.01.2013 r. obowiązywał art. 2 ust. 2 pkt 1 UO:

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych określają warunki i sposób ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w POŚ;

Tak więc gleba i ziemia z wykopów budowlanych jest odpadem, jeżeli nie jest wykorzystana na terenie budowy. Taki odpad należy zakwalifikować na podstawie katalogu odpadów [3] następująco:

– grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
– podgrupa 17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
– kod i rodzaj:
17 05 03* – Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

Rozprowadzanie na polu gleby i ziemi będącej odpadami byłoby prowadzeniem przetwarzania (odzysku) odpadów poza instalacją. Tak więc należy przeanalizować przepisy UO2 dotyczące wykorzystania odpadów poza instalacją na potrzeby własne przez osobę fizyczną:

Art. 27.

8. Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

9. Posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów, do wykorzystania na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 10.

10. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia:
1) określi listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku,
2) może określić dla niektórych rodzajów odpadów, o których mowa w pkt 1, warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku, lub sposób określenia tych ilości
– kierując się właściwościami odpadów oraz możliwościami ich bezpiecznego wykorzystania.

Art. 30. 1. Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

2. Dopuszcza się odzysk poza instalacjami lub urządzeniami w przypadku:

1) odzysku w procesie odzysku R10, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4;

2) rodzajów odpadów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, poddawanych odzyskowi, zgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach, w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, o których mowa w załączniku nr 1 do UO2;

3) osób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne.

3. Odzysk poza instalacjami lub urządzeniami, o którym mowa w ust. 2, może być prowadzony, jeżeli nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz jest prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie ust. 4 lub 5.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki odzysku w procesie odzysku R10, wymienionego w załączniku nr 1 do UO2, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego procesu odzysku, uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do UO2, poza instalacjami i urządzeniami, uwzględniając właściwości tych odpadów oraz możliwość bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi wykorzystania tych odpadów.

Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

Do czasu wydania nowych rozporządzeń na podstawie art. 27 ust. 10 oraz art. 30 ust. 4 i 5, ale maksymalnie do 23.01.2015 r., obowiązują wg art. 250 UO2 odpowiednie dotychczasowe rozporządzenia wydane do UO. Tak więc:

– do czasu wydania rozporządzenia na podstawie art. 27 ust. 10 UO2 obowiązuje rozporządzenie [4], wg którego osoba fizyczna na własne potrzeby może wykorzystać odpady o kodzie 17 05 04 jedynie:

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu, jeśli jest to konieczne do wykorzystania odpadów, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego

jednak moim zdaniem rozprowadzanie tych odpadów na polu nie byłoby „utwardzaniem powierzchni”, a tylko dla takiego zastosowania osoba fizyczna na podstawie art. 45 UO2 nie musiałaby mieć zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) tych odpadów;

– do czasu wydania rozporządzenia na podstawie art. 30 ust. 4 UO2 obowiązuje rozporządzenie [5], które określa warunki odzysku za pomocą procesu odzysku R10 (wg UO2 R10 to obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska) i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku; jednak nie ma tam wymienionych odpadów o kodzie 17 05 04, tak więc nie można tych odpadów stosować w procesie R10;

– do czasu wydania rozporządzenia na podstawie art. 30 ust. 5 UO2 obowiązuje rozporządzenie [6], które określa warunki odzysku odpadów o kodzie 17 05 04, ale nie ma tam wymienionego procesu polegającego na rozprowadzania ich na polu, a jedynie takie jak:

1. Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk) pod warunkiem, że: …

5. Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, z tym że …

13. Do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej), przy czym …

Tak więc według obecnych przepisów nie widzę możliwości wykorzystania odpadów ziemi i gleby poprzez rozprowadzanie ich na polu, a więc nie można też uzyskać zezwolenia na taki odzysk.

Pole nie jest też miejscem do składowania (unieszkodliwiania) odpadów, dlatego do czasu ich usunięcia z pola należałoby za każdą dobę wnieść na konto urzędu marszałkowskiego opłatę podwyższoną na mocy art. 293 POŚ:

3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.

Ponadto, jaką pewność miałby rolnik przyjmujący taką glebę/ziemię, że nie jest ona zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi (np. substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi)? Gdyby spowodował zanieczyszczenie pola, to zobowiązany byłby do jego oczyszczenia do jakości określonej w rozporządzeniu [8].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2012 r. poz. 21, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 – Dz. U. Nr 86/2011 r., poz. 476
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi – Dz. U. Nr 165/2002 r., poz. 1359
[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[10] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M. P. z 2012 r. poz. 766
[11] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 – M. P. z 2013 r. poz. 729

Tematy powiązane

Odzysk R5 zamiast R14
Odzysk R14 i R15 poza instalacją

Joanna Wilczyńska (06.10.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 32 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 32

“Wykorzystanie odpadów ziemi i gleby”
 1. 1 Ucak napisał(a) 12:44, 18.10.2013:

  Ja bym i tak skorzystał z radcy prawnego, bo prawo to jedno, a przestrzeganie to drugie

 2. 2 JAN napisał(a) 12:11, 10.06.2015:

  Kurcze przywiozłem sobie 100 ton torfu na pole i chromole przepisy i sraneiw banie urzedasów.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:23, 10.06.2015:

  Torf nie jest odpadem lecz kopaliną (tak jak np. piasek, żwir, węgiel), a więc nie stosuje się do niego przepisów ustawy o odpadach.

 4. 4 join napisał(a) 10:49, 22.10.2015:

  Przestaniesz chromolić, jak dostaniesz karę:) Ja na bieżąco współpracuję z firmą xxx, która mi zabiera odpady i po kłopocie.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:14, 24.01.2016:

  Od 24.01.2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r. poz. 93

 6. 6 kasia napisał(a) 18:57, 12.03.2016:

  prowadzę działalność czy mogę przyjąć odpady gruzu i ziemi na własną działkę

 7. 7 kasia napisał(a) 19:02, 12.03.2016:

  Czy osoba będąca przedsiębiorcą może przyjąć odpad ziemi , gruzu na swoją prywatną działkę.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:14, 12.03.2016:

  Kasia, w jakim celu ziemia i gruz ma być przyjęta?
  Jeżeli chwilowo odpady te mają być magazynowane na własnej działce, to jest to miejsce „zbierania” i trzeba mieć na to zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Jeżeli odpady te mają być wykorzystane na tej działce, to trzeba mieć zezwolenie na przetwarzanie (odzysk) odpadów.

 9. 9 kasia napisał(a) 10:36, 13.03.2016:

  jakie kary grożą za takie przechowywanie składowanej ziemi lub gruzu na takiej działce.

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:04, 13.03.2016:

  Kasia, w zezwoleniu na zbieranie odpadów i w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.
  W przypadku braku takiej decyzji ponosi się opłatę podwyższoną z art. 293 ust. 2 POŚ za każdą dobę magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji, którą oblicza się jako iloczyn masy magazynowanych odpadów, dni ich magazynowania, współczynnika 0,05 i stawki. W 2016 r. stawka za odpady ziemi i gruzu wynosi 12,67 zł/tonę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875). Tak więc za każdą tonę magazynowanych tych odpadów przez 1 dzień opłata podwyższona wynosi 0,05×12,67=0,6335 zł/(Mgxd). Jeżeli tych odpadów będzie np. 100 ton i magazynowane będą przez np. 100 dni, to opłata wyniesie 6335 zł. Opłatę tę wnosi się do 31 marca następnego roku na rachunek urzędu marszałkowskiego razem z innymi opłatami za korzystanie ze środowiska oraz podaje się ją w wykazach opłatowych.
  Jeżeli jednak magazynowanie tych odpadów przekroczy 3 lata, to wówczas będzie to traktowane jako składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony i opłata podwyższona z art. 293 ust. 3 POŚ będzie podobnie liczona, ale ze współczynnikiem 0,7, a więc za każdą tonę i za każdy dzień stawka wyniesie 0,7×12,67=8,869 zł/(Mgxd)

 11. 11 Ewelina napisał(a) 08:51, 17.05.2016:

  Witam,
  Czy są jakieś limity – ile można wytworzyć odpadów gleby zanieczyszczonej i niezanieczyszczonej poza instalacją? Jeśli np. firma wykonuje usługę przebudowy linii elektroenergetycznej dla inwestora(właściciela) i z terenu budowy powstanie 50000 Mg odpadu ziemi to wystarczy, że wykonawca przekaże odpad gleby do odpowiedniej firmy utylizującej, wystawi kartę i rozliczy się na zasadach ogólnej ewidencji (sprawozdanie do Marszałka) czy wykonawca musi posiadać jakieś pozwolenia na wytwarzanie odpadów? Dodam, że gleba nie będzie wykorzystana na terenie budowy, bo wtedy sprawa jest jasna. Proszę o odpowiedź.

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:13, 17.05.2016:

  Ewelina, od 23.01.2013 r., tj. z chwilą wejścia w życie UO2, wytwarzający odpady w związku z wykonywaniem usługi u kogoś nie musi mieć żadnej decyzji na ich wytwarzanie.
  Wcześniej wymagana była decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami.

 13. 13 Ewelina napisał(a) 10:00, 18.05.2016:

  Dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze pytanie – co w przypadku sytuacji, w której na budowie oddano odpad w roku 2015, wystawiono kartę przekazania, jednak karta ta nie trafiła do osoby w biurze sporządzającej sprawozdanie, w związku z czym karta nie została uwzględniona w sprawozdaniu. Czy należy złożyć korektę? Czy jest już po prostu za późno i nic nie należy z tym robić? Czy będzie to traktowane jako zatajenie danych? Czy podlega karze?

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:12, 22.05.2016:

  Ewelina, moim zdaniem należy dokonać korekty sprawozdania (zbiorczego zestawienia danych) przekazanego do Marszałka Województwa za rok 2015.
  Wg art. 237a UO2 sporządza i składa się je, za rok 2015 i za rok 2016, stosując przepisy dotychczasowe, a więc art. 37 UO, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje ich lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a UO.
  Mając na uwadze art. 37 ust. 3c UO złożenie korekty nie powinno moim zdaniem skutkować nałożeniem grzywny.

 15. 15 Monika napisał(a) 13:10, 23.06.2016:

  Witam,
  proszę o wyjaśnienie czy gminę można traktować zgodnie z art. 27 pkt 8) jako jednostkę organizacyjną, która może poddawać odzyskowi odpad jakim jest gruz na potrzeby własne (zgodnie z art. 30) poza instalacjami i dodatkowo jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Czy jeśli odpowiedź brzmi tak, to w rocznym sprawozdaniu wójta, burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi można wpisać Gminę w miejscu instalacji?

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:24, 12.07.2016:

  Monika, gmina jest jednostką sektora finansów publicznych, a nie przedsiębiorcą, dlatego moim zdaniem jest jednostką organizacyjną, która może poddawać odzyskowi (art. 27 ust. 8 i 10 UO2) odpady gruzu na potrzeby własne zgodnie z rozporządzeniem – Dz. U. z 2016 r. poz. 93, na co nie musi mieć (art. 45 ust. 1 pkt 2 UO2) zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie będzie musiała być (art. 51 ust. 2 pkt 1 UO2) wpisana do rejestru w ramach BDO (jak będzie utworzona), nie musi prowadzić (art. 66 ust. 4 pkt 2 UO2) ewidencji tych odpadów.
  Natomiast w innych przypadkach gmina nie jest zwolniona z powyższych obowiązków, a więc m.in. moim zdaniem musi mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów gruzu poza instalacjami (art. 30 ust. 2, 3 i 5 UO2) zgodnie z rozporządzeniem – Dz. U. z 2015 r. poz. 796, a w rocznym sprawozdaniu wg objaśnienia nr 6 do załącznika nr 4 do nowego rozporządzenia – Dz. U. z 2016 r. poz. 934 należy wpisać: „odzysk poza instalacjami lub urządzeniami”.

 17. 17 Jacek napisał(a) 13:41, 04.08.2016:

  jestem osobą prywatną i właścicielem działki. W 2013 roku zakończyłem na niej budowę domu. Teraz chce nawieźć ziemię na część działki aby wyrównać teren i móc postawić ogrodzenie. Ze względu na ukształtowanie terenu jest to teraz niemożliwe do wykonania. Jakie warunki muszę spełnić aby to było legalne (mam konfliktowych sąsiadów). Dziękuje za pomoc.

 18. 18 Bogdan napisał(a) 15:20, 18.08.2016:

  Witam,

  W dokuemntacji kontraktowej posiadam taki zapis: „Nadmiar humusu zdjętego w pasie drogowym stanowi własność okolicznych gmin i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione”, moje pytania brzmą: na podstawie, których zapisów ustawy o odpadach mogę tego dokonać i jakie warunki powinnismy spełnić, a jakie gmina? czy gmina powinna wydać nam kartę przekazania odpadu?, jakie są miejsca dozwolone na wywóz humus?

 19. 19 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:13, 28.08.2016:

  II SA/Wr 1/16 – Wyrok WSA we Wrocławiu – czy humus to odpady o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03?

 20. 20 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:22, 07.09.2016:

  Od 5.09.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395), w którym określone są m.in. dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi substancji powodujących ryzyko, które zastępują dotychczasowe standardy jakości gleby i ziemi

 21. 21 Bogdan napisał(a) 07:35, 13.09.2016:

  Witam Pani Joanno, dziekuję za dotychczasowe wskazówki, ale załóżmy, że w humusie, który został zdjety z pasa drogowego nie ma zanieczyszczeń i mam nadmiar tego humusu, czy to oznacza, że mogę ten humusu przekazać gminie we wskazane przez nią miejsce? i nie stosować ustawy o odpadach?

 22. 22 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:51, 13.09.2016:

  Bogdan, na logikę humus nie powinno traktować się jako odpad, ale mam wątpliwość, bo:
  – wygląda na to, że usunięty humus poza teren inwestycji jest odpadem i podlega przepisom ustawy o odpadach, gdyż wg art. 2 pkt 3 UO2:
  „Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
  3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty”
  – tymczasem humus trzeba chronić, bo wg art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
  „Art. 14. 1. W razie wyłączania gruntów z produkcji, w decyzji o wyłączeniu, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, można, po zasięgnięciu opinii wójta, nałożyć obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz z torfowisk.
  2. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 1, osoba wyłączająca grunty z produkcji uiszcza za każdy 1 m3 wykorzystanej niewłaściwie próchnicznej warstwy gleby opłatę w wysokości obowiązującej w dniu wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty, która wynosi: …”

 23. 23 Mariusz napisał(a) 19:08, 22.11.2016:

  Witam serdecznie,
  Mam pytanie czy materiał z robót ziemnych (piasek) mogę oficjalnie sprzedać jako materiał czy przekazać jako odpad kartą odpadu?
  Zależy mi aby oficjalnie sprzedaż jako materiał i jak jest podstawa prawna abym mógł tak zrobić.
  Z góry dziękuje za pomoc.

 24. 24 Ania napisał(a) 15:11, 23.08.2017:

  Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź, czy będąc dzierżawcą działki mogę przyjąć na działkę odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z
  pogłębiania inny niż wymieniony
  w 17 05 05) pochodzący w budowy? Wg rozporządzenia ministra środowiska z dnia 10 listopada 2015 jako osoba fizyczna mogę przyjąć taki odpad, w celu utwardzania powierzchni, ale z komentarzy powyżej można wnioskować, że będzie to wówczas przetwarzanie odpadów na co potrzebuję zezwolenia..jak ma się to zatem do zapisów ww. ustawy? Czy kluczowy jest tu fakt, że urobek pochodzi budowy? z góry dziękuję za pomoc

 25. 25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:53, 27.08.2017:

  Ania, jeżeli jesteś osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, to odpady o kodzie 17 05 06 możesz bez zezwolenia na przetwarzanie wykorzystać na potrzeby własne zgodnie z tym rozporządzeniem – a więc:
  – „Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni.”
  – ” Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, pod przykryciem materiałem nieprzepuszczalnym. ”
  – „Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.”

 26. 26 Zbigniew napisał(a) 14:30, 24.10.2017:

  Witam.Mam pytanie,zgłosił sie do mnie przedstawiciel firmy budującej drogę szybkiego ruchu,czy przyjął bym na swoją działkę ziemię z pod budowy drogi.Ziemia ma być później wykorzystana do rekultywacji pobocza budowanej drogi.Interesuje mnie opłata za wynajem/dzierżawę i czy ziemi tego rodzaju nie traktuje się jako odpad.

 27. 27 Kamil napisał(a) 08:17, 27.06.2019:

  Dzień dobry.

  Czy jako firma przeprowadzająca remonty dróg możemy wykorzystać wykopaną glebę i ziemie z jednego placu budowy na drugim placu budowy prowadzonym równolegle oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów?
  (mając oczywiście pozwolenie na transport odpadów)

  kod odpadu: 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

  Dodam, że ziemia przed przewiezieniem może być przebadana przez odpowiednie laboratorium.

 28. 28 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:53, 27.06.2019:

  Kamil (27), na transport odpadów wymagany jest (od 24.07.2018 r.) wpis do rejestru BDO w dziale VII (zezwolenia na transport odpadów już nie funkcjonują).
  Według art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach, przepisów tej ustawy nie stosuje się do:
  3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.
  Z tego wynika, że przepisom ustawy o odpadach podlega wykopana gleba i ziemia przy remoncie jednej drogi i wykorzystywana przy remoncie innej drogi. Natomiast trudno ocenić, co w sytuacji prowadzenia robót w dwóch różnych miejscach na tej samej drodze.
  Gleba i ziemia, która podlega przepisom ustawy o odpadach, może być magazynowana do 3 lat łącznie (art. 25 ust. 4b i 6), a na jej wykorzystanie wymagane jest uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 41). Odpady o kodzie 17 05 04 wymienione są w lp. 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 795) jako możliwe do odzysku R5:
  „Budowa, przebudowa lub remont budowli kolejowych i podtorzy, wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin, czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów, pod warunkiem że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego, jeżeli taka decyzja jest wymagana, a planowane działania nie spowodują bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Odpady z grupy 17 oraz odpady o kodach 10 12 08, 10 13 82 mogą być wykorzystane pod warunkiem poddania ich procesowi kruszenia.”

 29. 29 Luiza napisał(a) 20:56, 24.05.2020:

  Witam. proszę o podpowiedz.
  Czy jako rolnik mogę przyjąć masę zieloną (gałęzie, liście) której użyję do rekultywacji i kompostowania? Jeżeli mogę prosić o podpowiedz jak zabezpieczyć się prawnie np. oświadczeniem, będę zobowiązania.
  Z góry serdecznie dziekuje

 30. 30 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:49, 25.05.2020:

  Luiza (29), wg art. 2 pkt 6 ustawy o odpadach, przepisów tej ustawy nie stosuje się m.in. do wykorzystywanej w rolnictwie biomasy w postaci niebędących niebezpiecznymi naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej.
  W takim przypadku nie jest wymagane prowadzenie ich ewidencji i nie jest wymagane zezwolenie na ich zbieranie czy przetwarzanie.
  Nie dotyczy to więc każdej masy zielonej.

 31. 31 Czesław napisał(a) 18:15, 26.05.2020:

  Dzień dobry ,

  Nasza firma rozpoczyna inwestycję budowlaną, na działce na której są duże pustki do wypełnienia. chcemy do tego użyć ziemi z innego miejsca położonego na tej samej działce, ale wiemy , że ta ziemia jest zanieczyszczona metalami . Jakie przepisy regulują taką sytuację. Wypełnione pustki będą docelowo przykryte fundamentem, więc niejako nastąpi neutralizacja ziemi zanieczyszczonej. Jakie przepisy regulują opisaną sytuację

 32. 32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:04, 31.05.2020:

  Czesław (31), mają tu zastosowanie m.in. przepisy Prawa ochrony środowiska (POŚ):
  Art. 101r. Zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, …, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi.
  Art. 336. Kto, wbrew art. 101r, używa do prac ziemnych glebę lub ziemię, jeżeli przekroczona w nich jest dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko,
  podlega karze grzywny.

  Dopuszczalne zawartości metali w ziemi określone są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).
  Jeżeli w glebie/ziemi na terenie inwestycji nie są przekroczone dopuszczalne zawartości substancji, to można ją wykorzystać na terenie tej inwestycji i nie stosuje się do niej przepisów ustawy u odpadach (art. 2 pkt 3), a więc m.in. nie trzeba mieć zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w tym przypadku na odzysk poprzez wypełnianie terenu niekorzystnie przekształconego.
  Natomiast gdy przekroczone są ww. normy, to władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowiązany do przeprowadzenia jej remediacji zgodnie z POŚ, a w innym przypadku – zgonie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.


Skomentuj...