Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana przedsięwzięć – zmiana organu

W dniu 1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie rady ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 817). Zgodnie z wprowadzanymi zmianami w § 2 w ust. 1 uchylony zostanie pkt 16 – a zatem instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych nie będą już kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Pytanie: Jaki organ administracji będzie właściwy do zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego przez Marszałka Województwa na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, kwalifikowanej dotychczas w pkt 16 w/w rozporządzenia. Zakład posiada pozwolenie zintegrowane od 2007 r. Procedura ocen nie była prowadzona, gdyż zakład został wybudowany i był eksploatowany od lat 90 tych (a co w przypadku gdyby procedura ocen była prowadzona np. w 2007 r.). [M.G.]

Odpowiedź: Od 1.08.2013 r. zgodnie ze zmianą rozporządzenia o przedsięwzięciach [1] przez [2]:

– wg § 2 ust. 1 – do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko nie są zaliczane już:

16) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 t na rok;

– wg § 3 ust. 1 – do przedsięwzięć mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko, do których zaliczane były:

14)  instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16;

teraz zaliczane są:

14)  instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników;

Jednakże według przepisu przejściowego rozporządzenia zmieniającego:

Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. przed 1.08.2013 r.) uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) albo przynajmniej jedną z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 UOOŚ, lub dokonano skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Z tego wynika, że nowa kwalifikacja przedsięwzięć nie ma zastosowania do już „legalnie” istniejących.

Prawidłowa kwalifikacja jest ważna nie tylko w procesie inwestycyjnym, ale ma też znaczenie m.in. dla określenia właściwego organu ochrony środowiska już w czasie eksploatacji. Poza przedsięwzięciami na terenach zamkniętych, dla których właściwym organem jest RDOŚ, w przypadku zakwalifikowania do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko to marszałek województwa:

– wg art. 378 ust. 2a POŚ – jest właściwy w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1–3 POŚ, w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na innych terenach, a więc m.in. do wydania pozwolenia:

– zintegrowanego,
– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– na wytwarzanie odpadów;

– wg art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – jest właściwy do wydania:

– zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

– wg art. 140 ust. 2 pkt 1, 1a  i 5b Prawa wodnego – jest właściwy do wydania:

– 1) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (a więc m.in. na pobór wody oraz w związku z art. 181 ust. 3 POŚ – na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) i wykonywanie urządzeń wodnych, gdy eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a POŚ,

– 1a) pozwolenia wodnoprawnego, w przypadkach o których mowa w art. 122 ust. 1 Prawa wodnego, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

– 5b) pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w pkt 1.

Tak więc od 1.08.2013 r., zgodnie z art. 378 POŚ, pozwolenie zintegrowane dla nowej instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych powinien wydawać starosta a nie marszałek województwa, gdyż instalacje takie nie kwalifikują się już do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Natomiast do przedstawionego w pytaniu przypadku moim zdaniem ma zastosowanie przepis przejściowy pod warunkiem, że zakład ten jest wybudowany legalnie na podstawie pozwolenia budowlanego. Tak więc pozwolenie zintegrowane powinien dla tej instalacji zmienić albo wydać nowe Marszałek Województwa, tak jak na podstawie dotychczasowej kwalifikacji przedsięwzięcia.

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów” Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2011 + Suplement 2014

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817 (uzasadnienie do projektu tego rozporządzenia)
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – 2010 r.
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany – 2010 r.

Joanna Wilczyńska (01.08.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 5

“Zmiana przedsięwzięć – zmiana organu”
 1. 1 Kasia napisał(a) 06:27, 06.08.2013:

  Witam,
  A co w przypadku gdy zakład posiadający pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka (dotychczas wspomniany pkt 16 rozp. kwalifikującego, tj. przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) zamierza realizować nowe zamierzenie inwestycyjne? Czy powoływać się na nowy pkt 14 i wyjść od Karty czy pozostajemy nadal w grI i realizujemy obligatoryjnie raport?

 2. 2 Kasia 2 napisał(a) 06:37, 06.08.2013:

  Z początkiem lipca 2013r. złożono Kartę informacyjną przedsięwzięcia dla istniejącego warszatu samochodowego (rozbudowa o nową stację diagnostyki samochodowej).
  Kwalifikacja stanu atualnego/istniejącego z lipca: § 3, ust. 1, pkt. 76) – „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środkow transportu, inne niż wymienione w pkt 17–19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdow”.
  Planowane przedsięwzięcie o stację diagnostyki samochodowej:
  „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w § 3 ust. 1, o ile progi te zostały określone”.
  Z dnie 1 sierpnia 2013r. uchylono pkt 76 czy mimo to decyzja środowiskowa jest w tym przypadku wymagana? czy mogę zawiesić postępowanie powołując się na rozp.z 17lipca 2013r., które uchyliło pkt 76?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:03, 06.08.2013:

  Jeżeli nie została wydana DOŚU przed 1.08.2013 r., to po tej dacie w przypadku uchylonych punktów 47 i 76 w § 3 ust. 1 rozporządzenia nie ma już podstawy prawnej do wydania DOŚU, a więc postępowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe i uważam, że organ powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 k.p.a.

 4. 4 Lidia napisał(a) 08:10, 30.08.2013:

  Szanowna Pani,
  ja mam wątpliwość, czy prezentowany przez Panią pogląd jest prawidłowy.
  Czytając wykładnię par. 2 rozporządzenia – przepis przejściowy – dokonaną przez GDOŚ, można dojść do wniosku, że zmiana pozwolenia to realizacja nowego przedsięwzięcia, a nie realizacją dokładnie tego samego.
  W w/w piśmie wskazano m, in., że:rozważając zastosowanie przepisu przejściowego nie należy odnosić się do przedsięwzięcia, w stosunku do którego zakończono proces jego autoryzacji.

 5. 5 RS napisał(a) 00:34, 06.11.2013:

  Do komentarza p. Lidii – czy można prosić o podanie dostępu do wzmiankowanej wykładni GDOŚ ?


Skomentuj...