Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odzysk R5 zamiast R14

Pytanie: Dodajemy popiół (odpad) do produkcji cementu i według starej ustawy o odpadach było to odzysk – R14. Pod jakim teraz to będzie R skoro już nie ma R14, a to co ustawa daje w zamian nic mi nie pasuje. Czyżby R5?

[W.M.]

Odpowiedź: Moim zdaniem jest to odzysk całkowity odpadów nieorganicznych, a więc wg załącznika nr 1 do UO2 jest to proces odzysku R5 pod warunkiem, że spełnione są normy dla cementu, gdyż w wyniku tego procesu kończy się życie odpadów (popiołu), a zaczyna życie produktu (cementu).

Gdyby jednak po dodaniu odpadów do produkcji cementu nie były dotrzymane normy wymagane dla cementu, to wówczas proces odzysku odpadów należałoby zakwalifikować jako R12. Wówczas wytworzone w wyniku takiego procesu odpady (w tym przypadku o nowym kodzie) przekazywane muszą być za pomocą karty przekazania odpadów temu, co te odpady będzie stosował (będzie robił odzysk ostateczny odpadów), który ma na taki kod zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jeżeli ten przejmujący odpady będzie stosował odpady poza instalacją, to kod takich odpadów musi być wymieniony dla takiego procesu obecnie w starym rozporządzeniu dla procesów R14 poza instalacją.

W nowej UO2 nie ma już procesów odzysku R14 i R15, które były definiowane w w załączniku nr 5 do starej UO:

R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Jednak wg UO2:

Art. 222. Określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do UO2.

W załączniku nr 1 do UO2 wymienione są procesy odzysku, m.in.:

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) (**)
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***)
R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10
R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11 (****)

Natomiast wg objaśnień do załącznika nr 1 do UO2:

(**) Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.
(***) Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych.
(****) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11.

Objaśnienia są zgodne z polską wersją dyrektywy 2008/98/WE. Chyba jednak dla (**) i (****) to tłumaczenie nie jest najlepsze i odsyłam do wersji angielskiej dyrektywy 2008/98/EC:

(**) This includes gasification and pyrolisis using the components as chemicals (tłumacz: „Pozycja ta obejmuje zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych”)

(****) If there is no other R code appropriate, this can include preliminary operations prior to recovery including pre-processing such as, inter alia, dismantling, sorting, crushing, compacting, pelletising, drying, shredding, conditioning, repackaging, separating, blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered R1 to R11 (tłumacz: „Jeśli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające odzysk, w tym wstępne przetwarzanie, takie jak, między innymi, demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od R1 do R11″)

Uwaga. Wg art. 250 UO2 sporo dotychczasowych rozporządzeń do UO obowiązuje nadal do czasu wydania nowych do UO2, ale max 2 lata tj. max do 23.01.2015 r.

Uwaga. Są projekty nowych rozporządzeń już do UO2:
– do art. 30 – projekt rozporządzenia MŚ w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami
– do art. 95 ust. 13 – projekt rozporządzenia MŚ w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych- do art. 102 – projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali
– do art. 167 – projekt rozporządzenia MŚ w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.– obowiązuje do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy obowiązują przejściowo nadal
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów –Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (R14, R15, D2) – Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (R1, R3, R10, R14) – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527, ze zm. – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (dyrektywa odpadowa) – Dz. U. L 312/2008 r., str. 3, ze zm.

Tematy powiązane

Dotychczasowy odzysk R14 i R15
R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach
Odzysk R14 i R15 poza instalacją

Joanna Wilczyńska (28.07.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Odzysk R5 zamiast R14”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:08, 07.03.2014:

  Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16

 2. 2 andrzej napisał(a) 11:01, 25.01.2018:

  do jakiego rodzaju odzysku bedzie zaliczana pyroliza rdf oraz pyroloiza zużytych opon samochodowych

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:33, 25.01.2018:

  Piroliza odpadów to wg mnie proces:
  R1 – jeżeli substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane (jest to „termiczne przekształcanie odpadów” – art. 3 ust. 1 pkt 29 lit. b, art. 157 ust. 2, art. 163 ust. 2a UO2);
  R3 – jeżeli substancje powstające podczas tych procesów są wykorzystane jako odczynniki chemiczne (wg objaśnienia ** do procesu)


Skomentuj...