Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Pytanie: Czy zezwolenie na przetwarzanie odpadów może być przyznane jedynie przedsiębiorcom? Czy można najpierw otrzymać takie zezwolenie, a dopiero później otworzyć działalność? [M.M.]

Odpowiedź: Nie znajduję podstawy prawnej do stwierdzenia, że zezwolenie na przetwarzanie odpadów może być przyznane jedynie przedsiębiorcy. Tak więc uważam, że można najpierw wnioskować o takie zezwolenie i je otrzymać, a dopiero później otworzyć działalność gospodarczą i wówczas wnioskować o zmianę tego zezwolenia przez dodanie numeru REGON, gdyż wg art. 43 UO2:

Art. 43. 1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

Jeżeli dla Jana Kowalskiego zostanie wydane zezwolenie na przetwarzanie odpadów, to będzie ta decyzja nadal go dotyczyć, gdy założy działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Gdyby jednak Jan Kowalski założył spółkę z. o.o. albo S.A., a więc spółkę mającą osobowość prawną, to ta jego decyzja (zezwolenie na przetwarzanie) nie będzie dotyczyła takiej spółki, gdyż wówczas decyzja musi być wydana dla takiej spółki.

Obecnie nie ma już wymagań, aby instalacja czy urządzenia służące do przetwarzania odpadów już istniały przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Trzeba mieć jednak na uwadze nowy przepis dotyczący wygaśnięcia zezwolenia:

Art. 48. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa:

1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;

2) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;

3) na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;

4) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;

5) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie jest wymagane tylko w przypadkach określonych w art. 45 ust. 1 UO2. W pozostałych przypadkach zezwolenie to jest wymagane niezależnie od tego, czy posiadacz przetwarzanych odpadów jest osobą fizyczną, osobą prawną czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a także niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. W przypadku prowadzenia przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia WIOŚ nałoży karę:

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:

4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41;

3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł

Nowością jest przepis art. 41 ust. 10 UO2, że:

10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

który mówi:

Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

Tak więc obecnie nie można uznać, że organ wydał zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli nie rozpatrzy wniosku w terminie określonym w k.p.a.

Nowością jest przepis art. 42 ust. 4 UO2 zobowiązujący, aby do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie) dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), o której mowa w art. 71 UOOŚ, o ile jest wymagana. Natomiast wg art. 71 i 72 UOOŚ:

Art. 71. 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem (m.in.):
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ;
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
21) zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia.

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Należy więc mieć na uwadze to, że DOŚU wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć i to wyłącznie dla tych zakwalifikowanych na podstawie rozporządzenia [4]. Planowane przedsięwzięcia związane z przetwarzaniem (odzyskiem, unieszkodliwianiem) odpadów mogą być zakwalifikowane wg § 2 rozporządzenia [4] do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, albo wg § 3 rozporządzenia [4] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwaga. 1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817, które dokonuje zmian w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć m.in. związanych z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21
[2] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397, ze zm.

Tematy powiązane

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia
Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?

Joanna Wilczyńska (22.07.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Zezwolenie na przetwarzanie odpadów”
  1. 1 sylwia napisał(a) 08:40, 20.03.2014:

    JAKI JEST TERMIN OBOWIĄZYWANIA DECYZJI NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH?

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:06, 20.03.2014:

    Wg art. 44 UO2:
    „Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.”


Skomentuj...