Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Woda z własnej studni

Pytanie: Czyją własność stanowi woda w studni na prywatnej działce? Na chłopski rozum oczywiście właściciela. Czy to znaczy, że tej wody mogę wydobywać ile chcę? [H.D.]

Odpowiedź: Reguluje to Prawo wodne:

– wg art. 10 ust. 1a PW:

… wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa.

– wg art. 12 ust. 1 PW:

Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości.

Z tego wynika, że woda w studni to własność Skarbu Państwa. Z takiej wody właściciel gruntu może korzystać w ramach zwykłego korzystania z wód, natomiast  na szczególne korzystanie z wód musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne, gdyż:

– wg art. 36 PW:

1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

2. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nie stanowi zwykłego korzystania z wód:
1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;
3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
4) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

– wg art. 37 PW:

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:
1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych

– wg art. 122 PW:

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
1) szczególne korzystanie z wód

Pobór wody podziemnej podlega opłacie za korzystanie ze środowiska na zasadach określonych w Prawie ochrony środowiska, z tym że:

– wg art. 284 POŚ:

2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga … pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.

– wg art. art. 292 POŚ:

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za … pobór wód ….

– wg art. 294 POŚ:

Zwolniony z opłat jest pobór wody:
1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody;
2) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości;
3) powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem;
4) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości;
4a) na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej;
5) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem;
6) na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych;
7) pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

Uwaga. Projekt (z 10.05.2013 r.) założeń projektu ustawy – Prawo wodne przewiduje zniesienie zwolnień z art. 294 pkt 2, 3, 5 i 6 POŚ i objęcie tych działalności systemem opłat środowiskowych.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Kiedy pozwolenie wodnoprawne

Joanna Wilczyńska (01.07.2013)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Woda z własnej studni”
  1. 1 Marzena napisał(a) 08:07, 11.06.2014:

    Witam,
    proszę o wyjaśnienie jak to jest w przypadku studni awaryjnych – czy spółka wodociągowa, której zostały przekazane miejskie studnie publiczne (część z nich zakwalifikowana na potrzeby Obrony Cywilnej jako awaryjne) jest zobowiązana do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla tych studni? Wyjaśniam, że są to studnie z ręcznymi pompami potocznie zwanymi „kiwajkami”, o jakości wody niezdatnej do spożycia. Czy art. 33 prawa wodnego można interpretować jako zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na awaryjny pobór wody?


Skomentuj...