Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Magazynowanie odpadów

Pytanie: Czy jest projekt dotyczący magazynowania odpadów – z delegacji art. 25 ust. 7 nowej ustawy o odpadach – bardzo nas ciekawią jego zapisy, bo mogą one implikować duże koszty dla naszego zakładu. [A.Ż]

Odpowiedź: Nie ma. Delegacja ustawowa do wydania tego rozporządzenia w art. 25 UO2 brzmi:

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z magazynowaniem odpadów.
8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw środowiska może określić czas magazynowania, kierując się rodzajem magazynowania i właściwościami odpadów.

To jest więc delegacja ustawowa do rozporządzenia fakultatywnego a nie obligatoryjnego, a więc rozporządzenie może być wydane, ale nie musi.

Dla takich rozporządzeń nie ma obowiązku dołączania projektu do projektu ustawy kierowanego do Sejmu, dlatego nie ma go pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl

Na stronie RCL też jeszcze nie ma projektu tego rozporządzenia pod linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/.

Przepisy dotyczące magazynowania odpadów są wg UO2 takie jak wg poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO), a więc m.in. można magazynować do 1 roku odpady kierowane na składowisko odpadów, a w pozostałych przypadkach (poza przepisami szczególnymi) można magazynować do 3 lat.

Nie ma jednak obecnie już zwolnienia z posiadania tytułu prawnego do terenu, tak jak było w przypadku gdy świadczący usługę miał decyzję zatwierdzającą PGO lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych. Teraz wszystkich dotyczy przepis art. 25 ust. 2 UO2:

2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21

Tematy powiązane

Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Wymagany jest tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Gromadzenie śmieci na posesji

Joanna Wilczyńska (01.07.2013)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: ,


Jeden komentarz

“Magazynowanie odpadów”
  1. 1 Tomasz` napisał(a) 14:33, 22.08.2013:

    Witam, w odniesieniu do dwóch ostatnich akapitów…Posiadanie tytułu prawnego, przez usługobiorcę, do terenu gdzie magazynowane będą odpady w trakcie usługi jest niemożliwe! Czy to oznacza, że usługobiorca winien zabierać każdego dnia odpady i przewozić je do siebie? Wówczas konieczna decyzja na zbieranie…


Skomentuj...