Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Ustawa o odpadach [1], jako ustawa „matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, podaje definicję (art. 3 ust. 3 pkt 3 UO):

magazynowanie odpadów – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem

Według art. 63 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach [1] ogólne zasady dotyczące magazynowania są następujące:

1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
1a. W przypadku decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, ust. 1 nie stosuje się.
2. Miejsce magazynowania odpadów nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
4. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
5. Okresy magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 3 i 4 liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
6. Określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów następuje w:
1) pozwoleniu zintegrowanym, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,
2) pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 17 ust. 2,
3) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1,
4) informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2,
5) zezwoleniu na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w art. 26 ust. 1,
6) zezwoleniu na zbieranie lub transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ust. 1,
7) zgłoszeniu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5.
7. W decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub zezwoleniu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych określa się sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów.
8. Zakończenie wykonywania usługi, o której mowa w art. 17 ust. 1a, jest równoznaczne z obowiązkiem zakończenia magazynowania odpadów.

Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów odpadów są szczegółowe przepisy dotyczące warunków ich magazynowania albo zakazu magazynowania, które czasem odbiegają od ogólnych zasad. Obejmuje to m.in.:

 • oleje odpadowe, dla których warunki magazynowania określa rozporządzenie [2];
 • odpady opakowaniowe, które wg rozporządzenia [3] magazynuje się selektywnie w sposób zapewniający ochronę środowiska przed ich negatywnym oddziaływaniem i przy przestrzeganiu wymagań ochrony p.poż i BHP;
 • odpady medyczne, które magazynuje się zgodnie z rozporządzeniem [4] m.in. w odpowiednio opisanych workach i pojemnikach o odpowiednich kolorach, we właściwej temperaturze i przed przekazaniem do unieszkodliwiania nie dłużej niż 30 dni a w niektórych przypadkach 72 godz.;
 • odpady, na których zbieranie w placówkach handlowych, oświatowych, kulturalno-oświatowych, punktach serwisowych oraz w siedzibach urzędów i instytucji nie jest wymagane zezwolenie; wg rozporządzenia [5] dopuszcza się magazynowanie zebranych odpadów nie dłużej niż wymaga tego przygotowanie ich odpowiedniej ilości przed przekazaniem do następnego posiadacza odpadów;
 • komunalne osady ściekowe stosowane w celach określonych w art. 43 ust. 1 UO, których nie można magazynować w miejscu stosowania, gdyż muszą być zmieszane z gruntem niezwłocznie po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane – § 4 ust. 4 rozporządzenia [6];
 • pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów, które wg rozporządzenia [7] magazynuje się w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się w środowisku, a wg art. 45 ust. 2 UO odpady w postaci pylistej magazynuje się w zamkniętych pojemnikach;
 • wycofane z eksploatacji pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz odpady z ich demontażu, dla których warunki magazynowania określa rozporządzenie [8];
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który w zakładzie przetwarzania musi być magazynowany zgodnie z art. 45, 46 ustawy [9];
 • odpady wydobywcze, które powinny być magazynowane zgodnie z art. 4 i 7 ustawy [10], a więc w przypadku odpadów wydobywczych niebezpiecznych magazynowanie nie jest dozwolone, a tych niebezpiecznych których wytworzenie było wcześniej niemożliwe do przewidzenia – nie dłużej niż 6 miesięcy, magazynowanie odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne -nie dłużej niż 1 rok, a magazynowanie niezanieczyszczonej gleby, odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu oraz odpadów wydobywczych obojętnych – nie dłużej niż 3 lata;
 • zużyte baterie i akumulatory, które mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 1 rok łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów, a warunki magazynowania precyzuje art. 14 ustawy [11];
 • odpady zawierające azbest, które magazynuje się zgodnie z rozporządzeniem [12].

Natomiast w przypadku magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich magazynowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów wskazując sposób wykonania tej decyzji (art. 34 UO).

Za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji (jeżeli jest wymagana) określającej sposób i miejsce magazynowania przewidziana jest opłata podwyższona w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 293 ust. 2 POŚ). Za naruszenie warunków decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymaganych przepisami UO co do rodzaju i sposobów magazynowania odpadów WIOŚ wymierza administracyjne kary pieniężne w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 298 ust. 1 pkt 4, art. 309 POŚ).

Przypomnieć tu należy, że pierwsza ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach stosowała pojęcie „gromadzenie odpadów” a nie „magazynowanie odpadów” i wymagała odrębnej decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyrażającej zgodę na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów.

Obecnie projektowana jest już nowa ustawa o odpadach, a wg projektu założeń do niej zagadnienie magazynowania odpadów regulowane będzie podobnie jak obecnie.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 3, 63
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi – Dz. U. Nr 192/2004 r., poz. 1968
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi – Dz. U. Nr 219/2005 r., poz. 1858
[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi – Dz. U. Nr 139/2010 r., poz. 940
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności – Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, ze zm.
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych – Dz. U. Nr 137/2010 r., poz. 924
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów – Dz. U. Nr 37/2002 r., poz. 339, ze zm.
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – Dz. U. Nr 143/2005 r., poz. 1206, ze zm.
[9] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz. U. Nr 281/2004 r., poz. 2784, ze zm.
[10] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych – Dz. U. Nr 138/2008 r., poz. 865, ze zm.
[11] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649, ze zm.
[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji ?
Nowe przepisy dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (27-09-2010)
Temat dnia | Komentarze (4) »
Tagi: , , , ,


Komentarzy: 4

“Magazynowanie odpadów – wymagania prawne”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:33, Maj 28th, 2011:

  Niestety, projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach nie przewiduje już wyjątku dla firm usługowych od zasady, że trzeba mieć tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje się odpady

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:41, Sierpień 1st, 2012:

  Stanowisko MŚ z 1.08.2012 r. dotyczące kwestii magazynowania odpadów na składowisku odpadów

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:37, Styczeń 13th, 2014:

  Od 23.01.2013 r. obowiązuje nowa ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.), która w art. 25 określa ogólne zasady dotyczące magazynowania odpadów

 4. 4 Wiesława napisał(a) 23:05, Sierpień 28th, 2014:

  W ustawie nie ma w jakiej odległości od sasiedztwa mogą być magazynowane odpady i mam po sasiedzku na pow 40 arów składowisko odpadów budowlanych i komunalnych na wolnym powietrzu. Nasze życie zmieniło się w horror.


Skomentuj...