Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Definicje „zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Nazwa „zakład” odnosi się do więcej niż jednego pojęcia, co zostało opisane w Wikipedii, a przez „zakład pracy” rozumie się

każdą organizację funkcjonującą w oparciu o przepisy określające cel jej powstania i zakres działania oraz zatrudniającą pracowników na podstawie umowy o pracę (np. fabryka, muzeum, urząd gminy, przedsiębiorstwo handlowe).

Inaczej definiowany jest „zakład’ w przepisach z zakresu ochrony środowiska, m.in.

– wg Prawa ochrony środowiska (art. 3 pkt 48 POŚ):

przez zakład rozumie się jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami

– wg Prawa wodnego (art. 9 ust. 1 pkt 25 PW):

przez zakład rozumie się podmioty korzystające z wód w ramach korzystania szczególnego, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego

Trzeba pamiętać, że definicja podana w danej ustawie odnosi się tylko do tej ustawy i do wszystkich aktów wykonawczych do tej ustawy.

Czasem przepisy odwołują się do konkretnej definicji z innego przepisu. Jeżeli takie odwołanie jest w ustawie, to wówczas definicja odnosi się też do tej ustawy i do aktów wykonawczych do tej ustawy, np.

– w art. 1 ust. 2 UO, art. 1 ust. 3 UOPAK oraz art. 1 ust. 5 UPROD jest zapis: „przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II (Definicje i zasady ogólne) w tytule I POŚ

– w art. 2 pkt 27 USZE jest zapis: „ilekroć w ustawie jest mowa o zakładzie — rozumie się przez to zakład w rozumieniu art. 3 pkt 48 POŚ

a więc definicja „zakładu” z POŚ odnosi się też do przepisów ustaw o:

  • odpadach
  • opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  • obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  • systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

a także do tych ustaw, które odwołują się do powyżej wymienionych poprzez zapis: „Przepisy ustawy nie naruszają postanowień ustawy …”

Jeżeli definicja jest w rozporządzeniu, to odnosi się tylko do niego, np. definicja w [7]:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o … zakładzie lub warsztacie zamkniętym – oznacza to wszystkie miejsca, w których świadczone są usługi w zakresie usuwania części zamiennych zawierających azbest lub inne usługi w zakresie wyrobów zawierających azbest

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 9
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 1
[4] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK)- Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm. – art. 1
[5] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD)- Dz. U. Nr 90/2007 r., poz. 607, ze zm. – art. 1
[6] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 2
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649

Tematy powiązane

Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
II OSK 1549/08 – Wyrok NSA – Definicje legalne są definicjami odnoszącymi się do konkretnych aktów prawnych, a nie do całego sytemu prawnego

Joanna Wilczyńska (07.09.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...