Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady firmy serwisowej

Pytanie: Firma zajmuje się pracami serwisowo-budowlanymi głównie dźwigów osobowych (wind). Podczas prac serwisowych czasami wymieniane są różne części np. podzespoły. Części (wymienione, niesprawne) bardzo często zostają u klienta jako potwierdzenie wykonania naprawy. Czy zastosowanie w protokole odbiorczym zapisu „wymienione części zostały u klienta” może zwolnić firmę z odpowiedzialności za powstały przy świadczeniu usługi odpad? Czy z wymianą części elektronicznych (serwisowaniem dźwigów) wiążą się jakieś obowiązki wynikające z ustawy ZSiEE? [I.W.]

Odpowiedź: Nie znajduję przepisu, który zwalniałby firmę z odpowiedzialności za wytworzony przez nią odpad powstały przy świadczeniu usługi, gdy w protokole odbiorczym będzie zapis, że „wymienione części zostały u klienta”.
Firma serwisowa może zostawić taki odpad u klienta, ale tylko wówczas,  gdy on posiada zezwolenie na zbieranie takich odpadów i przekazanie odpadu musi być potwierdzone na karcie przekazania odpadów sporządzonej przez firmę serwisową.
Od 23.01.2013 r., zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi przez UO2, na wytwarzanie takich odpadów firma usługowa nie musi już mieć żadnej decyzji, ale zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji tych odpadów i przekazywania rocznego sprawozdania (zbiorcze zestawienie) do marszałka województwa.

Ewidencji wytarzanych odpadów nie trzeba jednak prowadzić dla rodzajów i rocznych ilości określonych w załączniku do rozporządzenia [5].

Trzeba mieć jednak na uwadze definicję z art. 3 ust. 1  pkt 32 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

W przypadku więc, gdy w umowie serwisowej jest wyraźny zapis, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku usługi nie jest firma serwisowa lecz zlecający usługę, to wówczas moim zdaniem ww. zapis w protokole nie jest potrzebny w świetle przepisów UO2, a jedynie porządkuje zagadnienie odpadów w świetle umowy. Wówczas też firma serwisowa nie prowadzi ewidencji takich odpadów, gdyż nie jest ich wytwórcą.

Natomiast nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć, czy z wymianą części elektronicznych (serwisowaniem dźwigów) wiążą się jakieś obowiązki wynikające z ustawy ZSiEE (ja ją nazywam USEE), gdyż kwalifikacja do „sprzętu” w rozumieniu tej ustawy nie zawsze jest oczywista. Czasem pomocne mogą być „Wytyczne techniczne dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. Wg art. 36 USEE:

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, podlegający USEE, można przekazać jedynie do prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie takiego sprzętu, wpisanych (do czasu utworzenia BDO) do rejestru GIOŚ (art. 29 ust. 2 USEE).
Jeżeli firma serwisowa importuje urządzenia elektryczne lub elektroniczne potrzebne jej do wykonania usługi, zakwalifikowane jako „sprzęt” podlegający USEE, to taka firma podlega wszystkim licznym obowiązkom określonym w USEE dla „wprowadzających sprzęt”. Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia „sprzętu” przez firmę usługową tylko niektóre obowiązki mogą jej dotyczyć w sytuacji określonej w art. 3a USEE.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r., ale niektóre jej przepisy stosuje się przejściowo
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673 – stosuje się nadal do ewidencji odpadów do końca 2014 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 – stosuje się nadal do zbiorczych zestawień za lata 2012-2014 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735 – obowiązuje do czasu wydania nowego, ale max do 23.01.2015 r.
[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. Nr 180/2005 r., poz. 1495, ze zm.

Tematy powiązane

R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach
Sprawozdania odpadowe za 2012 r.

Joanna Wilczyńska (04.08.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Odpady firmy serwisowej”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:59, 27.02.2014:

    Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
    do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16


Skomentuj...