Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

UGOPAK pozwala rozliczyć w 2014 r. nadwyżki z 2013 r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, którą nazwałam UGOPAK, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 6 sierpnia. Ustawa ta wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 66 UGOPAK uchylającego art. 6p UCZIP dotyczący decyzji opłatowej, który wchodzi w życie 21.08.2013 r., a także z wyjątkiem art. 46–51 UGOPAK dotyczących rozdziału 9 (Audyt zewnętrzny), które wchodzą w życie 1.01.2016 r.

Do UGOPAK zostały przeniesione przepisy z UOPAK oraz te przepisy z UPROD, które dotyczą produktów w opakowaniach. Tak więc UPROD od 2014 r. dotyczyć już będzie tylko produktów – opon i olejów smarowych, ale dodano jeszcze preparaty smarowe.

Chociaż od 2014 r. nie będzie już obowiązywać uchylony przez UO2 art. 11a UPROD, dotyczący możliwości rozliczania w następnym roku nadwyżek wykonanego poziomu odzysku i recyklingu, to nowa ustawa przedłuża o rok taką możliwość, ale ogranicza do10 % wymaganego poziomu, gdyż wg przejściowego przepisu art. 80 UGOPAK:

Art. 80. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 UPROD, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 UPROD, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3 UPROD, w wielkości przekraczającej wymagany w 2013 r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r. masę odpadów powstałych z produktów przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r.

2. Przedsiębiorca albo organizacja, o których mowa w art. 20 ust. 1 UGOPAK, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3 ustawy zmienianej w art. UPROD, w wielkości przekraczającej wymagany w 2013 r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r. masę odpadów opakowaniowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r.

Czyli w w złożonym do 31 marca 2015 r. do marszałka województwa rocznym sprawozdaniu za rok 2014, nowa ustawa pozwala uwzględnić nadwyżkę z roku 2013, ale w wysokości do 10% wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu w roku 2013.

Widzę jednak pewien problem, bo przepis przejściowy art. 73 UGOPAK dotyczy jedynie roku 2013:

Art. 73. 1. Do powstałych przed dniem wejścia w życie UGOPAK tj. przed 1.01.2014 r obowiązków wynikających z UPROD w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, w tym do obowiązków sprawozdawczych oraz do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej należnej za okres do dnia 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy UPROD obowiązujące w chwili powstania tych obowiązków, w tym zobowiązań z tytułu opłaty produktowej.

Jakie więc przepisy powinny być stosowane do rozliczenia roku 2014 z opłaty produktowej związanej z produktami w opakowaniach? Nie będzie już ich w UPROD, a te nowe w UGOPAK (art. 45 – rozdział 8 „Sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”) będą dotyczyły dopiero sprawozdania w roku 2016 za rok 2015, gdyż UGOPAK zmieniła art. 73 UO2, ale nie zmieniła przepisu przejściowego art. 237 ust. 1 UO2, który nadal brzmi:

Art. 237. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie UO2 do sporządzania i składania:
2) sprawozdań – na podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 UPROD,
– sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, …

Wygląda więc na to, że za rok 2014 z opłaty produktowej związanej z produktami w opakowaniach tak jak za rok 2013 trzeba się będzie rozliczyć według UPROD przed zmianami wprowadzonymi przez UGOPAK.
Jednak uważam, że w zakresie wymaganych w 2014 r. poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ale też i odpadów poużytkowych trzeba będzie już stosować nowe przepisy UGOPAK i UPROD.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) – Dz. U. z 2013 r. poz. 888
[2] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) – Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) – Dz. U. Nr 90/2007 r., poz. 607, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21
[5] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1) – Dz. U. Nr 259/2010 r., poz. 1775

Tematy powiązane

Nadwyżki za rok 2013 już nie uwzględnisz
Sprawozdania odpadowe za 2012 r.

Joanna Wilczyńska (15.08.2013)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 3

“UGOPAK pozwala rozliczyć w 2014 r. nadwyżki z 2013 r.”
 1. 1 Joanna napisał(a) 11:46, 21.08.2013:

  Dzień dobry

  Zdaje się, że rozdział 8 – Sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – wchodzi w życie jednak od 01.01.2014 r. Art. 45 nie znalazł się bowiem w art. 83 pkt 2). W związku z tym chyba nie ma problemu ze sprawozdawczością opłaty produktowej za 2014 rok?

  Poza tym zastanawiam się nad zapisem art. 80 ust. 1 i 2.
  Napisała Pani, że „w złożonym do 31 marca 2015 r. do marszałka województwa rocznym sprawozdaniu za rok 2014, nowa ustawa pozwala uwzględnić nadwyżkę z roku 2013, ale w wysokości do 10% wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu w roku 2013”. A co ze sprawozdaniami składanymi w 2014 r. za 2013 r.? Na jakich zasadach tu będzie rozliczana nadwyżka?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:32, 21.08.2013:

  To prawda, że art. 45 UGOPAK obowiązywać będzie od 2014 r., ale mówi, że trzeba sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 UO2, a te przecież będą dopiero obowiązywać w zakresie sprawozdań za 2015 r., jak zostanie utworzona BDO.
  Natomiast w artykule „Nadwyżki za rok 2013 już nie uwzględnisz” pisałam: „Po raz ostatni, w składanym sprawozdaniu przekazanym do 31 marca 2014 r. do marszałka województwa, z rozliczeniem za rok 2013, mogą oni uwzględnić uzyskaną w 2012 r. nadwyżkę masy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych (opony, oleje smarowe) przekraczającą wymagany do uzyskania w roku 2012 poziom odzysku i recyklingu tych odpadów”

 3. 3 Joanna napisał(a) 13:51, 21.08.2013:

  Dziękuję, sprawa stała się już dla mnie jasna.


Skomentuj...