Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia

Pytanie: Czy dla firmy (przemiałowni) przetwarzającej (odzyskującej) popioły i żużle jako mieszanki do produkcji cementów, która zwiększa zakres odpadów, ale nie zmienia aparatury, a posiadała już wcześniej podobne zezwolenie na odzysk, jest wymagany DOŚ? [K.G.]

Odpowiedź: Moim zdaniem decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie jest wymagana w tym przypadku, bo:

– nie jest to nowe przedsięwzięcie (§ 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia o przedsięwzięciach [3]: „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41—47, …”),

– nie jest to „rozbudowa, przebudowa lub montaż” przemiałowni (§ 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o przedsięwzięciach [3]).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wg art. 42 ust. 4 UO2 trzeba dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU, DUŚ), o której mowa w art. 71 UOOŚ, ale tylko wówczas gdy jest wymagana. Natomiast wg art. 71 i 72 UOOŚ:

Art. 71. 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem (m.in.):
21) zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie UO2.

Uwaga. Przepisy przejściowe art. 232 ust. 1 i 2 UO2 dopuszczają zmianę starych zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie, gdyż na mocy tego przepisu zezwolenia te stały się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów UO2. Zezwolenia te zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 23.01.2015 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397

Tematy powiązane

Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany

Joanna Wilczyńska (09.06.2013)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 5

“Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia”
 1. 1 Krzysiek napisał(a) 09:16, 11.06.2013:

  Myślę że warto mimo wszystko pamiętać o definicji „przedsięwzięcia” – ale nie tej z naszej ustawy OOŚ, lecz definicji z dyrektywy OOŚ. W niej jest mowa o „ingerencji w środowisko”, nie tylko takiej której towarzyszą prace budowlane lub zmiana sposobu wykorzystania terenu. A zatem w sporadycznych przypadkach warto by było rozpatrzyć, czy w ślad za zwiększeniem zakresu rodzajów przetwarzanych odpadów nie zwiększy się ingerencja w środowisko (np. wzrost emisji).
  Niestety, mamy rozjazd pomiędzy definicjami i to w niektórych przypadkach może być kłopotliwe.

 2. 2 Czesław napisał(a) 19:30, 11.06.2013:

  Rzeczywiście wymóg przedstawienia decyzji środowiskowej do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie jak również zbieranie i przetwarzanie odpadów budzi wiele kontrowersji. W mojej praktyce spotkałem się, że przy złożeniu przez podmiot wniosku o wydanie nowej decyzji (przy upływie terminu obowiązywania dotychczasowej), organ w sposób jednoznaczny i zdecydowany zażądał uzupełnienia o decyzję środowiskową. Był to przypadek bez realizacji nowego przedsięwzięcia i bez zmiany rodzajów i ilości odpadów (zachowanie stanu dotychczasowego w gospodarowaniu odpadami bezinwestycyjne). Organ powoływał się zresztą na interpretację MŚ. Ja też uważm, że przedstawienie decyzji śrdowiskowej winno być wymagane tylko dla nowych przedesięwazięć, bo tak to wynika z logiki. Dlatego dla wyeliminowania różnej interpretacji i naciągania podmiotów na koszty wymagane jest odpowiednie doprecyzowanie przepisów w ustawie(ach). Pozdrawienia dla Eko-Akademii Cz.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:32, 22.07.2013:

  1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817

 4. 4 Monika Stokłowska napisał(a) 07:51, 30.07.2013:

  Jak w takim razie zakończyć takie postępowanie, które przed 1 sierpnia 2013 wymagało uzyskania decyzji środowiskowej i dlatego też zostało zawieszone, a po wspomnianej dacie nie będzie wymagało wydania takiej decyzji?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:20, 30.07.2013:

  Od 1 sierpnia 2013 r. moim zdaniem należy wydać decyzję wymienioną w art. 72 ust. 1 UOOŚ bez domagania się dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) do wniosku o taką decyzję z art. art. 72 ust. 1 UOOŚ, jeżeli w związku ze zmianą rozporządzenia przedsięwzięcie nie będzie już kwalifikowane do wymagających uzyskania DOŚU


Skomentuj...