Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opróżnianie koszy ulicznych

Pytanie: Czy firma posiadająca bardzo małą ilość sprzętu – dosłownie „łopaty, miotły i traktor”, która wygrywa przetarg na sprzątanie miasta (w tym opróżnianie koszy na śmieci) – powinna mieć decyzję na zbiórkę lub transport odpadów oraz czy powinna być wpisana do rejestru działalności regulowanej? Istotne w tym jest to, że transport odpadów z miasta odbywa się samochodami typu Żuk lub ciągnikiem. Odpady są na bazie w środku miasta sortowane w jakichś garażach. Następnie ich transport na przesypownię odbywa się najczęściej Żukiem odkrytym. Wiemy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – a teren miasta to jakby nie to – ale mamy pytanie: czy taka działalność (polegająca niewątpliwie na zbieraniu odpadów komunalnych z terenu miasta) może się odbywać bez przestrzegania jakichkolwiek zasad i spełniania wymagań? [ZPGO]

Odpowiedź: Sprzątanie miasta (w tym opróżnianie koszy na śmieci) to moim zdaniem usługa, której nie należy mylić ze „zbieraniem” odpadów ani z „odbieraniem” odpadów od właścicieli nieruchomości.

Wykonujący usługę sprzątania jest „wytwórcą” odpadów wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2:

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

Jeżeli więc umowa na świadczenie usługi sprzątania miasta nie stanowi inaczej, to wytwórcą odpadów jest świadczący tę usługę sprzątania.

Na wytwarzanie odpadów w wyniku świadczenia usług wg UO2 obowiązującej od 23.01.2013 r. nie jest już wymagana decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami (PGO), tak jak to było wymagane wg UO dla odpadów innych niż komunalne.

Na transport wytworzonych przez siebie odpadów prowadzący usługę sprzątania nie musiał mieć dotychczas wg art. 28 ust. 9 UO zezwolenia na transport, a wg nowych przepisów art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2 nie podlega wpisowi do nowego rejestru, który będzie prowadzony wg art. 49 UO2 przez marszałka województwa.

Jeżeli prowadzący sprzątanie przywozi odpady ze sprzątania na bazę, gdzie je sortuje przed dalszym transportem, to baza jest miejscem zbierania tych odpadów. Na zbieranie odpadów na terenie bazy powinien mieć zezwolenie na zbieranie odpadów wg poprzednich przepisów (art. 28 UO) jak i wg nowych przepisów (art. 41 UO2).

Obecnie definicja „magazynowania” i „zbierania” wg art. 3 ust. 1 pkt 5 i 34 UO2 brzmi:

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

34) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

Usługa sprzątania miasta nie jest usługą „odbierania” odpadów, dlatego prowadzący sprzątanie nie musi być wpisany w „rejestrze” działalności regulowanej w zakresie „odbierania” odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b UCZIP, prowadzonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Transport odpadów zawsze powinien odbywać się przy zachowaniu odpowiednich warunków, gdyż wg art. 24 i 174 UO2:

Art. 24. 1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

2. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

6. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami wydanymi na podstawie ust. 7

Art. 174. 1. Kto, transportując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 24 ust. 1, podlega karze aresztu albo grzywny.

Podobne też jest stanowisko MŚ z 12.03.2013 r.: Wpis do rejestru, a podmioty prowadzący działalność w zakresie opróżniania koszy ulicznych, pielęgnacją terenów zielonych lub sprzątaniem ulic i targowisk

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2012 r. poz. 21 – obowiązująca od 23.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.

Tematy powiązane

Odpady zielone

Joanna Wilczyńska (03.06.2013)
Pytania i odpowiedzi | 10 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 10

“Opróżnianie koszy ulicznych”
 1. 1 Sylwia napisał(a) 12:40, 04.06.2013:

  Zgadzam się, dokładnie tak jest. Ludzie nie odróżniają pojęcia zbierania i odbierania odpadów.

 2. 2 Wojciech napisał(a) 11:55, 06.09.2018:

  Świadczę usługi pielęgnacji zieleni w dużym mieście. Podczas prowadzenia usług powstają odpady zielone. Z uwagi na duże odległości świadczonych usług, odpady zielone przewożę małymi samochodami do bazy transportowej, na terenie której stoją kontenery KP-7 w których je gromadzę. Kontenery wynajmuję od MPO, które te odpady zabiera. W myśl przepisów zbieram odpady zielone, magazynuje je. Jak mam rozumieć art. 23 pkt 2.6 o zakazie zbierania odpadów zielonych?

 3. 3 Sylwia napisał(a) 08:14, 16.04.2019:

  Czy na wywóz odpadów z cmentarzy i targowisk potrzebny jest wpis do działalności regulowanej, czy wystarczy decyzja na zbieranie i zezwolenie na transport ?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:27, 12.05.2019:

  Wojciech (2), moim zdaniem jesteś wytwórcą odpadów zielonych wytworzonych w ramach usługi pielęgnacji zieleni w mieście, jeżeli umowa o świadczenie tej usługi nie stanowi inaczej. Jako wytwórca tych odpadów możesz je zbierać w miejscu ich wytworzenia, czyli można by uznać, że w mieście objętym usługą.
  Z tego by wynikało, że zbieranie tych odpadów zielonych na terenie bazy transportowej w tym mieście będzie prowadzone w ramach wytwarzania odpadów (wstępne magazynowanie przez wytwórcę – art. 3.1.5.a UO2), a nie w ramach prowadzenia działalności zbierania odpadów wymagającej zezwolenia na zbieranie odpadów (tymczasowe magazynowanie przez zbierającego – art. 3.1.5.b UO2).
  Nigdzie jednak nie spotkałam się z taką wykładnią.
  W związku z wysokimi administracyjnymi karami (od 5 tys. do 1 mln. zł), jakie WIOŚ może nałożyć na podstawie art. 194 ustawy o odpadach za zbieranie odpadów wbrew zakazowi z art. 23 tej ustawy i za brak zezwolenia na zbieranie odpadów, najlepiej uzyskać stanowisko WIOŚ w tej sprawie.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:13, 12.05.2019:

  Sylwia (3), odpady z cmentarzy i targowisk są odpadami komunalnymi, a więc na ich odbieranie (wywóz) jest wymagany wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej.
  Na transport odpadów od 24.07.2018 r. nie funkcjonują już zezwolenia, ale wymagany jest wpis do rejestru BDO (dział VII – transportujący odpady).
  Zezwolenie na zbieranie byłoby wymagane, gdyby te odebrane (wywiezione) odpady były potem tymczasowo magazynowane w stacji przeładunkowej prowadzonej przez odbierającego te odpady.

 6. 6 Kasia napisał(a) 09:39, 23.07.2019:

  Posiadam wpis do BDO i odbieram odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (prywatne firmy) w ramach osobnych umów.
  Dodatkowo wykonuję usługi sprzątania miasta – sprzątanie terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie chodników.
  Odpady, które odbieram od firm wykazuje w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
  Co z odpadami, które powstają w wyniku sprzątania miasta? Zgodnie z ustawą jestem ich wytwórcą więc wydaje się że nie powinnam ich wykazywać w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Czy mam rację?

 7. 7 Michał napisał(a) 20:32, 05.11.2019:

  Czy jest prawne orzeczenie ministerstwa środowiska pod jakim kodem odpadów wytwórca świadczący usługę opróżniania koszy ulicznych powinien przekazywać odpady do instalacji?
  Czy jest to odpad komunalny 20 03 01 czy odpad z czyszczenia ulic i placów czyli 20 03 03?

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:39, 10.11.2019:

  Kasia (6), tak, odpadów ze sprzątania miasta nie uwzględniasz w sprawozdaniu, które sporządzasz jako odbierający odpady komunalne.

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:22, 10.11.2019:

  Michał (7), nie znam interpretacji MŚ w tym temacie, ale znalazłam wyrok KIO, w którym jest taki zapis:
  – 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji – tj. odpady powstające w wyniku usuwania frakcji roślinnych ze sprzątanych terenów (tzw. odpady zielone),
  – 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – tj. odpady powstające w wyniku opróżniania pojemników z nagromadzony w nich odpadów komunalnych,
  – 20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów – tj. odpady powstające np. podczas zamiatania platform przystankowych.

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:04, 10.11.2019:

  Sylwia (3), odpady z cmentarzy i targowisk są odpadami komunalnymi, a więc na ich odbieranie (wywóz) jest wymagany wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej.
  Wg art. 23 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o odpadach:
  2. Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania:
  5) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
  6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

  Jednak zakaz ten wg art. 23 ust. 10 tej ustawy nie dotyczy zbierania w stacji przeładunkowej prowadzonej m.in. przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.


Skomentuj...