Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stanowiska pomiarowe w pozwoleniu

Pytanie: Mam pytanie związane z wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Obligatoryjnym elementem pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest określenie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza (art. 224 ust.1 pkt 2 ustawy POŚ). Co w przypadku instalacji, która ma być objęta ww. pozwoleniem, ale nie podlega pod obowiązek wykonywania pomiarów zarówno okresowych jak i ciągłych.  Czy w omawianym przypadku należy w przedmiotowym pozwoleniu określić punkty pomiarowe? [G.L.]

Odpowiedź: Synonimy czasownika „powinno się” to m.in.: należałoby, pożądane byłoby, wskazane jest. Natomiast zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2 POŚ pozwolenie POWINNO (a więc nie musi) określać usytuowanie stanowisk pomiarowych. Jeżeli są króćce pomiarowe zamontowane na emitorze, to w przypadku gdy pomiary nie są wymagane prawem ani nakazane decyzją, taka informacja w pozwoleniu wskaże, gdzie WIOŚ albo podmiot ma możliwość wykonania ewentualnych pomiarów kontrolnych.

Jednak analiza przepisów dotyczących wniosku o pozwolenie wskazuje, że usytuowanie stanowisk pomiarowych powinno być określone jedynie dla przypadków istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, gdyż wniosek o wydanie pozwolenia powinien zwierać:

– wg art. 184 ust. 2 pkt 16 POŚ:

16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, w szczególności POMIARU lub ewidencjonowania wielkości emisji;

– wg art. 221 ust. 2 pkt 2 POŚ:

2. Informacje, o których mowa:
2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, POWINNY wskazywać USYTUOWANIE STANOWISK DO POMIARU wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Ponadto nie w każdym przypadku jest sens montowania króćców pomiarowych, np. w przypadku wentylacji grawitacyjnej, krótkich odcinków kanału (wentylator dachowy, okienny, ścienny), gdy nie będą spełnione minimalne wymagania co do długości prostych odcinków przed i za przekrojem pomiarowym oraz dotyczące ciśnienia dynamicznego (a więc odpowiednich prędkości przepływu), gdyż pomiar w takich warunkach będzie jedynie orientacyjny a nie techniczny.

Uwaga. Odmiennie niż powyżej jest rozumiane słowo „powinno” przez NSA – Postanowienie NSA – II FZ 256/08:

w języku prawniczym, używanym w aktach normatywnych i orzecznictwie sądowym, utrwalone jest rozumienie wyrażenia „powinno być sporządzone” jako obowiązku sporządzenia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. Nr 215/2008 r., poz. 1366

Tematy powiązane

Pomiary emisji ze spalania paliw
Pomiary emisji LZO
Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane
Opłata skarbowa dla spraw z OŚ

Joanna Wilczyńska (02.06.2013)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 5

“Stanowiska pomiarowe w pozwoleniu”
 1. 1 wlo napisał(a) 08:04, 04.06.2013:

  Kurnik. Bez wymyślnych systemów wentylacjnych – wentylacja poprzeczna z szeregiem wentylatorów na jednej z bocznych ścian (łącznie z kilkoma dużymi wentylatorami wspomagającymi wentylację w czasie upałów).
  Jak rozmawiać z ludźmi w urzędach marszałkowskich, którzy żądają podania warunków prowadzenia pomiarów emisji z takiej instalacji? Jak fizycznie realizować pomiary przy wentylacji skłądającej się np. z 20 a niejedokrotnie znacznie większej ilości wentylatorów? Jak rozmawiać z inspektorami WIOŚ w przypadku gdy prowadzący dołoży albo zdejmie jeden z wentylatorów? Dla nich to ewidentna przesłanka do zmiany pozwolenia zintegrowanego… Ciekawe, że czepiają się samej informacji o ilości wentylatorów, bo zdają sobie sprawę z tego, ze sam wemtyator nie powoduje wzrostu emisji, a jeśli pozwolenie zostało „policzone” dla zespołu emitorów zastępczych, już w ogóle nie mają argumentów… Kiedy coś się zmieni w przypadku takich obiektów i emisje dopuszczalne będą ustalane dla obiektu kurnika a nie dla każdego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza? Jaki sens ma takie ustalanie warunków emisji, gdzie nie ma możliwości ustalenia wszystkich „wariantów” emisji (pracy/współpracy z różną wydajnością poszczególnych wentylatorów w obiekcie kurnika – o fermie 5-10 kurników nawet nie mówię – ale to chyba tylko urzędnicy potrafią zrobić – skoro żądają – nikt inny)?

 2. 2 RS napisał(a) 23:42, 14.06.2013:

  Proszę o komentarz w nawiązaniu do powyższych uwag, do zapisu w POŚ art. 147 ustęp 4.

 3. 3 asd napisał(a) 20:32, 26.04.2014:

  W przypadku wentylacji z kurników dochodzi jeszcze problematyczna kwestia wykonania pomiarów.. jak zapewnić zgodność wykonania pomiarów z metodyką!? ;)

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:12, 16.11.2014:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. z 2014 r. poz. 1542

 5. 5 Marek napisał(a) 17:26, 22.09.2023:

  Przecież pomiar nie musi być wykonywany wyłącznie przy wykorzystaniu stanowiska pomiarowego wyposażonego w króciec pomiarowy.
  Pomiary (bez montażu króćców pomiarowych) można wykonywać w oparciu o definicję pomiaru zawartą w POŚ.
  Dział II
  Definicje i zasady ogólne

  Art. 3. [Definicje legalne]
  Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  21) pomiarze – rozumie się przez to również obserwacje oraz analizy;


Skomentuj...