Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Siedziba a miejsce zamieszkania

Pytanie: Może zadam bardzo oczywiste pytanie, ale jest ono różnie interpretowane w województwach. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa np. małopolskiego posiadająca adres zamieszkania na terenie województwa np. śląskiego z opłaty produktowej powinna rozliczać się z marszałkiem województwa śląskiego czy małopolskiego? Podkreślam, że nie chodzi o spółkę tylko osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. [M.W]

Odpowiedź: Opłatę produktową zgodnie z art. 16 i 25 UPROD należy wnieść na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania:

Art. 16. 2. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Art. 25. Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie się odpowiednio marszałka województwa oraz urząd marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy pro-dukty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy lub produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy oraz organizacji, a w przypadku braku siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium kraju – odpowiednio Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Natomiast z Kodeksu cywilnego wynika, że:

miejsce zamieszkania związane jest wyłącznie z osobą fizyczną, bo wg art. 21 k.c.:

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

siedziba jest związana wyłącznie z osobą prawną, bo wg art. 41 k.c.:

Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Z tego wynika, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa np. małopolskiego posiadająca adres zamieszkania na terenie województwa np. śląskiego opłatę produktową powinna wnieść na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a odpowiednie sprawozdanie przekazać za 2013 i 2014 rok Marszałkowi Województwa Śląskiego jeszcze na starych zasadach, a od 2015 r. już wg nowych zasad wprowadzonych przez UO2.

Natomiast jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, np. wg art. 12 k.s.h. jest to spółka kapitałowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) i spółka akcyjna (S.A.), powinna rozliczyć się z odpowiednim urzędem/marszałkiem właściwym ze względu na swoją siedzibę, a więc w przypadku oddziałów będzie to siedziba oddziałów wyłącznie wtedy, gdy oddziały wpisane są w KRS takiej spółki jako ODDZIAŁY.

Uwaga. W zakresie opakowań od 2014 r. będzie obowiązywać nowa ustawa – została już uchwalona przez Sejm: ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która będzie jeszcze rozpatrywana przez Senat na posiedzeniu 5 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) – Dz. U. Nr 90/2007 r., poz. 607, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21
[3] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (k.c.) – Dz. U. Nr 16/1964 r., poz. 93, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) – Dz. U. Nr 94/2000 r., poz. 1037, ze zm.

Tematy powiązane

Nadwyżki za rok 2013 już nie uwzględnisz
Opłaty i kary środowiskowe a koszty uzyskania przychodów
Odpady – ewidencja i sprawozdania

Joanna Wilczyńska (27.05.2013)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Skomentuj...