Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska

Do 31 marca 2023 r. należy wnieść za rok 2022 opłaty za korzystanie ze środowiska i przekazać wykazy opłatowe marszałkowi województwa dotyczące m.in. emisji substancji do powietrza i odpadów. Do nich zalicza się też opłaty podwyższone.

Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego (art. 292 POŚ).

W przypadku odpadów opłata za korzystanie ze środowiska co do zasady dotyczy tylko ich składowania na właściwym składowisku. Natomiast opłata podwyższona w zakresie odpadów dotyczy wg art. 293 POŚ 5 przypadków.

M.in. za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania wymagana jest opłata podwyższona za każdą tonę i każdą dobę. Do jej wyliczenia należy przyjąć:

  • 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, gdy takie magazynowanie traktuje się jak składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, albo
  • 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, jeżeli takie magazynowanie trzeba uznać za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.

Przy czym, wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 5 i 25 UO2:

  • przez 'magazynowanie odpadów’ rozumie się 'czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów’;
  • przez 'składowisko odpadów’ rozumie się 'obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów’.

Trzeba mieć na uwadze, że magazynowanie odpadów z przekroczeniem dopuszczalnych w przepisach prawnych okresów magazynowania odpadów traktuje się jako ich składowanie w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, z tym że przyjmuje się za każdą dobę jednostkową stawkę opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku ze współczynnikiem:

  • 0,7 – w przypadku opłaty podwyższonej za magazynowanie bez wymaganej decyzji (art. 293 ust. 2 w związku z ust. 3 POŚ)
  • 0,1 – w przypadku kary za magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów (art. 309 ust. 2 POŚ).

Uwaga. W przypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata podwyższona, o której mowa w art. 293 POŚ, to nie stosuje się przepisów art. 194 ust. 1 i 4 UO2 dotyczących administracyjnej kary.

Do opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się dział III Ordynacji podatkowej, a więc m.in. art. 70, wg którego zobowiązanie opłatowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności opłaty. Tak więc z upływem 31.12.2023 r. przedawni się obowiązek opłat za 2017 r.  (dotyczy jeszcze opłat za pobór wód i wprowadzanie ścieków). Opłatę trzeba wnieść na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, gdy za dany rok przekracza 800 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 POŚ przekracza 100 zł, to należy marszałkowi województwa przedłożyć także wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, w tym opłat podwyższonych.

Do zaległych opłat (do 5 lat wstecz) stosuje się odsetki jak od zaległości podatkowych ogłaszanych w obwieszczeniach w Monitorze Polskim na podstawie Ordynacji podatkowej. Z tym że:

jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dla przypomnienia – do rocznych opłat za korzystanie ze środowiska w poszczególnych latach 2017-2022 należy stosować:

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2443)
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490)
[4] Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M.P. poz. 1009)
[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[6] Ordynacja podatkowa

Tematy powiązane

Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Odpady na sprzedawanej nieruchomości
Od 2018 roku wysokie stawki opłat za składowanie niektórych odpadów
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska
Za ile lat wstecz wymagane są zaległe opłaty i sprawozdania?


Joanna Wilczyńska (19.03.2023)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...