Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Od 2018 roku wysokie stawki opłat za składowanie niektórych odpadów

Stawki od 2018 roku za składowanie odpadów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Nowa wysokość stawek powinna skłaniać do przetwarzania odpadów innymi sposobami niż składowanie i obejmuje następujące niektóre rodzaje odpadów:
15 01 – Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
16 01 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 02 – Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 06 – Baterie i akumulatory
19 05 – Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 06 – Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 12 – Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14 – Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 10 – Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19 12 – (oprócz 19 12 08 – Tekstylia, 19 12 09 – Minerały) Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk.

Stawki dla nich na rok 2018 są znacznie podniesione w stosunku do obowiązujących na rok 2017 [3], a w roku 2019 i 2020 stawki są stopniowo zwiększane tak, że w roku 2020 dla większości z nich wynoszą 270 zł/Mg. W następnych latach stawki będą już zwiększane tylko o tzw. wskaźnik inflacji (art. 291 POŚ).

Dla pozostałych rodzajów (kodów) odpadów stawki na rok 2018 są takie same jak na rok 2017 [3], a w następnych latach będą zwiększane tylko o tzw. wskaźnik inflacji (art. 291 POŚ).

Rozporządzenie zmieniające [4] wprowadziło do § 8 rozporządzenia [2] przepis:

2. Dla rodzajów odpadów o kodach 19 05 99 (Inne niewymienione odpady)  i 19 06 04 (Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych) wytwarzanych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem mającym wartość AT4 , rozumianą jako aktywność oddychania stanowiącą parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby, poniżej 10 mg O2 /g suchej masy, straty prażenia mniejsze niż 35% oraz zawartość węgla organicznego mniejszą niż 20% suchej masy wysokość jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku stanowi 0,25 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku określonej dla rodzajów odpadów o tych kodach.

3. Spełnienie przez stabilizat parametrów, o których mowa w ust. 2, potwierdza się badaniami laboratoryjnymi wykonanymi raz w miesiącu, a po spełnieniu przez stabilizat wymaganych parametrów w 12 kolejnych próbach – raz na kwartał, przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a POŚ, przy czym próbki do badań pobiera przedstawiciel tego laboratorium.

Uwaga. W art. 147a ust. 1 pkt 1 POŚ nadal jest o akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, tymczasem od 20.04.2016 r. warunki i tryb udzielania akredytacji określa już ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Stawki w rozporządzeniu [4] są podane nie tylko do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów, ale też do ustalania:

opłat podwyższonych zgodnie z art. 293 POŚ:

Art. 293. 1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3–5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
4. W przypadku pozbycia się odpadów:
1) nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
– podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
6. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie UO2.
7. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z art. 309 ust. 2 POŚ:

2. Za składowanie odpadów z naruszeniem warunków dotyczących rodzaju i sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymierza się karę w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

Tak więc wymagana jest opłata podwyższona m.in. wtedy, gdy składowanie odpadów jest zabronione na podstawie art. 122 UO2:

Art. 122. 1. Zakazuje się składowania na składowisku odpadów następujących odpadów:
1) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów;
2) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych;
3) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;
4) powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane;
5) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm;
6) ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;
7) określonych w przepisach odrębnych.
2. Zakazuje się składowania odpadów w śródlądowych wodach powierzchniowych i podziemnych, w polskich obszarach morskich oraz w przypadkach określonych w przepisach odrębnych.
3. Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, określonych w przepisach [8] wydanych na podstawie art. 118.

Opłatę za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów oblicza się uwzględniając rozporządzenie [2, 4] oraz przepisy POŚ:

Art. 274
5. Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów.
5a. Na składowisku odpadów, na którym umieszcza się i z którego wydobywa się odpady tego samego rodzaju, podstawą do naliczenia opłat jest różnica pomiędzy masą odpadów umieszczonych na składowisku a masą odpadów wydobytych ze składowiska – w ciągu roku kalendarzowego; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, to przyjmuje się wartość 0.

Art. 297a. 1. Zwolnione z opłaty za składowanie odpadów jest umieszczanie na składowisku odpadów wydobytych ze składowiska lub zwałowiska niespełniającego wymagań ochrony środowiska.

Art. 280. 1. Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska lub administracyjnej kary pieniężnej przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie przepisów o odpadach [9].

Art. 289. 1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

Art. 2
2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:
2) ponoszenia opłat,
w razie prowadzenia działań ratowniczych.

Jednak należy mieć na uwadze oprócz zakazów z art. 122 UO2 również zakaz z art. 145 UO2:

Art. 145. 1. Zakazane jest wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów, na którym są składowane zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne z innymi rodzajami odpadów.
2. Dopuszcza się wydobywanie odpadów, o których mowa w ust. 1, w przypadku rozbiórki składowiska odpadów, w tym zrekultywowanego składowiska odpadów, jeżeli:
1) w inny sposób nie można usunąć negatywnego oddziaływania składowiska odpadów na środowisko;
2) jest to konieczne w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia w rozumieniu UOOŚ.

Przepisy POŚ wskazuje podmiot, który obowiązany jest do wniesienia opłaty:

Art. 279
2. W razie składowania lub magazynowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, jest, z zastrzeżeniem ust. 3, posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.
3. Jeżeli odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest, z zastrzeżeniem ust. 4, podmiot, który przekazał te odpady.
4. Jeżeli osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przekazuje odpady podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady.

Uwaga. Przekazując odpady na składowisko należy mieć na uwadze, że opłata za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów jest tylko częścią ceny za przyjęcie odpadów do składowania, gdyż wg UO2:

Art. 137. 1. Cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów uwzględnia w szczególności koszty budowy, prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji, oraz nadzoru, w tym monitoringu składowiska odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875)
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. poz. 718)
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 723)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274, z późn. zm.)
[6] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.)
[7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. poz. 110)
[10] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Od 13 czerwca 2010 r. składowanie odpadów może być bardzo kosztowne
Składowiska – kryteria dla odpadów
Odzysk odpadów na składowisku
Magazynowanie czy zbieranie odpadów

Joanna Wilczyńska (23.04.2017)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 3

“Od 2018 roku wysokie stawki opłat za składowanie niektórych odpadów”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:41, 30.12.2017:

  Od 2018 r. stawki opłat określa:
  – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490) w zakresie emisji do powietrza oraz składowania odpadów,
  – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502) w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków i „deszczówki” do środowiska oraz inne

 2. 2 Joanna napisał(a) 14:07, 16.01.2019:

  Dzień dobry,
  Czy Pani zdaniem zastosowanie 0,25 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku określonej dla rodzajów odpadów o kodach 19 05 99 i 19 06 04, spełniających parametry z par. 3 ust. 2 Rozp. z Dz. U. z 2017 poz. 2490, ma zastosowanie:
  1) wyłącznie do odpadów składowanych selektywnie, na co wskazywałoby umieszczenie objaśnienia nr 5) w Zał. 3 Tabeli A Rozp. z 2018 r. poz. 2527 jedynie w części dot. odpadów składowanych selektywnie
  2) czy może zarówno do odpadów składowanych selektywnie jak i nieselektywnie, gdyż Rozp. z 2017 poz. 2490 w par. 3 mówi ogólnie o „0,25 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku”?
  Pozdrawiam

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:28, 19.01.2019:

  Joanna (2), moim zdaniem jest rozbieżność pomiędzy tymi rozporządzeniami.
  Uważam jednak biorąc wykładnię celowościową, że do obu przypadków tj. do selektywnego i nieselektywnego składowania można stosować współczynnik 0,25 do stawki za umieszczenie na składowisku odpadów stabilizatu o kodach 19 05 99 i 19 06 04 spełniającego wymagania § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490), gdyż to rozporządzenie jest podstawą do wyliczania opłaty, a nie ma w nim ograniczenia stosowania tego współczynnika 0,25 tylko do selektywnego składowania.
  Tak więc na wykazach opłatowych, przekazywanych do marszałka województwa po raz pierwszy za rok 2018, trzeba by skorygować wzór tabeli A w załączniku nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2527) dopisując odnośnik nr 5 w kolumnie nr 5 dla nieselektywnego składowania, a więc analogicznie jak jest w tej tabeli A dla selektywnego składowania.
  Współczynnik 0,25 ma też zastosowanie do składowanych odpadów w roku 2019, chociaż stawki na ten rok określone są w obwieszczeniu (M.P. z 2018 r. poz. 1038) bez jakichkolwiek odnośników, bo nadal obowiązuje rozporządzenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490) w całym zakresie poza stawkami.


Skomentuj...