Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transport odpadów

Pytanie: Czy jako pośrednik w handlu złomem mogę transportować go własnym transportem od wytwórcy do firmy, która zajmie się zagospodarowaniem tego złomu? Odbywało by się to na zasadach takich, że kupuję odpady złomu od firmy A, transportuję je własnym transportem (posiadam decyzję na transport na potrzeby własne) do firmy B, która ma wszystkie niezbędne zezwolenia do zagospodarowania tych odpadów, i jej też te odpady sprzedaję. Na KPO widniała by firma A wytwórca firma.  Ja jako transportujący, i B firma przejmująca odpad. Ten złom nie był by magazynowany tylko dostarczany bezpośrednio. Pytam się dlatego, bo nie wiem, czy muszę się w takim przypadku starać o decyzję na zbieranie odpadów złomu. [M.M.]

Odpowiedź: Transportujący odpady nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, jeżeli złom będzie dostarczać bezpośrednio z firmy A do firmy B, ale musi posiadać zezwolenie na transport odpadów wydane przez starostę na podstawie art. 28 starej ustawy o odpadach.

Pojęcie „zbierania” odpadów jest często rozumiane w znaczeniu potocznym jako odbieranie, zabieranie, podnoszenie czy sprzątanie odpadów. Tymczasem w rozumieniu przepisów o odpadach jest inaczej, gdyż w art. 3 ust. 1 pkt 34 UO2 definicja jest taka:

Art. 3.1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
34) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

Tak więc transportujący nie prowadzi zbierania odpadów, jeżeli odpady z firmy A dostarcza bezpośrednio do firmy B, a więc nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów.

Gdyby jednak transportujący zabrane z firmy A odpady wyładował w jakimś miejscu T, a dopiero po jakimś czasie przewiózł odpady do firmy B, to w miejscu T prowadziłby zbieranie odpadów w rozumieniu UO2 i wówczas musiałby mieć zezwolenie na zbieranie odpadów w miejscu T wydane na podstawie art. 41 UO2. Zezwolenie na zbieranie odpadów nie może być sprzeczne z miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego, gdyż wg art. 46 ust. 1 UO2:

Art. 46. 1. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest jednak przeszkodą do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów. Nadmienić tu jednak trzeba, że wg art. 72 ust. 1 pkt 21 UOOŚ należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach m.in. przed uzyskaniem:

21) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu [6], a więc m.in. dla przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia [9]:

81) punkty do zbierania lub przeładunku złomu

Uwaga. Wg art. 387 projektu nowego Prawa wodnego, którego wejście w życie planowane jest na 1 lipca 2017 r., przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wymagane będzie:

pozwolenie wodnoprawne lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego.

Natomiast zezwolenie na transport odpadów wymagane jest obecnie w przypadku transportu wszelkiego rodzaju odpadów, poza przypadkami podanymi poniżej. Po utworzeniu BDO (wg art. 238 UO2 – BDO ma być utworzone do 24.01.2018 r., ale wg projektu zmian UO2 – do 1.01.2019 r.) zamiast tego zezwolenia wymagany będzie w ciągu 6 miesięcy wpis do (nowego) rejestru prowadzonego przez marszałka województwa w ramach BDO. Stanowią o tym przepisy przejściowe art. 233 i 234 UO2:

Art. 233. 1. Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.
2. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do (starego) rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 UO, na podstawie przepisów dotychczasowych.
3. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia (nowego) rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stosuje się przepisy UO.

Art. 234. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, tworzy się łącznie z BDO.
2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Zezwolenie na transport odpadów wydaje w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, a jedynie w przypadku terenów zamkniętych zezwolenie na transport wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ). Wynika to z art. 28 UO w związku z art. 233 UO2. Za brak takiego zezwolenia WIOŚ wymierza karę na podstawie art. 195 UO2:

Art. 195. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 233 ust. 2, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł.

Wniosek o wydanie zezwolenie na transport odpadów powinien zawierać  (art. 28 ust. 4 UO):

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów (rodzaje określone zgodnie z katalogiem odpadów [3]) przewidywanych do transportu (w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów)
 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności (może być obszar całego kraju bez terenów zamkniętych – gdy zezwolenie wydaje starosta; mogą być wszystkie tereny zamknięte na terenie kraju – gdy zezwolenie wydaje RDOŚ)
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

Zezwolenie na transport odpadów nie jest wymagane jedynie w przypadkach określonych w:

1) art. 28 ust. 9 UO – tj. gdy wytwórca odpadów sam transportuje wytworzone przez siebie odpady i to niezależnie od ich rodzaju i ilości;

2) art. 33 ust. 1a UO – tj. gdy osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami transportują odpady wymienione w rozporządzeniu [4] do miejsca ich wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z metodą odzysku określoną w tym rozporządzeniu;

3) art. 33 ust. 4 UO czyli wg rozporządzenia [5] (ale wówczas prowadzący transport odpady ma obowiązek zgłoszenia działalności w zakresie transportu odpadów do (starego) rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzącego transport odpadów – art. 33 ust. 5 UO), tj. moim zdaniem wtedy, gdy ktokolwiek transportuje:

 • do punktów serwisowych zbierających te odpady w przypadku, gdy wykonują naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub odpady baterii oraz akumulatorów wymienione w załączniku do rozporządzenia [5], z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych;
 • do miejsc zbierania w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych oraz w siedzibach urzędów i instytucji – odpady baterii oraz akumulatorów wymienione w załączniku do rozporządzenia [5], z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych;
 • do placówek handlowych zbierających odpady wymienione w rozporządzeniu [5], w przypadku gdy prowadzą sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w USEE2, lub odpady wymienione w załączniku do rozporządzenia [5]:
   • ex 08 03 18, ex 16 02 16 Odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych
   • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
   • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
   • 15 01 03 Opakowania z drewna
   • 15 01 04 Opakowania z metali
   • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
   • 15 01 07 Opakowania ze szkła
   • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
   • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
   • 16 01 03 Zużyte opony
   • 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
   • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
   • ex 16 02 13*, ex 20 01 21* Lampy fluorescencyjne
   • 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
   • 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
   • 16 06 03* Baterie zawierające rtęć
   • 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
   • 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
   • ex 20 01 26* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne; mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych; inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
   • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
   • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
   • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
   • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

  W powyższym pytaniu jest mowa o pośredniku w handlu złomem, jednak wg mnie chodzi o „sprzedawcę” złomu, gdyż wg art. 3 ust. 1 pkt 20 i 27 UO2:

  Art. 3.1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  20) pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;
  27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

  Przy tym należy pamiętać, że wg art. 27 ust. 7 UO2:

  7. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.

  Ewidencja odpadów, m.in. karta ewidencji odpadów (tzw. KEO) i karta przekazania odpadów (tzw. KPO), powinna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem [6], z tym że wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia [6] nie dotyczy sprzedawcy i pośrednika będącego posiadaczem odpadów (bo oni prowadzą KPO – jeżeli transportują odpady, a także KEO – jeżeli zbierają lub przetwarzają odpady), gdyż wg art. 67 ust. 1 pkt 2 UO2:

  Art. 67. 1. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:
  2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów – karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

  Ponadto, prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest wg art. 102 UO2 obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali (wzór wg rozporządzenia [7]) w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady. Określa się w nim m.in. rodzaj odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad, oraz źródło pochodzenia, a także imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady. Przepis ten nie dotyczy jedynie metalowych odpadów opakowaniowych po produktach żywnościowych.

  Uwaga. Złom (żelaza, stali, aluminium) nie jest odpadem tzn. złom traci status odpadów, gdy spełnione są kryteria i wymagania określone w rozporządzeniu nr 333/2011/UE. Wówczas takiego złomu nie dotyczą powyższe przepisy dotyczące odpadów.

  Podstawa prawna

  [1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) (Dz. U. z 2010 r. poz. 1243, z późn. zm.) – obowiązująca do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy przejściowo nadal się stosuje
  [2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) – obowiązująca od 23.01.2013 r.
  [3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)
  [4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)
  [5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. poz. 154, z późn. zm.) – uchylone, ale w zakresie transportu stosuje się nadal do czasu utworzenia BDO
  [6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973)
  [7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. poz. 1607)
  [8] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)
  [9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
  [10] Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 8.04.2011, str. 2)

  Tematy powiązane

  Transport odpadów
  Transport odpadów bez własnych środków transportu
  Transport wytworzonych przez siebie odpadów
  Zezwolenie na transport odpadów
  Zbieranie odpadów, pieniędzy i zboża
  Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  Gdzie szukać aktów prawnych

Joanna Wilczyńska (10.05.2017)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 5

“Transport odpadów”
 1. 1 Paweł napisał(a) 14:14, 11.01.2018:

  A jakie są obecne obowiązki spoczywające na pośredniku w obrocie odpadami ? W nowej ustawie jest obowiązek wpisania do rejestru Marszałka – ale rejestru nie ma więc ? nie ma obowiązku ? czy są jakieś wytyczne w tej sprawie ?

 2. 2 Karolina napisał(a) 14:19, 18.01.2018:

  Proszę spojrzeć na przepisy przejściowe, tj. art. 233 ustawy o odpadach. Rejestr Marszałka zostanie uruchomiony 24.01.2018 r. i przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia powinny zostać wpisane tam z urzędu.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:12, 18.01.2018:

  Karolina, transportujący odpady muszą sami złożyć wniosek o wpis do rejestru w ramach BDO, co wynika z art. 233 ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach.
  Natomiast z urzędu będą wpisane podmioty określone w art. 51 ust. 1 i art. 234 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach.
  Natomiast wg art. 50 ust. 1 pkt lit. c ustawy stanowi o wpisie do rejestru w ramach BDO na wniosek:
  „c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu”

 4. 4 Iza napisał(a) 14:44, 30.07.2019:

  jakie dokumenty powinien posiadać kierowca transportujący odpady własne do punktu odbioru, inne niż niebezpieczne?

 5. 5 Tomek napisał(a) 11:18, 26.05.2021:

  Witam Pani Joanno
  Prowadzę działalność jako pośrednik odpadów, a precyzyjniej jestem handlowcem i logistykiem dla trzech firm odpadowych (moi podwykonawcy), którzy posiadają decyzje na transport, a niektórzy na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Oczywiście mam wpis do BDO, moi podwykonawcy i klienci również.
  Aktualnie rozliczenie wygląda tak: całość rozliczeń w BDO oraz rozliczeń finansowych jest pomiędzy moimi klientami i moimi podwykonawcami. Moja firma nie widnieje w BDO bo nic nie transportuję, ani niczego nie przyjmuję. Z moimi podwykonawcami rozliczam się finansowo za usługi doradcze. Planuję poszerzyć swoją działalność. Teraz to ja chciałbym wystawiać faktury moim klientom, którzy posiadają odpady. Moim podwykonawcą będzie jedna z trzech wspomnianych wyżej firm, to ona będzie widnieć w BDO jako transportujący i przejmujący odpad. W tej konstrukcji ja wystawiam fakturę firmie posiadającej odpad, która zleca mi jego odbiór, natomiast firma podwykonawcza transportująca i wywożąca odpad na instalację obciąża mnie fakturą za transport i zagospodarowanie odpadów. Pytanie:
  1. Mam wpis do BDO nr. 7, 8, 9 i 12. Czy potrzebuję jeszcze jakiś dodać?
  2. Czy mam robić zestawienia roczne do Urzędu Marszałkowskiego skoro nie transportuję ani nie przetwarzam żadnych odpadów. Korzystam jedynie z podwykonawców, którzy je posiadają. To oni też widnieją w BDO.
  3. Czy muszę pamiętać o tym, aby „coś”, „gdzieś” zgłosić jeśli będę wykonywał taki rodzaj działalności?
  4. Czy w ogóle taki model prowadzenia działalności jest legalny? Z tego co wiem to tak, ale chcę się jeszcze upewnić?
  5. Jest to mało prawdopodobne, ale załóżmy hipotetycznie, że mój podwykonawca wysypał odpad nielegalnie, który należał do mojego klienta? Lub jeśli np. dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego i odpad wysypał się na drogę. Kto za to wówczas odpowiada?
  6. Czy na taki rodzaj działalności, a zwłaszcza gdyby coś nieprzewidzianego się wydarzyło (jak w pkt. 5) warto mieć umowę między mną, a podwykonawcą? Czy taka umowa w której podwykonawca deklaruje, że zgodnie z przepisami wywiezie odpad na właściwą instalację będzie mnie w jakiś sposób chroniła przed nieprzyjemnościami?


Skomentuj...