Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbiorcze zestawienie o odpadach

Pytanie: w zakresie przygotowania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów wytworzonych w 2016 r. Założenie: przedsiębiorca prowadzi działalności z zakresu usług  budowlanych i posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami zezwalającą na prowadzenie działalności na terenie całego kraju. Siedziba firmy znajduje się w Łodzi, ale usługi były prowadzone są na terenie Warszawy i Wrocławia.

Zgodnie z nowym wzorem Karty Przekazania Odpadu („KPO”), obowiązującym od 2015 r., w polu „Miejsce prowadzenia działalności” należy „Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzoną działalnością w zakresie ww. obiektów liniowych lub świadczeniem ww. usług. (…)”. Analogicznie sprawa wygląda dla Karty Ewidencji Odpadu („KEO”). Jeżeli dobrze rozumiem, oznacza to, że w przypadku prowadzenia budowy i odpadów powstałych w jej trakcie na terenie np. m. Warszawy, należy w KPO jak i w KEO wskazać we wspomnianym powyżej polu następujące dane: województwo mazowieckie, miasto Warszawa.

Tymczasem przy sporządzaniu rocznego zestawienia o wytworzonych odpadach, w formularzu w Dziale 1, Tabela B, w polu: „Miejsce prowadzenia działalności” należy zgodnie ze wzorem: „Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów. (…) W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów.”. Czy zgodnie z ostatnim zdaniem, oznacza to, że należy umieścić w tym miejscu adres siedziby firmy tj. adres łódzki, czy też jednak adres budowy (w tym wypadku odpowiednio: województwo mazowieckie lub dolnośląskie), a więc i faktycznego miejsca wytworzenia odpadów?

Wydaje się, że zachodzi tutaj rozbieżność pomiędzy nowymi wzorami KPO i KEO a wzorem zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Przykładowo Marszałek Województwa Mazowieckiego otrzyma ww. zestawienie ze wskazanym miejscem prowadzenia działalności firmy w Łodzi, natomiast zestawienie wytworzonych odpadów zamieszczone w Dziale 2 będzie dotyczyło odpadów wytworzonych na terenie województwa mazowieckiego, a Marszałek nie będzie w stanie stwierdzić, w którym dokładnie miejscu (gminie) były one wytwarzane.

Co w przypadku, gdy Przedsiębiorca prowadziłby działalność z zakresu omawianych usług budowlanych na terenie kilku gmin danego województwa? Czy wówczas Dział 1 Tabelę B oraz Dział 2 wypełnia się każdorazowo oddzielnie dla poszczególnych gmin? [M.J]

Odpowiedź: Od 23.01.2013 r. obowiązuje nowa ustawa o odpadach (UO2), wg której dla firm budowlanych nie jest już wymagana decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami. Wg art. 231 UO2 decyzje te wygasły 23.01.2013 r.

Tak, w KEO i KPO wg rozporządzenia [3] firma budowlana podaje jedynie nazwę województwa i gminy.

Natomiast roczne sprawozdanie (zbiorcze zestawienie) w przypadku wytwarzanych odpadów przekazuje się do 15 marca do marszałka województwa właściwego ze względu na wytwarzanie odpadów. Tak więc gdy usługi budowlane były prowadzone na terenie Warszawy i Wrocławia zbiorcze zestawienia trzeba przekazać do marszałka województwa mazowieckiego i do marszałka województwa dolnośląskiego. Dla danego województwa firma budowlana w dziale 1 w tabeli A i w tabeli B podaje adres siedziby, a w dziale 2 podaje łączną masę odpadów danego rodzaju wytworzonych na terenie tego województwa (bez podziału na gminy).
W wypełnieniu zbiorczego zestawienia pomocne jest stanowisko MŚ, chociaż jest ono do starej ustawy o odpadach (UO), gdy jeszcze ww. decyzje obowiązywały, a także edycyjne wzory zbiorczego zestawienia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) (Dz. U. z 2010 r. poz. 1243, z późn. zm.) – obowiązująca do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy przejściowo nadal się stosuje
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) – obowiązuje od 2015 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z  2010 r. poz. 1674) – stosuje się nadal do zbiorczych zestawień: wg art. 237 UO2 – za lata 2012-2014 r., wg art. 237a UO2 – za lata 2015-2016

Tematy powiązane

Zbiorcze zestawienie – wyjaśnienia MŚ
Zbiorcze zestawienia odpadowe
Ewidencja odpadów z instalacji i zbiorcze zestawienie
Zbiorcze odpadowe za 2012-2014
Sprawozdania odpadowe za 2014 rok na starych wzorach

Joanna Wilczyńska (08.03.2017)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: ,


Jeden komentarz

“Zbiorcze zestawienie o odpadach”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:25, 14.03.2018:

    Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674


Skomentuj...