Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Biomasa nie zawsze jest 'zeroemisyjna’ w handlu uprawnieniami do emisji CO2

Jeszcze od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w rozliczeniu emisji CO2 w ramach systemu EU ETS może być uznane, że współczynnik emisji CO2 ze spalania biomasy wynosi „0”, w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, bez wymogu spełnienia przez biomasę kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych dla źródeł odnawialnych.

Wynika to z rozporządzenia zmieniającego 2022/388, które dodaje ust. 6 do art. 38 rozporządzenia 2018/2066 w brzmieniu:

Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 akapit pierwszy państwa członkowskie lub w stosownych przypadkach, właściwe organy mogą uznać za spełnione kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w tym ustępie, w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykorzystywanych do spalania od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

(aktualizacja 7.08.2022 r.) Do UHE3 został dodany art. 141a, dzięki któremu w Polsce w roku 2022 stosuje się powyższe ustępstwo.

Tym samym dopiero od 2023 r. (zamiast od 2022 r. jak wynikało z wcześniejszych przepisów) konieczne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla ww. biomasy określonych art. 29 ust. 2–7 i ust. 10 dyrektywy 2018/2001, aby uznać jej spalanie za 'zeroemisyjne’ ze względu na CO2, gdyż tylko wówczas zawartość węgla pierwiastkowego w biomasie nie będzie uznawać się za węgiel kopalny.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE3)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 1, z późn. zm.)

[3] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/388 z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 79 z 09.03.2022, str. 1)

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82, ze zm.)

Tematy powiązane

Definicje biomasy
Biomasa w handlu emisjami CO2

Joanna Wilczyńska (14.03.2022)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 5

“Biomasa nie zawsze jest 'zeroemisyjna’ w handlu uprawnieniami do emisji CO2”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:02, 19.04.2022:

  Komunikat MKiŚ:
  'Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że podejmie pilne prace legislacyjne nad wprowadzaniem zmian w krajowym porządku prawnym w celu zwolnienia z obowiązku weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ww. paliw w oparciu o dokumenty pochodzące z tzw. dobrowolnych systemów certyfikacji, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 4 dyrektywy 2018/2001 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.’

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:14, 28.04.2022:

  13 decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzających na 5 lat dobrowolne systemy certyfikacji biomasy

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:44, 29.04.2022:

  Od 23.01.2013 r. wg art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
  „Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
  6) biomasy w postaci:
  a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),
  b) słomy,
  c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej
  wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi

  W związku z powyższym biomasa spełniająca powyższe warunki nie wymaga prowadzenia w BDO ewidencji i sprawozdawczości odpadowej ani zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:10, 28.06.2022:

  Od 30.06.2022 r. obowiązuje wydane na podstawie dyrektywy RED II:
  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/996 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zasad weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:19, 07.08.2022:

  Do UHE3 został dodany:
  Art. 141a. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy w rozumieniu art. 3 pkt 21a rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, wykorzystywane do spalania przez operatora statku powietrznego albo prowadzącego instalację, uznaje się za spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 38 ust. 5 akapit pierwszy tego rozporządzenia.
  2. Przyjęte w zatwierdzonych planach monitorowania, o których mowa w art. 80 ust. 1, wymagania dotyczące potwierdzenia spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy w rozumieniu art. 3 pkt 21a rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, które zostały wykorzystane do spalania w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., uznaje się za spełnione zgodnie z ust. 1.


Skomentuj...