Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Od 25 lutego 2022 r. sprawozdania PRTR i dane o zakładzie na nowych formularzach

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

W nowym rozporządzeniu [1] określono (nieco inaczej niż w poprzednim rozporządzeniu):

 • w załączniku nr 1 – wzór sprawozdania tzw. PRTR
 • w załączniku nr 2 – szczegółowy zakres danych niezbędnych do identyfikacji zakładu
 • w § 4 – warunki techniczne, formę, tryb oraz sposób przekazywania sprawozdania i danych niezbędnych do identyfikacji zakładu.

Dla przypomnienia: prowadzący instalację obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006 [2], który prowadzi tę instalację (tzw. PRTR) z przekroczeniem progów wydajności określonych w tym załączniku, obowiązany jest przekazać WIOŚ:

 • sprawozdanie tzw. PRTR (pierwszy raz było za 2007 r.), ale tylko w przypadku przekroczenia w poprzednim roku progów uwolnień lub transferów określonych w art. 5 lub w załączniku I do rozporządzenia 166/2006 [2]
 • dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja PRTR, ale tylko jednorazowo.

Nadal roczne sprawozdanie PRTR należy wprowadzić do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń przez stronę internetową www.gios.gov.pl/prtr/ w terminie do 31 marca, co wynika z art. 236b ust. 1 POŚ. Podpisane sprawozdanie trzeba przekazać do WIOŚ w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Obecnie w sprawozdaniu obowiązkowo trzeba podać wielkość produkcji (a nie dobrowolnie jak było dotychczas) oraz liczbę godzin pracy w roku. Można też podać liczbę pracowników. Informacje te nie będą publicznie udostępniane.

Wcześniej jednak trzeba dokonać jednorazowej rejestracji zakładu w ww. Krajowym Rejestrze, co jest jednoznaczne z założeniem konta w rejestrze oraz uzyskaniem dostępu do konta (z wykorzystaniem loginu i hasła). W nowym rozporządzeniu [1] jednoznacznie określono, że konto tworzone jest dla zakładu. W przypadku więc zmiany prowadzącego instalację konto pozostaje, ale prowadzący musi uzyskać za pośrednictwem WIOŚ dostęp do konta przez zmianę hasła do konta.

Również przez WIOŚ uzyska się dostęp do konta w przypadku utraty dostępu. Do WIOŚ też trzeba przekazać informację w przypadku zakończenia działalności lub zmiany parametrów instalacji powodujących, że nie ma już obowiązku sprawozdania PRTR dla tej instalacji.

Natomiast obecnie wszelkie zmiany danych w rejestrze niezbędnych do identyfikacji zakładu podmiot wprowadza samodzielnie przez wypełnienie formularza na stronie internetowej, a WIOŚ je weryfikuje i zatwierdza.

W tym samym terminie co nowe rozporządzenie [1] tj. 25 lutego 2022 r. wchodzą też w życie zmiany art. 236a–236d POŚ dotyczące PRTR, m.in.:

 • dodano, że do 31 marca roku następującego po roku, w którym rozpoczęto eksploatację instalacji tzw. PRTR, należy jednorazowo dane niezbędne do identyfikacji zakładu przekazać do WIOŚ (z rozporządzenia [1] wynika, że przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.gios.gov.pl/prtr/ )
 • dodano, że niezwłocznie należy przekazać do WIOŚ zaistniałe zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu
 • wprowadzono administracyjną karę pieniężną:
  • 5000 zł za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu
  • 200 zł za każdy dzień opóźnienia przekazania przez prowadzącego instalację sprawozdania PRTR, nie więcej jednak niż za 365 dni (zamiast kary 50 000 zł)
  • od 500 zł do 25 000 zł za złą jakość sprawozdania PRTR (zamiast kary pieniężnej 25 000 zł)
 • dodano, że WIOŚ nie wymierza ww. administracyjnych kar pieniężnych, gdy okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym prowadzący instalację nie mógł zapobiec.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. poz. 455)

[2] Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. U. L 33/2006 r., str. 1, z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)

Tematy powiązane

Do 31 marca sprawozdanie PRTR

Joanna Wilczyńska (25.02.2022)
Nowości | 10 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 10

“Od 25 lutego 2022 r. sprawozdania PRTR i dane o zakładzie na nowych formularzach”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:50, 01.03.2022:

  Projekt (z 1.03.2022 r.) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:
  w sprawozdaniu 'Liczba godzin pracy w roku’ nie będzie do podania obowiązkowa, ale dobrowolna.

 2. 2 Ean napisał(a) 08:11, 03.03.2022:

  Podsumowując instalacja ma pozwolenie zintegrowane i miesci sie w PRTR ze względu na próg wydajnosci z zał nr 1. Dotychczas w zaleznosci czy przekraczała próg uwolnień zanieczyszczeń z zał 2 składała bądz nie sprawozdanie PRTR za dany rok. Czy teraz jezeli konta sa pozakladane nalezy jdnorazowo wyslac papierowo dane zakladu z kazdej takiej instalacji oraz roku wysylac sprawozdanie z przekroczenia uwolnien zanieczyszczen (nie ma znaczenia czy sie przekracza progi czy nie)?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:55, 03.03.2022:

  Ean (2), teraz będzie podobnie jak dotychczas (doprecyzowałam powyższą treść).
  Czyli sprawozdanie PRTR trzeba przekazać do 31 marca tylko wtedy, gdy w poprzednim roku zostały przekroczone progi uwolnień lub transferów.
  Dane zakładu przekazuje się jednorazowo.
  Wynika to z art. 236b ust. 1 POŚ w brzmieniu obowiązującym od 25.02.2022 r.:
  „Prowadzący instalację obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, który prowadzi tę instalację z przekroczeniem progów wydajności określonych w tym załączniku, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:
  1) sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 166/2006, oraz transferów odpadów określonych w art. 5 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, z uwzględnieniem wielkości produkcji – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym;
  2) dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja, obejmujące:
  a) dane teleadresowe prowadzącego instalację,
  b) dane teleadresowe zakładu,
  c) położenie geograficzne zakładu,
  d) numer identyfikacyjny działalności gospodarczej,
  e) dane dotyczące rodzajów działalności prowadzonych w zakładzie
  – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym rozpoczął eksploatację instalacji, chyba że dane te zostały już wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazane.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:07, 15.03.2022:

  Od 16.03.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. poz. 606) – w załączniku nr 1:
  – w części III w nagłówku poprawiono błędne słowo 'uwalnianego’ na 'transferowanego’;
  – w części V zmieniono na dobrowolne podanie 'Liczba godzin pracy w roku’.

 5. 5 Are napisał(a) 08:57, 24.03.2022:

  Na portaly był artykuł z 2013 r. odnosnie sprawozdania za 2012 r. Czy interpretacja GIOŚ swiadczaca, ze nie mozna uwzgledniac w sprawozdaniu PRTR odpadów powstałych
  WYŁĄCZNIE podczas procesu technologicznego/produkcyjnego, tak więc z wyłączeniem wszelkich odpadów w postaci np. świetlówek, sprzętu komputerowego, czy tez gruzu powstałego w wyniku remontu przeprowadzonego na terenie instalacji obowiazuje w dalszym ciagu, pomimo uplywu lat, czy moze jednak wrocono do starej wykladni. Zawsze informowano nas, że nalezy uwzględniać odpady, substancje wyłącznie powstałe podczas procesu technologicznego/produkcyjnego bo tak mówi definicja instalacji w rozporządzeniu w sprawie PRTR. Na stronie GIOŚ nie widać starej interpretacji w oficjalnych wyjasnieniach. Czy jest jakaś nowa która zmieniła stanowisko z 2013 roku? Podejrzewam, że przez 10 lat dużo się zmieniło i jest ona już nieaktualna jednak czy jest jakaś oficjalna wykładania ?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:49, 24.03.2022:

  Are (5), nie znam nowszej innej interpretacji GIOŚ dotyczącej sprawozdania PRTR.
  Wg definicji z POŚ przez 'eksploatację’ instalacji rozumie się użytkowanie instalacji oraz utrzymywanie jej w sprawności. Tak więc odpady powstałe w wyniku eksploatacji instalacji, to nie tylko te z samego procesu technologicznego. Trzeba mieć to na uwadze przy wnioskowaniu o pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji. Przy tym należy uwzględnić definicję z ustawy o odpadach, że wytwórcą odpadów w przypadku określonych usług jest wykonujący usługą, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
  Natomiast do sprawozdania PRTR należy uwzględnić również te odpady, których 'wytwórcą’ jest usługodawca, a więc szerzej niż w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż wg art. 236b ust. 1a POŚ:
  ’W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługodawca przekazuje prowadzącemu instalację dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.’

 7. 7 Are napisał(a) 14:51, 24.03.2022:

  W Rrozporządzeniu (WE) NR 166/2006 w Parlamentu Europejskiego w sprawie PRTR instalacja „oznacza stacjonarną jednostkę techniczną, w której prowadzona jest jedna lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku I oraz wszelka inna bezpośrednio związana działalność, która ma techniczny związek z działalnością prowadzoną w tym miejscu, a która może mieć wpływ na emisje i zanieczyszczenie;” Stąd mowa o technicznym aspekcie działalności. Również Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2010/75/ue z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych podaje taką samą definicje instalacji. Definicja w POŚ jest bardziej rozbudowana a przecież sprawozdanie PRTR wynika z Rzoporządzenia 166/2006. Z tego wynikałoby, że należy ujmować tylko odpady transferowane strikte z instalacji i jej technicznej części gdy próg zostanie osiągnięty. Tym bardziej, że definicja Zakładu z rozporządzenia 166/2006 stanowi, że jest to instalacja w rozumieniu tej samej definicji instalacji. Przykład mamy instalacje zgloszona do PRTR, wykonujemy remont dachu azbestowego powyżej 2 ton. Jest to odpad zaewidencjonowany poza instalacją. Patrząc na definicje z PRTR nie pochodzi on z technicznej części instalacji, jest poza instalacją wytwarzany więc nie raportuje się go w sprawozdaniu PRTR? Jak Pani uważa?

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:12, 24.03.2022:

  Are (7), nie wiem, można to różnie interpretować.
  Jako że za 'nierzetelne’ sprawozdanie PRTR może być nałożona przez WIOŚ administracyjna kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 25 000 zł, to proponuję uzyskać stanowisko konkretnego WIOŚ w tym temacie.

 9. 9 Jarosław napisał(a) 09:08, 24.03.2023:

  A ja mam pytanie czy wielkość produkcji w pozycji II.C. Informacje dodatkowe podajemy za cały rok czy za np. jeden miesiąc?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:16, 24.03.2023:

  Jarosław (9), podanie wielkości produkcji w sprawozdaniu PRTR (pkt V załącznika nr 1 do rozporządzenia) jest obecnie obowiązkowe. Moim zdaniem podać w tym miejscu produkcję roczną, bo wszystkie podawane dane uwalniania i transferów dotyczą roku. Jednak nie zostało to obecnie doprecyzowane w objaśnieniu (6), gdyż wg wyjaśnień MKiŚ:
  ’Komisja Europejska nadal prowadzi prace nad ujednoliceniem sposobu podawania danych dotyczących wielkości produkcji, liczby godzin pracy oraz liczby pracowników. Stąd, aby uniknąć konieczności ponownej zmiany przepisów krajowych w krótkim czasie w powyższym zakresie, nie jest wskazane określanie metodyki wyliczania wielkości produkcji na poziomie rozporządzenia. Tego typu informacje zostaną uwzględnione w instrukcji wypełniania sprawozdania, po zakończeniu ww. prac.’


Skomentuj...