Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłaszanie do SENT odpadów w międzynarodowym obrocie

Od 22 lutego 2022 r. elektronicznym systemem monitorowania objęto przewóz kolejnych „towarów wrażliwych”, w tym odpadów.

Wchodzi bowiem w życie ogłoszone dzisiaj rozporządzenie [1], które po raz czwarty zmienia rozporządzenie [2]. Tak więc Krajowa Administracja Skarbowa obejmie monitorowanie przewozu drogowego i kolejowego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) kolejnych „towarów wrażliwych”:

 • towarów objętych pozycją CN 3814 zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

z tym, że nie dotyczy to towarów:
– objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
– przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów;

 • towarów innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1–3a ustawy [3] (a więc m.in. innych niż zużyte oleje), będących jednocześnie odpadami w rozumieniu UO2, które podlegają przepisom rozporządzenia 1013/2006 (a więc nie dotyczy odpadów wymienionych w art. 1 pkt 3 rozporządzenia 1013/2006), bez względu na ich ilość w przesyłce

z tym, że że nie dotyczy to odpadów:
1) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy [3], a więc nie dotyczy przewozu odpadów rozpoczynającego się na terytorium kraju;
2) objętych procedurą celną tranzytu;
3) które są przeznaczone do odzysku oraz ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg, w przypadku gdy odpady:
a) zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006,
b) są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia.

Jeżeli wysyłasz, odbierasz, przewozisz „towary wrażliwe” to masz obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Jako przewoźnik masz także obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia do SENT następuje po zalogowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

UWAGA

Objęcie powyższym obowiązkiem przewozu odpadów nie zwalnia z obowiązków określonych w innych przepisach, m.in. w rozporządzeniu 1013/2006 i UMPO dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Systemem SENT objęte są towary (w tym odpady) podlegające podatkowi VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Oznacza to, że odpad w świetle ustawy o VAT będąc towarem stanowi przedmiot obrotu. W związku z powyższym wszelkie zdarzenia gospodarcze związane z obrotem odpadami (zbycie, nabycie i transport) podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu. Wyjątek stanowi przekazanie odpadów do zagospodarowania przez ich wytwórcę, gdzie nie zachodzi czynność opodatkowana VAT.

PODSTAWOWE FORMULARZE SENT DOTYCZĄCE WW. ODPADÓW

Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski), jeśli jesteś:

 • przewoźnikiem (będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą).

Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski), jeśli jesteś:

 • podmiotem odbierającym i planujesz przewóz towarów,
 • podmiotem odbierającym, który zamyka zgłoszenie (potwierdza odbiór towaru),
 • przewoźnikiem.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 178)

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857)

[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2021 r. 779, z późn. zm.)

[5] Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (UMPO) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1789)

ZOBACZ

RPL – etap projektu rozporządzenie [1]

Zmiany w systemie SENT od 22 lutego 2022 r.

Szczegółową instrukcję dotyczącą procesu rejestracji oraz dokonywania zgłoszeń można znaleźć tutaj

NSA uchylił wyrok WSA w Szczecinie i poprzedzającą go decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nakładającą na podwykonawcę karę pieniężną za brak aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT

Joanna Wilczyńska (26.01.2022)
Temat dnia | 2 komentarze »komentarze 2

“Zgłaszanie do SENT odpadów w międzynarodowym obrocie”
 1. 1 Monika napisał(a) 20:55, 01.02.2022:

  Dzień dobry!

  Mam następujące pytanie :
  Jesteśmy wytwórcą odpadów zobowiązanym do ewidencji odpadów, prowadzimy ich ewidencję w BDO, wystawiamy KPO.
  Jedak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.”w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów” dla niektórych odpadów ( o ile nie przekraczają określonych ilości ) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.
  Czy zatem jeśli np. część odpadów o kodzie 15 01 02 „opakowania z tworzyw sztucznych” ewidencjonujemy w BDO ( folie ), jednak ich ilość ( ujęta w BDO ) nie przekracza 200,00 kg/rok możemy dla pozostałej części odpadów ( np. pojemniki ), które również klasyfikujemy pod tym kodem ( do 0,5 Mg – jak określa rozporządzenie ) nie prowadzić ewidencji?
  Chodzi o sytuację kiedy w sumie cały odpad o kodzie 15 01 02 w ciągu roku nie przekracza ilości 0,5 Mg, tyle, że na część odpadów ( folie ) wystawiamy KPO na pozostałą część ( pojemniki ) nie prowadzimy ewidencji.
  1.A jeśli tak , to czy ciąży na nas obowiązek udokumentowania w jaki sposób zostały zagospodarowane odpady na które nie prowadzimy ewidencji?
  2. Jeśli tak, to jaka dokumentacja jest wymagana?

  Czy w związku z powyższym, jeśli w ciągu roku wytwarzamy ok 10,00 kg odpadu w postaci świetlówek – kod 16 02 13* ( nie przekraczamy ilości : 0,05 Mg/rok ) możemy je oddać w sklepie przy zakupie nowych? – ponieważ art 37.1. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mówi o obowiązku odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
  W każdym razie nie mamy obowiązku ewidencji ww.odpadu.

  Dodatkowo mam pytanie dotyczące pojemników po substancjach niebezpiecznych wykorzystywanych w firmie. Czy wystarczy, że pojemnik po takiej substancji zostanie dokładnie wypłukany, aby mógł być uznany za odpad opakowaniowy o kodzie 15 01 02 a nie odpad niebezpieczny?
  Firma używa ww.substancji do mycia sprzętów, zakładu ( branża spożywcza ) .Posiada pozwolenie wodno-prawe określające warunki na jakich odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej.
  Dziękuję za odpowiedź.

 2. 2 Marzena napisał(a) 14:31, 24.03.2022:

  Witam wszystkich
  Na jakim dokumencie ( Aneks) odsiane wióry ( mieszanina) może być przekazana do Czech jako transgraniczne przemieszczanie odpadów.
  Czy musi być na zgłoszenie , czy bez na jakim aneksie , z jakiej listy bursztynowej czy zielonej ., jaki komplet dokumentów.
  Dziękuję za odpowiedź.


Skomentuj...