Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady komunalne – zmiana definicji

1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie liczne zmiany ustaw 'odpadowych’, które wprowadza ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151).

Jedną z nich jest zmieniona mocno w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach definicja odpadów komunalnych – zwróć wagę na zastąpienie ’charakter lub skład’ z dotychczasowej definicji przez ’charakter i skład’ w zmienionej definicji oraz wyłączenie m.in. odpadów budowlanych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych
oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych,
w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:

a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych

– przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości.

Wg art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach wytwórca odpadów komunalnych nie musi prowadzić ich ewidencji. W związku z ww. zmianą definicji odpadów komunalnych od 1.01.2022 r. wymagana jest ewidencja odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gdyż nie są to już odpady komunalne.

Jedynie, wg dodanego wyjątku w art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy o odpadach, ewidencji nie będą musieli prowadzić wytwórcy:

odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)

Tematy powiązane

Odpady komunalne wytwarzane w zakładzie

Joanna Wilczyńska (12.12.2021)
Temat dnia | 4 komentarze »
Tagi:


komentarze 4

“Odpady komunalne – zmiana definicji”
 1. 1 bk napisał(a) 10:27, 15.12.2021:

  Dzięki za przypomnienie. Pozdrawiam.

 2. 2 TM napisał(a) 11:26, 21.01.2022:

  Witam.
  Ze zmiany ustawy wynika, że ścieki komunalne z bezodpływowych zbiorników utraciły status odpadu komunalnego. Czy w związku z tym należy je ewidencjonować w systemie BDO i wystawiać KPO przekazując je do miejskiej oczyszczalni ścieków?

  Pozdrawiam

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:03, 21.01.2022:

  Zmiana definicji odpadów komunalnych nie wpływa na obowiązki dotyczące wywożenia ścieków ze zbiorników bezodpływowych.
  Nadal bowiem obowiązuje art. 2 pkt 8 ustawy o odpadach:
  'Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
  8) ścieków’.
  Natomiast zmiana definicji odpadów komunalnych, która m.in. stanowi, że:
  'przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z … zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych’
  powoduje, że od 1.01.2022 r. jako odpady komunalne nie mogą być zaliczone jakieś odpady związane ze ściekami (np. szlamy i osady z czyszczenia zbiorników i sieci, a także osady ściekowe z procesu oczyszczania).
  Wygląda więc na to, że w katalogu odpadów 'martwe będą’:
  20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
  20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 4. 4 TM napisał(a) 14:44, 21.01.2022:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź i wyjaśnienie.


Skomentuj...