Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Do 31 marca sprawozdanie PRTR

W rocznym sprawozdaniu tzw. PRTR, przekazywanym do WIOŚ w formie dokumentu elektronicznego poprzez aplikację POL_PRTR, należy wypełnić tylko tabele z przekroczonymi progami dla uwolnienia albo transferu, a nie wszystkie tabele, co wynika z POŚ:

Art. 236b. 1. Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

Od 14.11.2019 r. jest poprawiona treść art. 236b ust. 1a POŚ i brzmi:

1a. W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługobiorca usługodawca przekazuje prowadzącemu instalację niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

WIOŚ ocenia jakość dostarczonych przez prowadzących instalacje sprawozdań w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności i przekazuje je do GIOŚ w celu tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ), który jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR).

W POŚ przewidziano kary (od 2019 r. są wyższe!) nakładane przez WIOŚ za nieterminowe albo nierzetelne złożenie sprawozdania PRTR:

Art. 236d. 1. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 50 000 zł.

2. W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 5 000 25 000 zł.

Jeżeli dla substancji albo odpadów nie są przekroczone progi określone w rozporządzeniu 166/2006/WE, to sprawozdania PRTR za dany rok nie składa się i nie trzeba wysyłać żadnych danych w przypadku, gdy już kiedyś było składane takie sprawozdanie albo już były wysyłane dane o zakładzie. W takim bowiem przypadku wymagane jest jednokrotne złożenie informacji identyfikujących dany zakład określonych w dziale II wzoru sprawozdania PRTR [3], co wynika wprost z przepisów unijnych – z art. 5 ust. 1 drugi akapit rozporządzenia 166/2006/WE:

Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności określonych w tym załączniku przekazuje drogą elektroniczną właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z formatem, o którym mowa w art. 7 ust. 2, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. U. L 33/2006 r., str. 1, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. poz. 1154)

Tematy powiązane

Sprawozdanie PRTR za rok 2012
Sprawozdanie PRTR do KRUiTZ
PRTR – przekroczenie progów
Spójność opłat z PRTR
Zużyta ciecz to ściek czy odpad?
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku świadczenia usług
Spalanie paliw w silnikach a przepisy o ochronie środowiska
Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?

Joanna Wilczyńska (14.03.2020)
Temat dnia | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 6

“Do 31 marca sprawozdanie PRTR”
 1. 1 Joanna napisał(a) 13:40, 31.03.2020:

  Któregoś roku nie złożyłam do WIOŚ’u sprawozdania, ponieważ nie przekraczaliśmy progów. Miałam z tego tytułu nieprzyjemności ze strony inspektora. Pouczył mnie, że mam składać do nich raport tzw. zerowy. Czyli wszelkie wyliczenia i udowodniać, że nie przekraczamy progów.
  Pozdrawiam

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:57, 03.04.2020:

  Joanna (1), hm, takie żądanie WIOŚ nie wynika ani z POŚ ani z obowiązującego nas wprost art. 5 ust. 1 drugi akapit rozporządzenia 166/2006/WE

 3. 3 wlo napisał(a) 20:43, 04.04.2020:

  Wiele rzeczy nie ma umocowania w przepisach… Tylko co to ma do rzeczy? Inspektor rządzi ;-)
  Potwierdzam. Mogę podać konkretne inspektoraty nawet.

 4. 4 wlo napisał(a) 20:59, 04.04.2020:

  Dodam jeszcze jesno… Jakość tego ich systemu woła o pomstę do nieba…
  Ostatnio dwukrotnie „udało” mi się wprowadzić raport – a nie robię tego pierwszy raz – chcąc sprawdzić czy raport został przyjęty.
  Inna rzecz to sprawa podpisywania raportów. Piszą, zę w przypadku braku podspisu, należy wydrukować formular, podpisać i wysłać do właściwego inspektoratu. Ciekawe, bo na formularzu nie ma słowa o podpisie! VCiekawe, boi przecież raport wprowadza ZALOGOWANY na własne konto użytkownik!!!
  Chore to jest…

 5. 5 Joanna napisał(a) 13:49, 21.04.2020:

  Inspektorzy dzięki naszym wyliczeniom czerpią wiedzę. Ja co roku muszę przedstawić swój załącznik z wyliczeniami i załączyć do raportu. Prawdę mówiąc nie ma co z nimi dyskutować, bo co urzędnik to inna interpretacja.

 6. 6 Zbigniew napisał(a) 17:42, 12.03.2021:

  Nie twierdzę że należy składać raport zerowy. Gdy niema przekroczeń, nie ma takiego obowiązku. Ale aby wiedzieć czy progi uwolnienień nie zostały przekroczone trzeba to zmierzyć lub obliczyć. Proponuję zapoznać się z ust. 3, ust. 4 i ust. 5 tego właśnie art. 5 rozporządzenia 166/2006. Pozdrawiam wszystkich


Skomentuj...