Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Do 31 marca sprawozdanie PRTR

W rocznym sprawozdaniu tzw. PRTR, przekazywanym do WIOŚ w formie dokumentu elektronicznego poprzez aplikację POL_PRTR, należy wypełnić tylko tabele z przekroczonymi progami dla uwolnienia albo transferu, a nie wszystkie tabele, co wynika z POŚ:

Art. 236b. 1. Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

Od 14.11.2019 r. jest poprawiona treść art. 236b ust. 1a POŚ i brzmi:

1a. W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługobiorca usługodawca przekazuje prowadzącemu instalację niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

WIOŚ ocenia jakość dostarczonych przez prowadzących instalacje sprawozdań w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności i przekazuje je do GIOŚ w celu tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ), który jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR).

W POŚ przewidziano kary (od 2019 r. są wyższe!) nakładane przez WIOŚ za nieterminowe albo nierzetelne złożenie sprawozdania PRTR:

Art. 236d. 1. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 50 000 zł.

2. W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 5 000 25 000 zł.

Jeżeli dla substancji albo odpadów nie są przekroczone progi określone w rozporządzeniu 166/2006/WE, to sprawozdania PRTR za dany rok nie składa się i nie trzeba wysyłać żadnych danych w przypadku, gdy już kiedyś było składane takie sprawozdanie albo już były wysyłane dane o zakładzie. W takim bowiem przypadku wymagane jest jednokrotne złożenie informacji identyfikujących dany zakład określonych w dziale II wzoru sprawozdania PRTR [3], co wynika wprost z przepisów unijnych – z art. 5 ust. 1 drugi akapit rozporządzenia 166/2006/WE:

Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności określonych w tym załączniku przekazuje drogą elektroniczną właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z formatem, o którym mowa w art. 7 ust. 2, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. U. L 33/2006 r., str. 1, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. poz. 1154)

Tematy powiązane

Sprawozdanie PRTR za rok 2012
Sprawozdanie PRTR do KRUiTZ
PRTR – przekroczenie progów
Spójność opłat z PRTR
Zużyta ciecz to ściek czy odpad?
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku świadczenia usług
Spalanie paliw w silnikach a przepisy o ochronie środowiska
Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?

Joanna Wilczyńska (14.03.2020)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 5

“Do 31 marca sprawozdanie PRTR”
 1. Avatar
  1 Joanna napisał(a) 13:40, 31.03.2020:

  Któregoś roku nie złożyłam do WIOŚ’u sprawozdania, ponieważ nie przekraczaliśmy progów. Miałam z tego tytułu nieprzyjemności ze strony inspektora. Pouczył mnie, że mam składać do nich raport tzw. zerowy. Czyli wszelkie wyliczenia i udowodniać, że nie przekraczamy progów.
  Pozdrawiam

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:57, 03.04.2020:

  Joanna (1), hm, takie żądanie WIOŚ nie wynika ani z POŚ ani z obowiązującego nas wprost art. 5 ust. 1 drugi akapit rozporządzenia 166/2006/WE

 3. Avatar
  3 wlo napisał(a) 20:43, 04.04.2020:

  Wiele rzeczy nie ma umocowania w przepisach… Tylko co to ma do rzeczy? Inspektor rządzi ;-)
  Potwierdzam. Mogę podać konkretne inspektoraty nawet.

 4. Avatar
  4 wlo napisał(a) 20:59, 04.04.2020:

  Dodam jeszcze jesno… Jakość tego ich systemu woła o pomstę do nieba…
  Ostatnio dwukrotnie “udało” mi się wprowadzić raport – a nie robię tego pierwszy raz – chcąc sprawdzić czy raport został przyjęty.
  Inna rzecz to sprawa podpisywania raportów. Piszą, zę w przypadku braku podspisu, należy wydrukować formular, podpisać i wysłać do właściwego inspektoratu. Ciekawe, bo na formularzu nie ma słowa o podpisie! VCiekawe, boi przecież raport wprowadza ZALOGOWANY na własne konto użytkownik!!!
  Chore to jest…

 5. Avatar
  5 Joanna napisał(a) 13:49, 21.04.2020:

  Inspektorzy dzięki naszym wyliczeniom czerpią wiedzę. Ja co roku muszę przedstawić swój załącznik z wyliczeniami i załączyć do raportu. Prawdę mówiąc nie ma co z nimi dyskutować, bo co urzędnik to inna interpretacja.


Skomentuj...