Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?

Pytanie

Moje pytanie dotyczy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 59 USZE dot. terminu złożenia pierwszego raportu do KOBiZE. Czy dobrze rozumie, że termin ten nie ulega zmianie i podmioty korzystające ze środowiska powinny I raport złożyć do końca lutego 2011 r.? [T.M.]

Odpowiedź

Tak. Przepisy nie zmieniły się, więc termin też nie zmienił się. Zgodnie więc z art. 59 USZE
do końca lutego 2011 r. podmiot korzystający ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza musi sporządzić za rok 2010 i wprowadzić do „Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji” pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

Raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE, musi zawierać informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-5 USZE, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego, a więc informacje o:

1)   wielkościach emisji substancji wprowadzanych do powietrza (na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji);

2)   wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;

3)   środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

4)   wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku realizacji przedsięwzięć oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;

5)   planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określi rozporządzenie (obecnie jest jego projekt).
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) będzie prowadził Krajową bazę w formie elektronicznej, dlatego też raport trzeba będzie wprowadzić do Krajowej bazy poprzez Internet za pośrednictwem elektronicznego konta. W celu założenia konta w Krajowej bazie, oddzielnie dla każdego zakładu (każdej lokalizacji), należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony już w zakładce „Rejestracja” na stronie http://www.krajowabaza.kobize.pl. Wypełniony formularz trzeba przesłać drogą elektroniczną do KOBiZE, a następnie ten sam formularz złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami (KRS, REGON …).
Wg regulaminu dot. Krajowej bazy dostęp do konta w Krajowej Bazie jest zapewniany użytkownikowi w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania przez KOBiZE wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o czym użytkownik zostaje powiadomiony na podany adres e-mail.

Uwaga. Dopiero pierwszy raz na podstawie danych z raportu za 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska powinien przedłożyć do końca lutego 2014 r. marszałkowi województwa wykaz „opłatowy” za cały 2013 r. uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za 2013 rok (art. 286 ust. 2-4 POŚ).
Nie oznacza to jednak, że za lata 2011 i 2012 dane sprawozdawcze dotyczące emisji substancji do powietrza nie muszą być spójne z danymi zawartymi w raporcie. Tak więc zasada spójności danych za 2011 r. i 2012 r. związanych z emisją substancji do powietrza powinna uwzględniać (jeżeli są wymagane) m.in.:

– roczny raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE, wprowadzany elektronicznie do Krajowej bazy w terminie do końca lutego;

– półroczne wykazy „opłatowe”, o których mowa w art. 286 POŚ, przekazywane do marszałka województwa i WIOŚ w terminie do końca stycznia i lipca;

– roczne sprawozdanie PRTR, o którym mowa w art. 236b ust. 1 POŚ, przekazywane do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń przez aplikację POL PRTR w terminie do końca marca;

– roczny zweryfikowany raport „CO2”, o którym mowa w art. 45 UHE, przedkładany organowi właściwemu do wydania zezwolenia (CO2) oraz do KASHUE, w terminie do końca marca;

– roczne sprawozdanie OS-1, o którym mowa w programie badań statystycznych statystyki publicznej (art. 18 [4]), przekazywane elektronicznie na portal sprawozdawczy GUS: www.stat.gov.pl, w terminie do końca stycznia.

Uwaga. Obecnie brak jest rozporządzenia (nie ma też dostępnego projektu innego niż ten dołączony do druku sejmowego nr 1936), które ma być wydane na podstawie art. 221 ust. 1a POŚ. W rozporządzeniu tym, kierując się potrzebą ujednolicenia i kompletności informacji przekazywanych na potrzeby Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, o którym mowa w USZE, Minister Środowiska ma określić wzór formularza obejmującego wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 2, 3, 6, 7, 59
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 286
[3] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (UHE) – Dz. U. Nr 281/2004 r., poz. 2784, ze zm. – art. 34
[4] Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – Dz. U Nr 88/1995 r., poz. 439, ze zm. art. 7, 18, 31

Tematy powiązane

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?
Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
KOBiZE – Najczęściej zadawane pytania
KOBiZE – Aktualności

Joanna Wilczyńska (12.12.2010)
Pytania i odpowiedzi | 8 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 8

“Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:33, 28.02.2011:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4 – obowiązuje od 12 stycznia 2011 r.

 2. 2 Jozef napisał(a) 13:09, 07.02.2012:

  Sporządzam zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w poz. 1.3 kod tabeli C, 1.4 kod tabeli D. Proszę o wskazanie druków, które mam złożyć jako raport do KOBiZE. Dziękuję za pomoc.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:28, 07.02.2012:

  Jeżeli emisja jest tylko ze spalania paliw w kotłach niewymagających pozwolenia (wykaz opłatowy – lp. 1.3, kod tabeli C) i w silnikach spalinowych (wykaz opłatowy – lp. 1.4, kod tabeli D), to raport do KOBiZE obecnie może być w formie uproszczonej bez konieczności zakładania konta w Krajowej bazie. W tym celu należy wypełnić formularz dla „małych” podmiotów w formacie Excel pobrany ze strony internetowej z zakładki Raportowanie, a po wypełnieniu przesłać go do końca lutego (każdego roku) na adres raport@krajowabaza.kobize.pl

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:51, 22.03.2012:

  Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (jest już uchwalona przez Sejmu, ale jeszcze musi być rozpatrzona przez Senat) przesuwa termin wejścia w życie nowych zasad dotyczących opłat za emisję substancji do powietrza na 2017 rok

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:32, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:25, 16.01.2014:

  Zmiana odpowiedzi KOBiZE na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?
  „… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.”
  Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok – na str. 18-19 opisuje możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające „zakładu” w rozumieniu POŚ.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:40, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:46, 18.04.2024:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...