Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Co oznacza data w tytule aktu prawnego

Data w tytule aktu prawnego podawana jest zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej [1] następująco:

datę poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r., jako skrótem wyrazu „rok”

W taki też sposób należy podawać datę w cytowanym tytule aktu prawnego, gdyż stanowi ona element tego tytułu. Dlatego nie powinno się przestawiać tej daty w tytule np. na jego koniec.
W niektórych przypadkach wg [1] nie podaje się daty w tytule przywoływanego aktu prawnego.

Data w tytule ustawy jest datą ostatecznego uchwalenia ustawy przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Ustawa z taką datą w tytule zostaje przekazana do podpisu do Prezydenta,
a następnie z taką samą datą w tytule ustawa ogłoszona jest w Dzienniku Ustaw.

W tytule rozporządzenia wg [1] podaje się dzień określony kalendarzowo, w którym zostało ono podpisane przez organ wydający to rozporządzenie (np. przez Ministra Środowiska). Jeżeli rozporządzenie jest wydawane wspólnie albo w porozumieniu z innym organem, za datę rozporządzenia przyjmuje się datę jego podpisania przez organ współuczestniczący w wydaniu tego rozporządzenia; organ współuczestniczący w wydaniu rozporządzenia podpisuje je w drugiej kolejności.

Natomiast w innych przypadkach w tytule będzie podana w zależności od rodzaju aktu prawnego data jego uchwalenia czy ustanowienia przez ciało kolegialne (np. przez Radę Ministrów, sejmik województwa, radę powiatu), albo data podpisania, ustalenia, wydania …
W Internetowym Systemie Aktów Prawnych „data wydania” dla wszystkich aktów prawnych jest równoznaczna z datą w tytule, np. ISAP.

Termin wejścia w życie ustawy czy rozporządzenia może być wg [1] i art. 4 [2] określony w treści tego aktu prawnego następująco:
… wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
… wchodzi w życie po upływie ….. (dni, tygodni, miesięcy, lat) od dnia ogłoszenia
… wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia
… wchodzi w życie ….. dnia ….. miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia
… wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
… wchodzi w życie z dniem … (dzień oznaczony kalendarzowo)

Gdy termin wejścia w życie ustawy czy rozporządzenia odniesiony jest do dnia czy miesiąca „ogłoszenia”, to zawsze chodzi o datę publikacji Dziennika Ustaw, w którym ogłoszono (zamieszczono) ten akt prawny, i jest to data widniejącą na samej górze pierwszej strony tego Dziennika Ustaw. Przykładowo: data publikacji Dz. U. Nr 229/2010 r. a więc też data ogłoszenia każdego aktu prawnego w nim zamieszczonego to 6 grudnia 2010 r.

W niektórych przypadkach termin wejścia w życie danej ustawy określa odrębna ustawa wprowadzająca, jak np. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

W uzasadnionych przypadkach przepisowi może być nadana moc wsteczna, wg [1]:
… wchodzi w życie z dniem … i ma zastosowanie do zdarzeń (stanów rzeczy) …, które powstały przed dniem …
… wchodzi w życie z dniem … i ma zastosowanie również do zdarzeń (stanów rzeczy) …, które powstały przed dniem …
… wchodzi w życie z dniem …, z mocą od dnia …

Podobne zasady dotyczą innych rodzajów aktów prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy … (danego ministra, województwa, …) itd.

Nie wszystkie jednak wymagają określenia terminu wejścia ich w życie. Dla aktów prawnych mających charakter informacyjny a nie normatywny (np. obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty – art. 10 ust. 4 [2]) nie stosuje się zasad dotyczących obowiązywania, a więc nie mają określanej daty wejścia w życie i nie podlegają zasadom związanym z uchylaniem.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” – § 16, 17, 43, 51, 120
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – art. 4, 10

Tematy powiązane

Skróty ustaw i innych aktów prawnych
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3673

Joanna Wilczyńska (11.12.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...