Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane

Jeżeli korzystający ze środowiska zobowiązany jest na podstawie przepisów do wykonania pomiarów emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, to poza pewnymi wyjątkami musi zapewnić wykonanie takich pomiarów przez laboratorium akredytowane. Zobowiązuje do tego art. 147a POŚ:

1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:
1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy [2] lub
2) laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy [3]
w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.

1a. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których wykonywania są obowiązani, we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością.

1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do wykonywania pomiarów:
1) ilości pobieranej wody, do których są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia;
2) wielkości emisji, do których jest obowiązana służba radiokomunikacyjna amatorska w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy [4].

Przepis ten nie precyzuje, jakich wymaganych pomiarów dotyczy. Jednak w związku z tym, że art. 147a znajduje się w rozdziale obejmującym art. 141-157 POŚ, dotyczy on pomiarów wymaganych na podstawie przepisów tego rozdziału, czyli określonych w art. 147 ust. 4 POŚ oraz w rozporządzeniu [5] wydanym na podstawie art. 148 POŚ.

Z powyższego wynika, że art. 147a POŚ obejmuje:

wstępne pomiary wielkości emisji z instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, które mają być wykonane w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin (art. 147 ust. 4 i 5 POŚ);

pomiary emisji do powietrza:

 • z instalacji spalania paliw podlegających standardom emisyjnym wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego (§ 2 [5]),
 • z instalacji albo urządzeń spalania lub współspalania odpadów (§ 3 [5]),
 • z instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów zawierających azbest (§ 5 [5]),
 • z instalacji do produkcji dwutlenku tytanu w przypadku stosowania reakcji sulfatyzacji lub chlorowania (§ 6 [5]),
 • z instalacji podlegających standardom emisyjnym LZO, jeżeli dotrzymanie tych standardów wymaga stosowania urządzeń ograniczających wielkość emisji LZO (§ 7 [5]),

pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (§ 8 [5], [6]),

pomiary hałasu w środowisku (LAeq D i LAeq N) pochodzącego z zakładu, gdy zostało wydane pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, oraz pochodzącego z instalacji IPPC objętej pozwoleniem zintegrowanym (§ 10 [5]).

Jeżeli powyższe pomiary nie są wykonywane przez laboratorium określone w art. 147a POŚ, to przewidziana jest za to grzywna (art. 340 ust. 2 pkt 1 POŚ). Ponadto w takich przypadkach WIOŚ ustala administracyjną karę pieniężną za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska tak samo jak w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska nie prowadzi wymaganych pomiarów wielkości emisji lub pomiary nasuwają zastrzeżenia (art. 305a POŚ).

Do wymagań art. 147a POŚ odwołują się też inne przepisy, a więc stosuje się je również do:

– pomiarów hałasu wymaganych od zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, a także do pomiarów poziomów substancji w wodach basenów portowych (art. 175, 176, 178 POŚ, [7]);

– pomiarów wykorzystywanych do obliczania wielkości emisji CO2 w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, tj. pomiarów parametrów do określenia wskaźnika emisji CO2, wartości opałowej, współczynnika utleniania, zawartości węgla, frakcji biomasy i danych dotyczących składu (w przypadku innych laboratoriów wymagana jest atestacja i porównanie wyników) ([8]).

Uwaga. Wg stanowiska GIOŚ z 2008 r. art. 147a POŚ dotyczy również:

– poboru próbek (w tym temacie jednak różne są wyroki WSA);

– pomiarów emisji zanieczyszczeń z instalacji nieujętych w rozporządzeniu [5], dla których obowiązek wykonania pomiarów wynika z decyzji administracyjnych w związku ze szczególnymi potrzebami ochrony środowiska.

Uwaga. Wg stanowiska GIOŚ z 2008 r. i 2009 r. art. 147a POŚ nie dotyczy:

– innych pomiarów wielkości emisji z instalacji np. pomiarów związanych z wykonaniem dokumentacji wymaganych do pozwoleń lub zgłoszeń emisji z instalacji, pomiarów związanych z naliczaniem opłat;

– badań monitoringowych składowisk odpadów, pomiary te wg § 3 ust. 6 rozporządzenia [10] wykonują laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji;

– badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają one być stosowane, wykonywanych na podstawie art. 43 UO i rozporządzenia [11];

– badań gleby lub ziemi, wykonywanych po przeprowadzeniu procesu rekultywacji, mających wykazać zachowanie standardów ich jakości zgodnie z rozporządzeniem [12].

Inne przepisy nie odwołują się do art. 147a POŚ, ale określają podobne wymagania dotyczące laboratoriów:

– wg § 3 rozporządzenia [13] badania – w celu ustalenia spełnienia warunków, w których uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznych nie posiadają właściwości lub składników i właściwości powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne – wykonują laboratoria akredytowane lub laboratoria posiadające wdrożony system jakości w zakresie badania właściwości i składników odpadów niebezpiecznych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia [13];

– wg rozporządzenia [14] badania – w celu określenia przez wytwórcę odpadów dawki możliwej do stosowania na glebach dla odpadów dopuszczonych w tym rozporządzeniu do odzysku R10 (Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby) – wykonują laboratoria posiadające certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości wg [2];

– wg § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia [15] badania – w celu zakwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii – wykonują laboratoria akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości badań lub uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów wg [3];

– wg § 10 ust. 3 rozporządzenia [16] badania – wyniki testów zgodności w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu – wykonują laboratoria akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości lub uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów wg [3];

– wg § 1 rozporządzenia [17] badania – w celu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach – wykonują laboratoria akredytowane lub z wdrożonym systemem jakości w zakresie badania zawartości metali w opakowaniach lub materiałach wykorzystanych do ich produkcji;

– wg art. 20 ustawy [18] badania – w celu wykonania obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie nałożonego w decyzji na podmiot korzystający ze środowiska prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, która jest przyczyną bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku – wykonują laboratoria akredytowane wg [2]; podmiot korzystający ze środowiska posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością może wykonywać te pomiary we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 147, 147a, 148, 175, 176, 178, 305a, 340
[2] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. Nr 138/2010 r., poz. 935
[3] Ustawa z dnia 11stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych – Dz. U. Nr 152/2009 r., poz. 1222, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – Dz. U. Nr 171/2004 r., poz. 1800, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137/2006 r., poz. 984, ze zm.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem – Dz. U. Nr 192/2007 r., poz. 1392
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 183/2008 r., poz. 1142
[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów – Dz. U. Nr 220/2002 r., poz. 1858, ze zm. – § 3 ust. 6
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych – Dz. U. Nr 137/2010 r., poz. 924
[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi – Dz. U. Nr 165/2002 r., poz. 1359
[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne – Dz. U. Nr 128/2004 r., poz. 1347 – § 3
[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 – Dz. U. Nr 228/2007 r., poz. 1685
[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Dz. U. Nr 117/2010 r., poz. 788 – § 4 ust. 1 pkt 7
[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu – Dz. U. Nr 186/2005 r., poz. 1553, ze zm. – § 10 ust. 3
[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach – Dz. U. Nr 66/2003 r., poz. 619 – § 1
[18] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – Dz. U. Nr 75/2007 r., poz. 493, ze zm.

Tematy powiązane

LZO – pomiary emisji z mocy prawa
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Odpowiedzi na pytania kierowane do GIOŚ w 2008 r.
Stanowisko w zakresie stosowania art. 147a POŚ uzgodnione przez Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ, Departament Gospodarki Odpadami MŚ, Departament Instrumentów Środowiskowych MŚ, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery MŚ, oraz Departament Prawny MŚ
II SA/Wr 441/08 – Wyrok WSA we Wrocławiu – Przez pojęcie „pomiar wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska” użyte w art. 147a ustawy – Prawo ochrony środowiska, rozumieć należy nie tylko wykonywanie analiz pobranych próbek obiektu przeznaczonego do badań, ustalanie miary wielkości fizycznej oraz wynik takiego mierzenia konkretnej próbki, ale również pobieranie tych próbek
IV SA/Wa 1969/09 – Wyrok WSA w Warszawie – Literalna wykładnia art. 147a ustawy – Prawo ochrony środowiska nie daje wystarczających podstaw do stwierdzenia, że obowiązek w tym przepisie przewidziany dla pomiarów odnosi się również do pobierania próbek

Joanna Wilczyńska (19.12.2010)
Temat dnia | 18 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 18

“Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:38, 04.03.2011:

  Od 3.03.2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33/2011 r., poz. 166) wg którego:
  „§ 15. 1. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
  2. W przypadku braku wymienionych w ust. 1 laboratoriów akredytowanych do badania lub pomiarów określonego czynnika, badania i pomiary wykonują:
  1) laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych, które prowadzą badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i mają wdrożony system zapewnienia jakości lub
  2) laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – jeżeli mają wdrożony system zapewnienia jakości lub
  3) laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dysponujące aparaturą do badań i pomiarów tych czynników, która podlega udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu obejmującemu okresowe wzorcowania lub sprawdzania i konserwację.
  § 16. Badania i pomiary wykonuje się zgodnie z metodami określonymi w Polskich Normach, a w przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi przez laboratoria, o których mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.”

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:12, 27.04.2011:

  Od 8.04.2011 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 147a ust. 1 POŚ:
  „1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:
  1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.) lub
  2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322)
  – w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.”

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:27, 26.08.2011:

  Od 9.09.2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (Dz. U. Nr 175/2011 r., poz. 1048), wg którego badania właściwości odpadów wydobywczych pod kątem spełnienia kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych muszą przeprowadzać laboratoria, o których mowa w art. 147a POŚ.

 4. 4 Marcin napisał(a) 08:28, 05.10.2011:

  Co oznacza brak laboratoriów akredytowanych? Art 15.2
  Czy „brak” może wynikać z czynników organizacyjnych i ekonomicznych np: żadne laboratorium nie wykona badania w wyznaczonym terminie i za wyznaczoną kwotę? :)

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:05, 05.10.2011:

  Nie. Moim zdaniem w § 15 ust. 2 rozporządzenia – Dz. U. Nr 33/2011 r., poz. 166 – chodzi o brak jakiegokolwiek akredytowanego laboratorium, które w zakresie objętym akredytacją mogłoby wykonać dane badanie czy pomiar; czyli gdy żadne z akredytowanych laboratoriów nie ma danego badania/pomiaru w swoim zakresie objętym akredytacją

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:29, 25.09.2012:

  Od 9.10.2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052), wg którego:
  „§ 7. 1. Określone w § 6 ust. 1 wymagania uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu.
  2. Próbki do badań pobiera przedstawiciel laboratorium akredytowanego lub posiadającego certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu.”

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:27, 27.10.2012:

  Projekt (z 27.07.2012 r.) ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który wdraża dyrektywę IED, doprecyzowuje art. 147a, 175 i 178 POŚ tak, że również pobór próbek w ramach pomiarów emisji i imisji powinien być dokonany przez laboratorium akredytowane.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:49, 04.12.2012:

  Jest projekt (z 24.10.2012 r.) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 07:27, 09.05.2013:

  Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane albo inne wymienione w art. 147a POŚ, które samo pobrało próbkę, bo wg art. 8 ust. 4 UO2:
  „4. Badania właściwości odpadów, o których mowa w ust. 3, wykonują wyłącznie laboratoria, o których mowa w art. 147a POŚ. W celu przeprowadzenia badania laboratoria pobierają próbki odpadów objętych zgłoszeniem.”

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:10, 11.05.2013:

  Wg art. 11 ust. 3 UO2:
  „3. Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10, oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a POŚ.”

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:14, 11.05.2013:

  Wg art. 117 ust. 1 UO2:
  Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a POŚ.”

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:08, 13.07.2013:

  Od 16.07.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 759), a wg § 2 ust. 7: W przypadku wyników badań dotyczących właściwości geotechnicznych i geochemicznych odpadów wydobywczych ocena, o której mowa w ust. 2 i 6, polega na sprawdzeniu, czy badania te zostały przeprowadzone przez laboratoria, o których mowa w art. 147a POŚ

 13. 13 Zbigniew napisał(a) 10:47, 16.01.2014:

  Witam,czy jest już ustalona jednoznaczna definicja „ceryfikatu systemu zarządzania jakością” ( jak w art .147a 1a), o co zwracała się Rada Legislacyjna przy Prezesie RM przy kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie środowiska?Dotychczasowy jej brak pozwalał na różną interpretację przepisu ,co może skutkować sankcjami ze strony organów kontroli. Jeśli to możliwe ,uprzejmie proszę o pilną odpowiedż.

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:49, 16.08.2015:

  Od 5.09.2014 r. wymagane są badania zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a POŚ, w przypadku:
  historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (art. 101d.1, 101e.2 i 4, 101f.2, 101g.2 POŚ),
  projektu planu remediacji (art. 101l.3 i 4, 101m.2 101o.2 POŚ).

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:53, 16.08.2015:

  Od 5.09.2014 r. art. 147a ust. 1 pkt 1 i ust. 1a POŚ ma brzmienie:
  „Art. 147a. 1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek przez:
  1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub
  2) (…)
  – w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.
  1a. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których wykonania są obowiązani, w tym pobieranie próbek, we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością lub jest zapewniony automatyczny pobór prób przy użyciu próbobierni objętej nadzorem metrologicznym.”

 16. 16 RS napisał(a) 23:11, 02.02.2016:

  Witam, proszę o wyjaśnienie gdzie można znaleźć wzmiankowane stanowiska GIOŚ:
  „Uwaga. Wg stanowiska GIOŚ z 2008 r. i 2009 r. art. 147a POŚ nie dotyczy:
  – innych pomiarów wielkości emisji z instalacji np. pomiarów związanych z wykonaniem dokumentacji wymaganych do pozwoleń lub zgłoszeń emisji z instalacji, pomiarów związanych z naliczaniem opłat;”
  Pytanie dotyczy następującej kwestii: jak zakład ma nie narazić się na karę za przekroczenie warunków pozwolenia emisyjnego, wykonując pomiary emisji do zmiany pozwolenia, które ustala zbyt niskie wielkości dopuszczalne, oparte na wcześniejszych pomiarach wykonanych w zbyt małej ilości. Pomiary takie wykonane bez spełnienia wymagań art. 147a POŚ mogą być narażone na niewiarygodność.

 17. 17 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:23, 07.09.2016:

  Od 5.09.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395), w którym określone są m.in. dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi substancji powodujących ryzyko, które zastępują dotychczasowe standardy jakości gleby i ziemi

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:51, 16.06.2017:

  Od 20.04.2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.), która to obecnie określa warunki i tryb udzielania akredytacji laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
  Natomiast w art. 147a POŚ pozostał stary przepis, że pomiar ma być przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655, z późn. zm.), w której już obecnie nie ma przepisów dotyczących akredytacji, gdyż zostały w niej uchylone.


Skomentuj...