Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Polecenie wojewody gospodarowania odpadami w związku z koronawirusem

Od 31 marca 2020 r. na mocy art. 11a i 11b tzw. specustawy koronawirusowej wojewoda będzie mógł wydać, w drodze decyzji, polecenie dotyczące gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Takie polecenie będzie mógł wydać w przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:

 • odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych,
 • odpadów innych niż odpady medyczne o właściwościach zakaźnych, w tym odpadów komunalnych.

Wojewoda może wydać polecenie podmiotom posiadającym możliwości techniczne i organizacyjne do jego realizacji (nie wymaga się formalno-prawnych), takim jak:

 • organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne,
 • organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • przedsiębiorcy.

Unieszkodliwianie ww. odpadów:

odbywa się przez termiczne przekształcanie rozumiane jako:
1)   spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 850°C;
2)   inne, niż wskazany w pkt 1, procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane;

a w przypadku odpadów komunalnych polecenie wojewody może także dotyczyć:

1)   przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 UO2;
2)   składowania lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania.

W poleceniu wojewoda określi:

1)   podmiot lub podmioty zobowiązane do gospodarowania odpadami;
2)   miejsce, dopuszczoną metodę i warunki unieszkodliwiania, w tym transportowania i magazynowania odpadów przed ich przetworzeniem;
3)   obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci papierowej, o ile nie ma możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem BDO;
4)   okres obowiązywania polecenia.

Polecenie takie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. Może być wydane w odniesieniu do podmiotu, który nie posiada wymaganych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami. W przypadku takiego polecenia nie stosuje się przepisów UO2 w zakresie warunków transportu odpadów, zbierania odpadów lub ich unieszkodliwiania oraz przepisów POŚ w zakresie warunków korzystania ze środowiska.

Wykonanie polecenia jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda.

Do prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku wydania przez wojewodę polecenia podmiotowi, który nie ma możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem BDO, stosuje się odpowiednio art. 69 (? art. 67) ust. 7, 9, 12 i 14 UO2.
Podmiot, który nie ma możliwości prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, a który dokonał unieszkodliwienia odpadów na podstawie polecenia wojewody, przekazuje kopię karty ewidencji odpadów właściwemu ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 14 dni od dnia unieszkodliwienia odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa koronawirusowa) (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)

Joanna Wilczyńska (05.04.2020)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 5

“Polecenie wojewody gospodarowania odpadami w związku z koronawirusem”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:19, 18.04.2020:

  Wykonanie polecenia wojewody może także być finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695), na zasadach określonych w ustawie.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:23, 18.04.2020:

  Wg art. 11a ust. 9 specustawy koronawirusowej, polecenie wojewody może także dotyczyć magazynowania odpadów medycznych przez ich wytwórcę.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:32, 27.09.2020:

  Powyższe przepisy obowiązywały tylko do 5.09.2020 r. zgodnie z art. 36 ust. 1 specustawy koronawirusowej, który stanowi: tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:30, 13.11.2020:

  Obecnie na podstawie art. 11h specustawy koronawirusowej polecenia może wydawać wojewoda albo Minister Zdrowia – zobacz komu

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:59, 26.06.2022:

  Od 16.12.2020 r. wg art. 11i-11k specustawy koronawirusowej (analogicznie jak wg art. 11a-11c obowiązujących od 31.03.2020 r. do 5.09.2020 r. tej ustawy) wojewoda może wydać, w drodze decyzji, polecenie unieszkodliwiania odpadów w instalacjach termicznego przekształcania (nie tylko do spalania odpadów, ale też innych procesów, w tym pirolizy, zgazowania i procesu plazmowego). Dotyczy to gospodarowania odpadami zakaźnymi medycznymi i innymi oraz komunalnymi, wytwarzanymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


Skomentuj...