Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Emisja CO2 w sprawozdaniach

Pytanie: Mam pytanie w kwesti raportowania wielkości emisji CO2 do sprawozdań opłatowych , PRTR i KOBiZE. Wielkość emisji do sprawozdań opłatowch jest określona na podstawie ciągłych i okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza. Natomiast wielkośc emisji dwutlenku węgla raportowana do KOBiZE i PRTR jest określona na podstawie planu monitorowania dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Czy w związku z tym jest to poprawne? [T.Sz.]

Odpowiedź: Nie ma żadnych przepisów zabraniających takiego określania wielkości emisji. Nie ma też obecnie przepisów narzucających metodę określania wielkości emisji, poza rozporządzeniem [1] określającym sposób monitorowania wielkości emisji substancji, które dotyczy jedynie substancji i instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Jednak przepisy wymagają, aby podawane dane były rzetelne, kompletne, spójne, wiarygodne, nienasuwające zastrzeżeń …

Dlatego mam wątpliwość, czy dla danego źródła emisji poprawne jest podanie innej wartości emisji CO2 w raporcie CO2, w raporcie KOBiZE i sprawozdaniu PRTR, a innej wartości emisji CO2 w wykazach opłatowych (za oba półrocza). Taka rozbieżność budzi zastrzeżenia, bo niby która wartość jest tą właściwą – najbardziej zbliżoną do rzeczywistej?

Trzeba mieć przy tym na uwadze to, że plan monitorowania CO2 powinien być zatwierdzony w zezwoleniu na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji i w raporcie CO2 wielkość emisji podaje się w wysokości ustalonej zgodnie z tym planem. Jest to więc jedyna decyzja administracyjna wiążąca co do sposobu określania CO2, ale tylko na potrzeby tego systemu. Nie widzę jednak przeszkód, aby tak określoną emisję CO2 podawać we wszystkich innych raportach czy sprawozdaniach. Byłoby to spójne.

Pewne uzasadnione rozbieżności oczywiście mogą występować. Tak może być np. w wyniku narzuconego różnego zaokrąglania wielkości emisji – wg rozporządzenia [1] w rocznym raporcie CO2 wielkość emisji należy zaokrąglić do 1 Mg, a wg „Wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń” emisje w rocznym sprawozdaniu PRTR muszą być wyrażone w kg/rok i z trzema cyframi znaczącymi. Uzasadnioną rozbieżnością będzie też podanie w raporcie CO2 emisji pomniejszonej o emisję z biomasy, której to emisji nie uwzględnia się w systemie handlu uprawnieniami  do emisji i wyłącznie dla potrzeb tego systemu emisję z biomasy uznaje się za „zerową”.

Uważam, że zasada spójności danych (co nie znaczy, że emisje muszą być podane identyczne) związanych z emisją substancji do powietrza, w tym CO2, powinna w miarę możliwości uwzględniać:

  1. roczny zweryfikowany tzw. raport CO2, o którym mowa w art. 62 UHE2, przedkładany Krajowemu ośrodkowi (KOBiZE), w terminie do końca marca;
  2. roczny tzw. raport KOBiZE, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE, wprowadzany elektronicznie do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBiZE w terminie do końca lutego;
  3. roczne tzw. sprawozdanie PRTR, o którym mowa w art. 236b ust. 1 POŚ, przekazywane do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń przez aplikację POL PRTR w terminie do końca marca;
  4. półroczne tzw. wykazy opłatowe, o których mowa w art. 286 POŚ, przekazywane do marszałka województwa i WIOŚ w terminie do końca stycznia i lipca;
  5. roczne sprawozdanie OS-1, o którym mowa w programie badań statystycznych statystyki publicznej (art. 18 [5]), przekazywane elektronicznie na portal sprawozdawczy GUS: www.stat.gov.pl, w terminie do końca stycznia (dotyczy podmiotów wskazanych przez GUS).

Uwaga. Na stronie GIOŚ ukazało się 13.07.2009 r. następujące stanowisko (zaakceptowane 6.07.2009 r. przez Ministra Środowiska) w sprawie relacji pomiędzy systemem sprawozdawczości PRTR a systemem opłatowym:

„W związku z koniecznością zapewnienia spójności i wiarygodności danych wykazywanych w sprawozdaniach PRTR, przekazywanych corocznie do Komisji Europejskiej oraz zgodności z innymi danymi dotyczącymi wielkości emisji w innych systemach sprawozdawczych funkcjonujących w Polsce, przyjmuje się zasadę, iż dane umieszczone w systemie opłatowym będą zgodne z danymi w sprawozdaniach PRTR.
Dlatego, począwszy od roku sprawozdawczego 2009, w przypadku stwierdzenia niespójności w danych przekazywanych przez prowadzących instalacje dla zakładu w sprawozdaniach PRTR i wykazach będących podstawą ustalania opłat za korzystanie ze środowiska, wysokość opłat winna być naliczana przez marszałków w oparciu o dane ze sprawozdania PRTR.”

Z tego stanowiska jednak wycofano się.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 183/2008 r., poz. 1142
[2] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 – art. 62
[3] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 236b, 286
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[7] Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – Dz. U Nr 88/1995 r., poz. 439, ze zm. – art. 7, 18, 31

Tematy powiązane

Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję ze spalania biomasy

Joanna Wilczyńska (30.12.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Emisja CO2 w sprawozdaniach”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:49, 14.01.2017:

    Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
    Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.


Skomentuj...