Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ważne zmiany przepisów dla stacji paliw

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie – zostało ogłoszone 22.12.2011 r. w Dz. U. Nr 276/2011 r., poz. 1633.

Rozporządzenie zmienia § 97 wyłącznie w zakresie urządzeń odciągających opary m.in. benzyn podczas tankowania na stacji paliw:

– od 1.01.2012 r.

na odmierzaczu paliw płynnych umieszcza się oznaczenie informujące konsumentów o wyposażeniu stacji paliw w urządzenia (poniżej wymienione) służące do odzyskiwania par

– od 6.01.2012 r.

stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych;

urządzenia te powinny odzyskiwać co najmniej 85% par produktów naftowych I klasy ulatniających się do powietrza atmosferycznego,
a w przypadku gdy pary produktów naftowych I klasy są przekazywane do zbiornika magazynowego tych produktów naftowych, stosunek objętości tych par w ciśnieniu atmosferycznym przechodzących przez to urządzenie do objętości wydanego produktu powinien zawierać się w przedziale od 0,95 do 1,05 włącznie;

z tym że powyższe wymagania:

– od 6.01.2012 r. nie dotyczą jedynie

stacji paliw płynnych, których rzeczywista lub planowana przepustowość rozumiana jako całkowita roczna ilość produktów naftowych I klasy wyładowana na stacji paliw płynnych:
1)   nie przekracza 100 m3 rocznie,
2)   przekracza 100 m3 rocznie, lecz nie przekracza 500 m3 rocznie, jeżeli stacja paliw płynnych jest usytuowana poza obszarami z zabudową istniejącą, w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej;

– do 31.12.2018 r. muszą być spełnione przez

stacje paliw płynnych użytkowane albo wybudowane przed 6.01.2012 r., usytuowane poza obszarami z zabudową istniejącą w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie;
urządzenia zainstalowane przed 6.01.2012 r. na stacjach paliw płynnych, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie.
Uwaga. Do urządzeń odciągających opary m.in. benzyn podczas tankowania instalowanych na stacjach paliw płynnych o rzeczywistej przepustowości do 3000 m3 rocznie, których budowy lub przebudowy nie zakończono przed 6.01.2012 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc stacje te powinny być wyposażone w:
urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych,
– z tym że wymóg ten nie dotyczy
stacji paliw płynnych o rocznej sprzedaży produktów naftowych nieprzekraczającej 1500 m3 oraz stacji paliw płynnych usytuowanych poza obszarami z zabudową istniejącą, w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej.
W rozumieniu tych zmian może być pomocne uzasadnienie, które zostało zamieszczone do tego rozporządzenia na etapie jego projektu.

Tematy powiązane

Interpretacja URE z dnia 27.01.2009 r. – Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw

Joanna Wilczyńska (29.12.2011)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...