Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Gromadzenie śmieci na posesji

Pytanie: Na terenie prywatnej nieruchomości od kilku lat sukcesywnie gromadzą się smieci. Właściciel nieruchomości będący jednocześnie posiadaczem odpadów, nie ma zadnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Ilość i rodzaj odpadów nie daje tez podstaw do uznania, ze mogą być wykorzystywane na własne potrzeby. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajduje się owa nieruchomość przeznaczony jest wyłącznie pod budownictwo mieszkalne. Do gminy wplynely liczne skargi i wnioski o usuniecie odpadów. Kto zobowiązany jest do rozwiązania problemu składowania odpadów i w jaki sposób? Jak przeciwdziałać pogarszaniu stanu środowiska bez dodatkowych kosztów? [I.K.]

Odpowiedź: Jeżeli Gmina wie o bezprawnym magazynowaniu odpadów, to z urzędu powinna być wydana decyzja nakazująca ich usunięcie na podstawie art. 34 UO:

Art. 34. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.

lub art. 363 POŚ:

Art. 363. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na  środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Trzeba przy tym mieć na uwadze to, że (poza pewnymi wyjątkami) odpady można magazynować maksymalnie 1 rok, jeżeli mają być przekazane na składowisko, a w pozostałych przypadkach – 3 lata. Te dopuszczalne okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Ponadto na zbieranie odpadów wymagane jest zezwolenie, a jedynie wg art. 28 ust. 9 UO:

Uzyskanie zezwolenia nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.

W decyzji o zezwoleniu na zbieranie odpadów określone byłyby miejsca magazynowania zbieranych odpadów. Brak takiej decyzji skutkuje podwyższoną opłatą za korzystanie ze środowiska i koniecznością złożenia wykazu opłatowego do marszałka województwa i gminy (do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), bo wg art. 293 POŚ:

Art. 293. 1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze  środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3–5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.

Zbierający odpady powinien też prowadzić ich ewidencję (KEO, KPO) oraz przekazywać roczne zbiorcze zestawienie danych marszałkowi tego województwa, w którym jest lokalizacja nieruchomości, na której ma miejsce zbierania w tym magazynowania odpadów.

W opisanym przypadku możliwe są więc sankcje:

 • wymierzone przez WIOŚ na podstawie:

– art. 76b UO:

Kto, będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym
podlega karze grzywny

– art. 79b ust. 2 pkt 5 UO:

2. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady:
5) prowadzi działalność w zakresie zbierania (…) odpadów bez wymaganego zezwolenia (…)
podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł

 • wymierzone przez marszałka województwa na podstawie:

– art. 79c ust. 3 UO:

3. Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 37 ust. 3, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych
podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł

– art. 288 ust. 1 pkt 1 POŚ:

Art. 288. 1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:
1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze  środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 2 – marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 28, 34, 63, 76b, 79b, 79c
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – 286, 288, 293, 363

Tematy powiązane

Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
GIOŚ 2009.11.19 – Organy właściwe w sprawie skarg i interwencji

Joanna Wilczyńska (28.12.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 4

“Gromadzenie śmieci na posesji”
 1. 1 Asia napisał(a) 08:25, 02.01.2012:

  Ale przecież sprawa tyczy się osoby fizycznej? Więc ma zastosowania uzyskanie zezwolenia na zbieranie? dla osoby fizycznej?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:04, 02.01.2012:

  Niestety, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej też musi mieć zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Ustawa o odpadach dotyczy też takich osób, a jeżeli jakiś przepis ich nie dotyczy, to jest to wyraźnie zaznaczone – patrz art. 13.2.2 (kompostowanie odpadów na własne potrzeby), 17.5 (wytwarzanie odpadów), 36.3 (ewidencja odpadów) UO.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:07, 30.06.2013:

  Podobne przepisy są w nowej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 4. 4 adi napisał(a) 23:45, 23.02.2020:

  Przy obecnych regułach sortowania i obostrzeniach znacząco rośnie koszt odbioru, przetwarzania i składowania odpadów. Nie zdziwię się jeśli większość zacznie lądować w lesie lub w porzuconych kontenerach. Już teraz bywa taniej wypchać naczepę śmieciami i zostawić ją byle gdzie niż oddawać legalnie na wysypisko. Na wsiach wrócą głębokie doły za stodołą, w których zakopuje się niewygodne odpady.


Skomentuj...