Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stare derogacje a dyrektywa IED

Pytanie: W Zakładzie Ciepłowniczym zainstalowane są trzy kotły wodne opalane węglem typu WR. Suma mocy kotłów wynosi ponad 50 MW (w paliwie) – instalacja posiada pozwolenie zintegrowane. Jeden z kotłów – WR-10 o mocy w paliwie 14,87 MW został zgłoszony do derogacji (20000 h pracy do dnia 31 grudnia 2015 r.). Wykorzystanie 20000 h przez kocioł WR-10 przewidywane jest na rok 2013. Czy po wykorzystaniu limitu godzin pracy konieczna jest fizyczna likwidacja kotła? Czy jest możliwa dalsza eksploatacja jednostki kotłowej po modernizacji (kotła i instalacji oczyszczania spalin) i ponownej rejestracji jako jednostki nowej? Jeśli tak, jakie będą obowiązywać standardy emisji dla wymienionego kotła? [P.J.]

Odpowiedź: Zgłoszony do derogacji kocioł WR-10 to przypadek regulowany przez art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/80/WE (LCP) wdrożony obecnie do § 9 rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych [3]:

§ 9. 1. Standardy emisyjne ze źródeł istniejących, które oddano do użytkowania przed dniem 29 marca 1990 r., dla których prowadzący takie źródła zobowiązał się w pisemnej deklaracji, złożonej właściwemu organowi ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004 r., że źródło będzie użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., a czas jego użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin, określa dla tego okresu załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza regulowane obecnie rozporządzeniem [3] będą musiały być dostosowane do 7.01.2013 r. do dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED). Dopuszczalne wielkości emisji (tzw. standardy emisyjne) dyrektywa IED określa dla obiektów energetycznego spalania, których moc w paliwie jest co najmniej 50 MW, przy czym art. 29 IED określa zasady łączenia tj. sumowania mocy źródeł spalania paliw włączonych do jednego komina bądź mogących być włączone do wspólnego komina. Jednak w sumowaniu mocy wg art. 29 ust. 3 IED nie uwzględnia się pojedynczych obiektów energetycznego spalania o mocy w paliwie poniżej 15 MW.

Gdyby to zostało wdrożone do przepisów krajowych, to omawiany objęty derogacją kocioł WR-10 o mocy w paliwie 14,87 MW nie będzie podlegał standardom określonym przez IED.

Obecnie krajowe przepisy, wdrażające dyrektywę LCP, określają  standardy emisyjne dla źródeł spalania paliw o mocy w paliwie już od 1 MW a nie tylko od 50 MW jak jest w LCP i prawdopodobnie tak będzie również po wdrożeniu dyrektywy IED. Tak więc należy śledzić projekty przepisów krajowych.

Gdyby objęty obecnie derogacją kocioł WR-10 miał moc w paliwie co najmniej 15 MW i łącznie z innymi kotłami w kotłowni moc w paliwie byłaby co najmniej 50 MW, to wówczas zastosowanie do tego kotła miałby art. 30 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy IED:

Wszystkie pozwolenia dla instalacji obejmujących obiekty  energetycznego spalania, którym przyznano wyłączenie, o  którym mowa w  art.  4 ust.  4 dyrektywy 2001/80/WE, i  które są w  eksploatacji po dniu 1  stycznia 2016  r., zawierają warunki zapewniające, aby emisje do powietrza z tych obiektów nie przekraczały dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku V część 2.

Z tego wynika, że wg dyrektywy IED nie jest konieczna fizyczna likwidacja kotła objętego obecnie derogacją na mocy § 9 rozporządzenia [3] (czyli na mocy art.  4 ust.  4 dyrektywy LCP), a dalsza jego eksploatacja jest możliwa po 1.01.2016 r. pod warunkiem dotrzymywania restrykcyjnych standardów emisyjnych jak dla nowych kotłów, co powinno być określone w pozwoleniu zintegrowanym dla kotłowni. Z przepisów  tych nie wynika jednak, czy można taki kocioł eksploatować pod takim warunkiem przed 1.01.2016 r.

Uwaga. Dyrektywa IED umożliwia zastosowanie „nowych derogacji”, ale nie mogą one dotyczyć źródeł spalania paliw, które są albo były objęte „starymi derogacjami”.

Uwaga. Standardy i inne przepisy dyrektywy IED trzeba będzie stosować ale pod warunkiem, że zostaną wdrożone do przepisów krajowych.

Uwaga. Wg IED:

„obiekt energetycznego spalania” oznacza każde urządzenie techniczne, w  którym paliwa są utleniane w  celu wykorzy­stania wytworzonego w ten sposób ciepła

Podstawa prawna

[1] Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) – Dz. U. L 309/2001 r., str. 1, ze zm. – art. 4
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (IED) – Dz. U. L 334/2010 r., str. 17, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558 – § 9

Tematy powiązane

Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych
Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED
Interpretacja MŚ (z 23.12.2011 r.) zapisów Dyrektywy IED dotycząca określania mocy instalacji LCP i dopuszczalnych wielkości emisji w świetle art. 29 (tzw. zasada sumowania)

Joanna Wilczyńska (27.12.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 4

“Stare derogacje a dyrektywa IED”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:57, 19.06.2012:

  Dz. U. L 158/2012 r., str. 25 – Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:53, 18.07.2012:

  W powyższym temacie pomocna jest odpowiedź KE na pytanie 11:
  Odpowiedź z 25.06.2012 r. Komisji Europejskiej na pytania dotyczące dyrektywy IED (ze względu na błędy w tłumaczeniu proponuję wersję oryginalną).

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:31, 28.02.2014:

  Dyrektywę IED wdraża projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2162

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:25, 24.08.2014:

  Dyrektywę IED wdraża ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązująca od 5.09.2014 r.


Skomentuj...