Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.

Do 31 stycznia 2012 r. wymagane jest wniesienie opłat za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2011 r. i przekazanie wykazów opłatowych.

Opłaty za korzystania ze środowiska reguluje tytuł V – „Środki finansowo-prawne” (art. 272-297a) POŚ, z tym że POŚ reguluje tylko opłaty za korzystania ze środowiska w zakresie (art. 273 ust. 1 POŚ):

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 • poboru wód (podziemnych lub powierzchniowych)
 • składowania odpadów.

Do opłat tych, zwanych też opłatami środowiskowymi albo opłatami marszałkowskimi, stosować trzeba rozporządzenie z 2008 r. w sprawie opłat [2], ale oprócz stawek. Tak więc z tego rozporządzenia należy stosować wszelkie zasady, odnośniki i ich objaśnienia, np. odnośniki przy niektórych stawkach za emisję gazów lub pyłów do powietrza.

Natomiast same stawki za korzystanie ze środowiska w 2011 r. należy stosować z obwieszczenia [3].

Ponadto podstawowe zasady dotyczące naliczania opłaty:
– za ścieki – określa art. 295 POŚ,
– za odpady – określa art. 274 ust. 5a i 280 POŚ.

Należy pamiętać, że wg art. 292 POŚ:

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze  środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za:
1)  wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
2)  pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Przepis ten dotyczy braku pozwolenia:
– zintegrowanego,
– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– wodnoprawnego na pobór wód.

Natomiast art. 293 POŚ określa, kiedy i w jakiej wysokości należna jest opłata podwyższona związana z odpadami w przypadku:
– składowania odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,
– magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce ich magazynowania,
– składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
– pozbycia się odpadów nad brzegami zbiorników wodnych, na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody, na terenach leśnych, uzdrowiskowych lub rekreacyjno-wypoczynkowych a także do wód.

Przypadki zwolnienia z opłaty za korzystanie ze środowiska określa POŚ:

 • w art. 2 ust. 2 pkt 2 – zwolnienie dotyczy korzystania ze środowiska w razie prowadzenia działań ratowniczych,
 • w art. 294 – zwolnienie dotyczy niektórych przypadków poboru wody,
 • w art. 296 – zwolnienie dotyczy niektórych przypadków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • w art. 297a – zwolnienie dotyczy umieszczenia na składowisku odpadów wydobytych ze składowiska lub zwałowiska niespełniającego wymagań ochrony środowiska,
 • w art. 284 ust. 2 – zwolnienie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie nie wymaga pozwolenia (zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wodnoprawnego na pobór wód).

Według art. 277, 285 POŚ, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (do 31 stycznia i do 31 lipca) na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce:

 • rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska – w przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń tj. niestacjonarnych urządzeń technicznych w tym środków transportu,
 • korzystania ze środowiska – w pozostałych przypadkach.

Z opłatą wiąże się wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, tzw. wykaz opłatowy, którego wzór określa rozporządzenie [4]. W terminie wniesienia opłaty wykaz opłatowy, w przypadku:

 • opłat za emisję do powietrza, pobór wody, ścieków (innych niż opadowe i roztopowe oraz innych niż z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych) – należy przedłożyć marszałkowi województwa i WIOŚ (art. 286 ust. 1 i 1b POŚ),
 • opłat za ścieki opadowe i roztopowe – należy przedłożyć marszałkowi województwa (art. 286 ust. 1 POŚ),
 • opłat za odpady – należy przedłożyć marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (art. 286 ust. 1 i 2 POŚ).

W przypadku naliczenia opłaty wykaz opłatowy należy przekazać zawsze, ale opłatę należy wpłacić za dany rodzaj korzystania ze środowiska wyłącznie wtedy, gdy półrocznie przekracza 400 zł, gdyż wg art. 289 ust. 1 POŚ:

1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. Przepisy art. 286 ust. 1–2 stosuje się odpowiednio.

Uchylony w dniu 18.09.2009 r. przepis (art. 287 ust. 1 pkt 1 POŚ):

Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:
1) informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości;

w zasadzie nadal obowiązuje do końca 2012 r. na mocy przepisu przejściowego z art. 60a ust. 1 USZE:

Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285–288 POŚ w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie USZE.

Opłaty za emisję substancji do powietrza, ścieki i pobór wody ponosi:

 • przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; a także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej),
 • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
 • osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (w tym rolnik indywidualny), ale opłaty ponosi wyłącznie w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (chodzi o pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód).

Uwaga. Opłaty za odpady w zasadzie ponosi prowadzący składowisko odpadów. Są jednak od tego wyjątki, bo w przypadku opłaty podwyższonej za odpady – ponosi ją posiadacz odpadów, z tym że (art. 279 ust. 2-4 POŚ):

3. Jeżeli odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest, z zastrzeżeniem ust. 4, podmiot, który przekazał te odpady.
4. Jeżeli osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przekazuje odpady podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady.

Inne są też zasady wnoszenia opłaty za odpady w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju – wówczas podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę i przedkłada wykaz opłatowy do dnia 31 stycznia następnego roku (art. 285 ust. 4, art. 286 ust 1 i 2 POŚ).

Uwaga. Inne terminy dotyczą wnoszenia (do końca czerwca po cyklu produkcyjnym kończącym się do 30 kwietnia) opłaty zryczałtowanej za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz przekazywania (do końca maja po cyklu produkcyjnym) marszałkowi województwa wykazów opłatowych związanych z tą opłatą (art. 285 ust. 3 i art. 286 ust. 1a POŚ).

Uwaga. Opłaty te wg 281 POŚ podlegają Ordynacji podatkowej, a więc obowiązek opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej płatności (art. 70 Ordynacji podatkowej). Tak więc do końca 2012 r. upływa termin przedawnienia opłat za II półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r. Do zaległych opłat stosuje się odsetki jak od zaległości podatkowych.

Uwaga. Art. 273 ust. 3 POŚ mówi, że  odrębne przypadki i zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska określają przepisy:
– ustawy o ochronie przyrody,
– ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
– innych ustaw.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 272-297a
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[5] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. (USZE) – art. 60a, 62

Tematy powiązane

Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska za emisję substancji do powietrza
Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska?
Wygasają pozwolenia wodnoprawne

Joanna Wilczyńska (06.01.2012)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:15, 07.03.2012:

  W Sejmie jest projekt zmian ustaw (druk sejmowy nr 175), który zmienia m.in. art. 60a USZE tak, że opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z POŚ będą wg obecnych zasad do końca 2016 r., a wg nowych zasad (na podstawie raportów do KOBiZE) dopiero od 2017 r.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:33, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...