Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Lekarz przekazuje wykaz opłatowy

Pytanie: Prowadzę prywatną praktykę lekarską.Musiałam zarejestrować działalność ponieważ taki był warunek zatrudnienia lekarza na umowie kontraktowej w SPZOZ.Świadczę usługi medyczne tylko dla SPZOZ. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jestem przedsiębiorcą.W  swojej działalności korzystam z samochodu osobowego/dojazd do pracy -10 km.dziennie/.Czy w związku z tym,mam obowiązek składać co pól roku do Urzędu Marszałkowskiego wykaz zawierający inforamacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat./obliczyłam opłatę z tego tytułu za II półrocze 2011 r ,wynosi ona 1,03 zł./Wiem,że do 400 zł nie płacę,ale co z wykazem. ? Drugie pytanie dotyczy  rejestracji w KOBiZE-czy też mam taki obowiązek? Ponieważ wielu moich kolegów ma podobne wątpliwości bardzo proszę o odpowiedź. [I.F.]

Odpowiedź: Prowadzący prywatną praktykę lekarską wpisany do ewidencji działalności gospodarczej jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc w przypadku korzystania ze samochodu w tej działalności jest podmiotem korzystającym ze środowiska podlegającym opłatom za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Opłaty te należy wnosić do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (do 31 stycznia i do 31 lipca), które w przypadku opłat za emisję ze spalania paliw w środkach transportu należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2 POŚ).

Z opłatą wiąże się wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, tzw. wykaz opłatowy, którego wzór określa rozporządzenie [2]. W terminie wniesienia opłaty wykaz opłatowy w przypadku opłat za emisję do powietrza należy przedłożyć marszałkowi województwa i WIOŚ (art. 286 ust. 1 i 1b POŚ).

Zazwyczaj tylko dla dużych firm transportowych opłata za emisję ze spalanie paliw w środkach transportu przekracza 400 zł (próg nie jest zmieniony od przeszło 8 lat!). W innych przypadkach jest to znacznie niższa kwota i jeżeli łącznie za emisję gazów lub pyłów ze samochodów i z innych źródeł w danym półroczu nie przekroczy 400 zł, to korzystający ze środowiska (w tym prowadzący prywatną praktykę lekarską) nie wnosi tej opłaty, ale wykaz opłatowy musi przedłożyć marszałkowi województwa i WIOŚ, gdyż wg art. 289 ust. 1 POŚ:

1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. Przepisy art. 286 ust. 1–2 stosuje się odpowiednio.

Tak więc lekarz, który półroczną opłatę za emisję ze spalania paliwa w samochodzie dla potrzeb wykonywania zawodu lekarza wyliczył w wysokości 1,03 zł, nie wnosi tej opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego, ale musi przekazać aż w 2 miejsca (do marszałka województwa i WIOŚ) wykaz opłatowy zawierający:

 • zbiorcze zestawienie (2 kartki) – wg załącznika nr 1 [2],
 • szczegółowe dane (7 kartek) – wg tabeli D załącznika nr 2 [2] w przypadku opłaty ryczałtowej, albo (2 kartki) wg tabeli A załącznika nr 2 [2] w przypadku opłaty za poszczególne substancje przy braku stawki ryczałtowej dla danego paliwa.

Czy nie jest to nadmierne obciążenie przedsiębiorcy ustawowymi obowiązkami? Czy jest to uzasadnione ochroną środowiska? – nie będę tego komentować … Nadmieniam jedynie, że wg art. 359 ust. 2 POŚ karze grzywny podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu, o którym mowa w art. 286 POŚ.

Natomiast zgodnie z art. 7 USZE:

1. Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Raport ten, tzw. raport KOBiZE, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach [6]:

1. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu.

Dlatego przed wprowadzaniem raportu najpierw należy zarejestrować się w KOBiZE
w celu uzyskania elektronicznego konta w Krajowej bazie prowadzonej przez KOBiZE.

Z ustawy (USZE) wynika, że podmiot korzystający ze środowiska, a więc też lekarz prowadzący prywatną praktykę lekarską korzystający z samochodu, powinien co roku do końca lutego wprowadzać raport do Krajowej bazy, a tym samym powinien dokonać rejestracji w KOBiZE. Jednak wg rozporządzenia [6] wynika, że dotyczy to tylko zakresu korzystania ze środowiska w „zakładzie” w rozumieniu definicji z POŚ, czyli w przypadku eksploatacji „instalacji” i „urządzeń” na terenie, do którego prowadzący instalacje posiada „tytuł prawny”. Natomiast z regulaminu KOBiZE wynika jeszcze większe ograniczenie podmiotów, bo przez podmiot obowiązany do wprowadzenia raportu do Krajowej bazy rozumiany jest:

Podmiot – prowadzący instalację, eksploatujący na terenie Zakładu instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, obowiązany na mocy Ustawy do sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej Bazy Raportu Rocznego w terminie określonym w Ustawie.

Ponadto KOBiZE, w odpowiedzi na pytanie „Które podmioty mają obowiązek założyć konto w Krajowej bazie?”, pisze:

W pierwszej kolejności o założenie konta w Krajowej bazie powinni wystąpić prowadzący instalacje, eksploatujący na terenie zakładu instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

Natomiast w informacji KOBiZE podaje, że inne podmioty, tzw. „małe” podmioty, nie muszą się rejestrować w 2011 i 2012 roku, a raport do Krajowej bazy mogą składać w sposób uproszczony za pomocą formularza w formacie Excel podanego w zakładce Raportowanie.

Takie samo stanowisko KOBiZE zawiera Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2011 rok.

Wobec powyższego, obecnie lekarz prowadzący prywatną praktykę lekarską korzystający z samochodu nie musi do końca lutego 2012 r. wprowadzać raportu do Krajowej bazy, a tym samym nie musi dokonywać rejestracji w KOBiZE, gdyż nie jest wymagane pozwolenie na emisję ze spalania paliwa w samochodzie w czasie jazdy.

Uwaga. W 2013 r. sytuacja może być inna – należy śledzić informacje KOBiZE.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 272-297a
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[4] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[5] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7, 60a, 62
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4

Tematy powiązane

Emisja ze spalania paliw w samochodach
Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?
Czy muszę się rejestrować w bazie KOBiZE?
Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.

Joanna Wilczyńska (12.01.2012)
Pytania i odpowiedzi | 14 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 14

“Lekarz przekazuje wykaz opłatowy”
 1. 1 Zofia napisał(a) 20:15, 12.01.2012:

  To w tym przypadku ustawa nie jest nadrzędna nad rozporzadzeniem i regulaminem KOBiZE?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:41, 12.01.2012:

  Tak, zawsze ustawa jest nadrzędna nad aktami wykonawczymi do niej, a więc w tym przypadku nad rozporządzeniem, a tym bardziej nad regulaminem, który w moim przekonaniu nie jest aktem prawnym.
  Ale co z tego …

 3. 3 wlo napisał(a) 19:28, 13.01.2012:

  Już się ciśnie na usta stosowny tekst, że znowu lekarze tacy biedni są, tyle roboty im się każe robić a oni tyle lat się uczyli, żeby poświęcać się temu do czego mają tzw. powoiłanie – leczeniu ludzi… No cóż… Zdania o lekarzach nie zmienię, mimo, ze mam wielu znajomych wśród lekarzy ;-)
  Ja nie jestem lekarzem, jestem specjalistą „od” ochrony środowiska ze specjalnością inną niż w papierze i inną wykonywaną, bez wielotetnich studiów kierunkowych, staży, specjalizacji itp. – zwykły inżynierek… Ale za samochód, którym dojeżdżam do klientów robię „sprawozdania” – do zeszłego roku miałem z euro 2 bodaj – 5-6 zł co pół roku, teraz mam z euro 5… no nie będę komentował ;-) Ale zdaję sobie sprawę, że to obowiązek i będę wypełniał te papiery. Mam – a jakże – konto w Krajowej bazie. Jednak nie mogęlm wpisywać danych kiedy je założyłem, wieć wypełniam ten arkusz, który jest ważniejszy niż ustawa… Coś mogą mi zrobić? Nic nie mogą mi zrobić.
  Jednak w sprawie opłat, to jak podatki – ustawa – Ordynacja podatkowa to reguluje, o czym Pani Joanna pisze – i nie ma co narzekać. Wiem – kasy fiskalne też P.T. Państwa Lekarzy mocno bolą…

 4. 4 wlo napisał(a) 21:27, 13.01.2012:

  A w tym konkretnym przypadku, jeśli Pani Doktor nie ma samochodu w ewidencji, nie księguje kosztów jego używania – nie ma obowiązku liczyć opłat. Także przygotowywać wykazów, ani wprowadzać danych do Krajowej bazy ;-)

 5. 5 Irena napisał(a) 11:38, 14.01.2012:

  wlo napisał: nie ma somochodu w ewid encji ,nie mam obowiązku naliczać opłat,także przygotowywać wykazów.Proszę o odpowiedź,jeżeli w koszty działalności wliczano tzw.kilometrówkę/ewidencja przebiegu pojazdu/a samochód nie był na w ewidencji to nie trzeba sporządać wykazu .Rzecz w tym,że Urząd Marszałkowski zobowiązał mnie do złożenia zległych wykazów tj.od 2006r.Od II półrocza 2010 wprowadziłam samochód do ewidencji,wcześniej korzystałam z kilometrówki.

 6. 6 wlo napisał(a) 22:33, 14.01.2012:

  :-)
  Samochód nie musi być w ewidencji jako środek trwały, zeby mieć możliwość odliczania od przychodu kosztów jego eksploatacji. Ryczałt, tzw. „kilometrówka” właśnie – w przypadku samochodu prywatnego wykorzystywanego do działalności też są kosztem, który powoduje obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska z tutyłu spalania paliw silnikowych.

 7. 7 Marek napisał(a) 09:08, 15.01.2012:

  Sądzę, że nikt Pana nie pytał o to co Pan myśli o lekarzach. Jeśli Pan „nie zmienia zdania o lekarzach” to najlepiej obchodzić tę grupę zawodową szerokim łukiem i nie zawracać im głowy i leczyć się samemu np. okładami z błota czy okadzaniem, choćby dymem ze spalanych plastików.

 8. 8 wlo napisał(a) 22:49, 15.01.2012:

  Rzeczywiście nikt nie pytał ;-)
  Jednak sarkazm o dymie ze spalanych plastików proponowałbym zachować dla kolegów po fachu (bo mniemam, ze Pan też jest lekarzem?), którzy odpady powstające w ramach prowadzonej praktyki w kotle c.o. we własnym domu właśnie spalają ;-) Mam kilku takich klientów, stąd moja opinia – słucham jak bez przerwy narzekają… A już zwykły sprzedawca maszyn dla piekarni albo – nie wiem – stolarz, jest pod tym względem lepiej wyedukowany niż wydawałoby się światły człowiek po dość ekskluzywnych studiach ;-)
  Przepraszam, ale jak słucham o tym ile to obowiązków trzeba wypełniać żeby żyć, szczególnie z ust lepiej sytuowanych ludzi czy przedsiębiorców, trochę mnie to śmieszy. Mnie inne obowiązku dotyczą w tym zakresie? Każdego przedsiębiorcę dotyczą te same przepisy. Hodowcy drobiu dopiero mają obowiązków… ;-)

 9. 9 dareq napisał(a) 17:08, 28.01.2012:

  Jeśli mały podmiot korzysta ze środowiska w zakresie emisjii gazów lub pyłów do pow., to zgodnie z informacjami od KOBiZE , NALEŻY przesłać formularz excel dla małych podmiotów do KOBiZE. Na chwile obecna rejestracja nie jest wymagana. Za mały podmiot tu kobize rozumie tych co spalaja paliwa – kotły, samochody, przeładunek benzyn itp – czyli tam gdzie emisja nie jest znaczna. Autor nie wspomina o tym wprost!

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:40, 31.01.2012:

  Wyjaśnienia MŚ z 20.01.2012 r. zamieszczone na stronie Rzeczpospolitej: „osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki są podmiotami korzystającymi ze środowiska, mają obowiązek uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, a także obowiązek składania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska”

 11. 11 wlo napisał(a) 08:47, 01.02.2012:

  A to już jest wg mnie śmieszne, że minister musi wyjaśniać jasny, jednoznaczy przepis ustawy – ze „słownika” uatawy – Prawo ochrony środowiska:
  Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  20) podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:
  a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
  […]
  Widać coś na rzeczy jest z tego co wyżej mówiłem ;-) Jedni rozumieją tekst drukowany i co ważniejze – portafią go przeczytać, inni, chyba przyzwyczajeni do „szlaczków” na receptach – inaczej tego co tam wypisują nie widzę, mają w tym kierunku wyostrzone zmysły a nie na czarny drukowany tekst ;-)

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:49, 14.01.2017:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:32, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:38, 02.01.2019:

  Wykazy opłatowe za korzystanie ze środowiska w 2018 r. trzeba składać do 31 marca 2019 r. do marszałka województwa na nowych wzorach – Dz. U. z 2018 r. poz. 2527


Skomentuj...