Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprawozdanie PRTR za rok 2012

Pytanie: Czy w sprawozdaniu do PRTR w przekroczenie progu uwalniania jednego komponentu np. transferu odpadów niebezpiecznych w granicach kraju,  konieczne jest wypełnienie wszystkich tabel dotyczących innych zanieczyszczeń mimo, że ich wartości nie przekraczają ustalonych progów, czy tylko dla zanieczyszczenia wskazującego przekroczenie? [J.W.]

Odpowiedź: W rocznym sprawozdaniu tzw. PRTR, przekazywanym do WIOŚ w formie dokumentu elektronicznego poprzez aplikację POL_PRTR, należy wypełnić tylko tabele
z przekroczonymi progami dla uwolnienia albo transferu, a nie wszystkie tabele, co wynika z POŚ:

Art. 236b. 1. Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

WIOŚ ocenia jakość dostarczonych przez prowadzących instalacje sprawozdań
w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności i przekazuje je do GIOŚ w celu tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ), który jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR). W POŚ przewidziano kary nakładane przez WIOŚ za nieterminowe albo nierzetelne złożenie sprawozdania PRTR:

Art. 236d. 1. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

2. W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Uwaga. Jeżeli dla substancji albo odpadów nie są przekroczone progi określone w rozporządzeniu 166/2006/WE, to sprawozdania PRTR za dany rok nie składa się i nie trzeba wysyłać żadnych danych w przypadku, gdy już kiedyś było składane takie sprawozdanie albo już były wysyłane dane o zakładzie. W takim bowiem przypadku wymagane jest jednokrotne złożenie informacji identyfikujących dany zakład określonych w dziale II wzoru sprawozdania PRTR [3], co wynika wprost z przepisów unijnych – z art. 5 ust. 1 drugi akapit rozporządzenia 166/2006/WE:

Operator każdego zakładu, w którym prowadzona jest jedna lub więcej z rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem progów wydajności w nim określonych, zgłasza właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z załącznikiem III, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.

Powyższy przepis unijny ani POŚ nie określa jednak żadnego terminu, w jakim należy złożyć do WIOŚ jednokrotnie dane do identyfikacji zakładu, a przepis z karami w art. 236d POŚ wyraźnie odnosi się tylko do sprawozdania PRTR z przekroczonymi progami uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów. Uważam więc, że WIOŚ niesłusznie nakłada kary na podstawie art. 236d POŚ za niezłożenie jednokrotnie danych do identyfikacji zakładu.

Przy okazji cytuję interpretację GIOŚ z 22.01.2013 r. dotyczącą wykazywania odpadów w sprawozdaniu PRTR:

Interpretacja w zakresie wykazywania transferu odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

W związku z licznymi wątpliwościami w kwestii wykazywania transferu odpadów w sprawozdaniu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (zwanym dalej „sprawozdaniem PRTR”), po spotkaniach roboczych organizowanych przez  Komisję Europejską, zmianie ulega dotychczasowa interpretacja w powyższym zakresie.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem, prowadzący instalacje zobowiązani byli do wykazywania w sprawozdaniu PRTR transferu odpadów powstających wyłącznie podczas procesu technologicznego/produkcyjnego, tak więc z wyłączeniem wszelkich odpadów w postaci np. świetlówek, sprzętu komputerowego, czy tez gruzu powstałego w wyniku remontu przeprowadzonego na terenie instalacji. Powyższe nastręczało problemów dotyczących uwzględniania danego odpadu w sprawozdaniu PRTR.

Przyjmuje się, iż w sprawozdaniu PRTR należy wykazać (jeśli zostaną przekroczone progi określone w art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) transfer wszystkich odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności (instalacji) wymienionej w załączniku I do ww. rozporządzenia. Pozwoli to zachować spójność z zapisem art. 236b ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska jak również zlikwiduje problem oceny obowiązku wykazywania transferu poszczególnych odpadów.

Nie zmienia się natomiast kwestia wydzielania odpadów z instalacji objętych PRTR tj. nadal prowadzący instalację winni wykazywać w sprawozdaniu PRTR transfer odpadów powstających wyłącznie z instalacji wymienionej w załączniku I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 (za wyjątkiem przypadków, gdy nie ma możliwości oddzielenia odpadów z rodzajów działalności/instalacji niewymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia).

Nowe zasady wykazywania transferu odpadów obowiązują począwszy od roku sprawozdawczego 2013. Jednocześnie nie ma obowiązku składania korekty sprawozdań za lata 2007-2012, w związku z nową interpretacją, a ewentualne różnice w wielkościach transferu odpadów w porównaniu z latami poprzednimi wynikające ze zmianą interpretacji w powyższym zakresie, nie mogą stanowić podstawy do wymierzenia kary pieniężnej z art. 236d ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Trzeba zwrócić jednak uwagę na to, że przywoływany w tej interpretacji art. 236b ust. 1a POŚ byłby poprawny merytorycznie, gdyby zamiast „usługobiorca” było „zleceniobiorca”, gdyż obecnie brzmi:

1a. W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługobiorca przekazuje prowadzącemu instalację niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

natomiast “usługobiorca” wg [4] to jest ten, kto korzysta z usługi “usługodawcy” czyli świadczącego usługę na zlecenie.

Z obecnego literalnego brzmienia art. 236b ust. 1a POŚ wynika więc błędnie, że prowadzący instalację jako usługobiorca sam sobie ma przekazać informacje związane z wykonaną usługą. Natomiast dodano ten przepis pewnie po to, aby przyjmujący zlecenie na usługę czyli „zleceniobiorca” (a nie „usługobiorca”) przekazał prowadzącemu instalację niezbędne informacje (w ust. 1a nie zawężono ich tylko do odpadów) związane z wykonaną usługą potrzebne do sporządzenia sprawozdania PRTR. Sprawozdanie to związane jest bowiem z eksploatacją instalacji, a więc też z utrzymaniem instalacji w sprawności, gdyż wg definicji POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) eksploatacji instalacji lub urządzenia – rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności

31) prowadzącym instalację – rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie

Uwaga. Wykazywane rozbieżności między sprawozdaniami PRTR a wykazami opłatowymi dla danej instalacji mogą drogo kosztować. Sprawy takie znalazły się w sądach administracyjnych, co świadczy o tym, że nie są to proste zagadnienia. Przykładem może być wyrok WSA z 1.04.2011 r. (IV SA/Wa 296/11 – Wyrok WSA w Warszawie) i prawomocne orzeczenie z 10.01.2013 r. oddalające skargę kasacyjną na ten wyrok WSA w wyroku NSA:
II OSK 1606/11 – Wyrok NSA.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE – Dz. U. L 33/2006 r., str. 1, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – Dz. U. Nr 141/2009 r., poz. 1154
[4] Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. Nr 47/2010 r., poz. 278, ze zm.

Tematy powiązane

Sprawozdanie PRTR do KRUiTZ
PRTR – przekroczenie progów
Spójność opłat z PRTR
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (03.03.2013)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Sprawozdanie PRTR za rok 2012”
 1. 1 ARe napisał(a) 07:40, 24.03.2022:

  Czy powyższa interpretacja swiadczaca, ze nie mozna uwzgledniac w sprawozdaniu PRTR odpadów powstałych
  WYŁĄCZNIE podczas procesu technologicznego/produkcyjnego, tak więc z wyłączeniem wszelkich odpadów w postaci np. świetlówek, sprzętu komputerowego, czy tez gruzu powstałego w wyniku remontu przeprowadzonego na terenie instalacji obowiazuje w dalszym ciagu pomimo uplywu lat, czy moze jednak wrocono do starej wykladni? Na stronie GIOŚ nie widać jej w oficjalnych wyjasnieniach.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:54, 24.03.2022:

  ARe (1), nie znam nowszej innej interpretacji GIOŚ dotyczącej sprawozdania PRTR.
  Wg definicji z POŚ przez 'eksploatację’ instalacji rozumie się użytkowanie instalacji oraz utrzymywanie jej w sprawności. Tak więc odpady powstałe w wyniku eksploatacji instalacji, to nie tylko te z samego procesu technologicznego. Trzeba mieć to na uwadze przy wnioskowaniu o pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji. Przy tym należy uwzględnić definicję z ustawy o odpadach, że wytwórcą odpadów w przypadku określonych usług jest wykonujący usługą, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
  Natomiast do sprawozdania PRTR należy uwzględnić również te odpady, których 'wytwórcą’ jest usługodawca, a więc szerzej niż w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż wg art. 236b ust. 1a POŚ:
  ’W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługodawca przekazuje prowadzącemu instalację dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.’


Skomentuj...