Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie małych kotłowni

Pytanie: Gmina, w której pracuję posiada kotłownie, których kotły grzewcze ogrzewają budynki typu szkoły, oddziały przedszkolne, gminną bibliotekę czy gminny ośrodek kultury. Jedna z kotłowni w szkole jest o nominalnej mocy cieplnej Q = 0,7 MW. Pozostałe kotłownie w Gminie nie przekraczają Q = 0,1 MW.  Gmina posiada kotły węglowe, gazowe, olejowe i na pellet. Czy takie kotłownie wymagają zgłoszenia organowi ochrony środowiska?  Czy kotły te traktuję jako instalacje energetyczne czyli takie w których następuję proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii? [R.W.]

Odpowiedź: Kotłownie są „instalacjami energetycznymi” w myśl rozporządzenia [2] określającego instalacje niewymagające pozwolenia:

2) Instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii.

W kotle bowiem spalane jest paliwo w celu wytworzenia wyłącznie energii (np. w postaci gorącej wody, pary). Nie ma przy tym znaczenia, do czego ta energia jest wykorzystana (np. do c.o., c.w.u.).

Uwaga. Nie jest instalacją energetyczną np. piec piekarniczy, piec hutniczy, piec cementowy, suszarnia zboża, suszarnia malarska z własnymi palnikami, w których następuje proces spalania paliw, gdyż celem ich eksploatacji nie jest wyłącznie wytworzenie energii lecz wytworzenie konkretnego produktu (np. chleba, metalu, klinkieru cementowego) lub produktu o wymaganych parametrach (np. suche zboże, utwardzona powłoka malarska).

Jeżeli instalacje energetyczne nie wymagają pozwolenia na podstawie rozporządzenia [2],
to wówczas wymagają zgłoszenia ze względu na emisję substancji do powietrza,
o którym mowa w art. 152 POŚ, oprócz instalacji wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia [3] a więc do 1 MW. Najpierw trzeba więc ustalić, czy instalacja wymaga pozwolenia, przy czym należy mieć na uwadze objaśnienia z rozporządzenia [2]:

1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, …), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

3) Nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.

4) Biomasa oznacza biomasę w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

Wymienione w pytaniu kotłownie nie wymagają pozwolenia na emisję substancji do powietrza, jeżeli łączna moc cieplna w paliwie wszystkich kotłów i innych instalacji energetycznych na terenie danego „zakładu” w rozumieniu POŚ (w tym przypadku danej szkoły, przedszkola …) jest do 5 MW (węgiel), 10 MW (olej, biomasa), 15 MW (gaz).

Jeżeli kotłownie te nie wymagają pozwolenia, to nie wymagają też zgłoszenia ze względu na emisję substancji do powietrza, jeżeli łączna moc cieplna w paliwie wszystkich kotłów i innych instalacji energetycznych na terenie danego „zakładu” w rozumieniu POŚ (w tym przypadku danej szkoły, przedszkola …) jest do 1 MW.

Z opisu mocy kotłów wynika, że nie wymagają one zgłoszenia. Mam jedynie wątpliwość co do kotła Q = 0,7 MW. Jeżeli jest to nominalna moc cieplna podana na tabliczce znamionowej kotła (albo w jakimś dokumencie dotyczącym tego kotła), to jest to tzw. wydajność cieplna kotła, a nie moc, jaką należy wprowadzić do tego kotła w paliwie, aby uzyskać tę wydajność. Jeżeli jest to wydajność, to należy podzielić ją przez sprawność cieplną kotła (powinna być podana na tabliczce znamionowej kotła) i tak wyliczona wartość jest nominalną mocą cieplną w paliwie. Jeżeli sprawność cieplna tego kotła wynosi np. 70 %, to moc w paliwie wyniesie wówczas 0,7 MW/0,7 = 1 MW i kocioł nie wymaga zgłoszenia. Gdy sprawność będzie mniejsza, np. 60 %, to kocioł ten wymaga zgłoszenia, bo moc cieplna w paliwie będzie powyżej 1 MW, bo 0,7 MW/0,6 = 1,17 MW.

Uwaga. Powyższe dotyczy kotłów spalających pellet będący biomasą w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [4]

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) biomasie — rozumie się przez produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii oraz następujące odpady:

a) roślinne z rolnictwa i leśnictwa,

b) roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,

c) włókniste roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu, w którym powstają, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,

d) korka,

e) drewna, z wyjątkiem odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki.

W innym przypadku pellet jest odpadem i jego spalanie podlega przepisom dla spalania/współspalania odpadów i taki kocioł zawsze wymaga pozwolenia niezależnie od mocy cieplnej.

Uwaga. Niezależnie od mocy cieplnej i rodzaju paliwa emisja z tych kotłów wymaga opłat za korzystanie ze środowiska oraz rocznego raportu do KOBiZE.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558

Tematy powiązane

Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Sumowanie mocy na terenie zakładu
Nominalna moc cieplna w przepisach o ochronie środowiska
Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?
Standardy emisyjne dla małych kotłów
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Raport do KOBiZE emisji z małych kotłów

Joanna Wilczyńska (03.03.2013)
Pytania i odpowiedzi | 8 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 8

“Zgłoszenie małych kotłowni”
 1. 1 Bozena napisał(a) 08:01, 29.08.2013:

  Witam, czy zgłoszenia wymagają również urządzenia stosowane w leczeniu i diagnostyce leczniczej np. Endoskopy ( emitują pola elektromagnetyczne i przeprowadzane są badania pola elektromagnetycznego), Aparaty RTG-zakwalifikowane są jako izotopowe źródła promieniowania , czy też urządzenia doUSG, klimatyzatory, agregaty prądotwórcze..

 2. 2 Michał napisał(a) 15:09, 15.10.2013:

  Szanowni Państwo, z par 2 ust 4 rozporządzenia [2] jasno wynika, że instalacje energetyczne do 1 MW nie wymagają zgłoszenia!!!

 3. 3 Maja napisał(a) 12:50, 25.01.2015:

  Instacje energetyczne poniżej 1MW nie wymagają zgłoszenia.

  https://ochronapowietrza.wordpress.com/2015/01/24/pozwolenie-czy-zgloszenie-emisyjne/

 4. 4 Krzysztof napisał(a) 15:10, 27.07.2016:

  Moje pytanie dotyczy pkt.4. 11) b) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 2.07.2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja nie wymaga zgłoszenia. Powszechnie wiadomo, że najmniejszy nawet kocioł c.o. zasilany paliwem stałym czy zwykły piec kaflowy emituje chociażby pył (poza tym NOx, CO, SO2 itp.), a pył (i nie tylko) jest substancją objętą „dopuszczalnym poziomem” w powietrzu. Czyli należy zgłosić kocioł c.o. 25 kW zasilany węglem kamiennym czy jednak nie?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:57, 27.07.2016:

  Krzysztof, nie trzeba zgłaszać kotła 25 kW zasilanego węglem, jeżeli łącznie z innymi instalacjami energetycznymi w zakładzie nie przekracza 1 MW, gdyż mówi o tym § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia [3].
  Natomiast § 2 ust. 4 pkt 11 lit. b rozporządzenia [3] dotyczy innych instalacji niż wymienione we wcześniejszych punktach, a więc nie dotyczy kotłów.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:42, 14.01.2017:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 7. 7 Piotr napisał(a) 09:29, 17.03.2017:

  Mam wątpliwości co do wyliczenia mocy w artykule. Jak to jest możliwe, że kocioł o niższej sprawności osiąga większą moc? Proszę o wyjaśnienie, bo na „chłopski rozum” nie jest możliwe żeby kocioł o mocy 0,7 i sprawności 70% osiągał moc 1 MW. Wg mnie wartość ta powinna wynosić 0,49 MW.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:35, 17.03.2017:

  Piotr, chodzi o moc w paliwie.
  Jeżeli wydajność kotła ma być 0,7 MW, to przy jego sprawości cieplnej 70% do kotła trzeba dostarczyć w paliwie moc 0,7 MW / 0,7 = 1 MW


Skomentuj...