Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprawozdania odpadowe za 2012 r.

Obowiązki związane z odpadami reguluje kilka ustaw. Te podstawowe zawarte są w ustawie o odpadach, ale ważne są też te zawarte w ustawach szczególnych m.in. UPROD, UOPAK, URP, USEE i UBA. Liczne sprawozdania, do których zobowiązują te ustawy, należy składać w cyklu rocznym albo półrocznym. Termin ich składania to najczęściej 15 marca albo 31 marca. Nowa ustawa o odpadach (UO2) wprowadziła do tych ustaw zmiany, gdyż przewidziano elektroniczne składanie wszystkich sprawozdań odpadowych, ale dopiero za rok 2015, gdy już będzie utworzona BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Za lata 2012-2014 sprawozdania (z pewnymi wyjątkami) składać należy wg dotychczasowych zasad, gdyż zgodnie z przepisami przejściowymi UO2:

Art. 237. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:

1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 UO,

2) sprawozdań – na podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 UPROD,

3) sprawozdań – na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 UOPAK,

4) sprawozdań – na podstawie art. 15 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 3 URP,

5) sprawozdań – na podstawie art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1 oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w art. 33 ust. 4 USEE,

6) sprawozdań – na podstawie art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5 UBA

sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200 UO2.

2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Na stronie Ministerstwa  Środowiska zamieszczono informacje opisujące obowiązki sprawozdawcze za 2012 rok:
Nie zapomnij o raportach odpadowych

w których m.in. zwrócono uwagę, że:

Podmioty odbierające odpady komunalne nie wypełniają zbiorczych zestawień danych w zakresie odpadów komunalnych. Jednakże są zobowiązane do wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych określonych w UCZIP.

co jest zgodne z art. 75 ust. 1 pkt 2 UO2 dotyczącym sprawozdania zastępującego (od roku 2015) dotychczasowe zbiorcze zestawienia:

Art. 75. 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami,
z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
a) zbierania odpadów,
b) przetwarzania odpadów
– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Ponadto MŚ podaje zestawienie tabelaryczne obowiązków sprawozdawczych:
Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami

tu jednak moim zdaniem niewłaściwie podano, że zbierający sprzęt elektryczny i elektroniczny nadal ma składać sprawozdanie do GIOŚ na podstawie art. 40 USEE, gdyż ww. art. 237 ust. 1 pkt 5 UO2 pomija (być może pomyłkowo?) ten art. 40, bo brzmi:

5) sprawozdań – na podstawie art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1 oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w art. 33 ust. 4 USEE,

W poprzednim roku na stronie MŚ podano edycyjne wzory (są nadal aktualne do zbiorczych zestawień za lata 2012-2014 i do ewidencji odpadowej w tych latach):

– wzór zbiorczego zestawienia:
Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

– wzór karty ewidencji odpadów (KEO) oraz wzór karty przekazania odpadów (KPO):
Wzór karty ewidencji odpadów

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązywała do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) – Dz. U. Nr 90/2007 r., poz. 607, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) – Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm.
[5] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP) – Dz. U. Nr 25/2005 r., poz. 202, ze zm.
[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. Nr 180/2005 r., poz. 1495, ze zm.
[7] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666, ze zm.
[8] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.

Tematy powiązane

Dlaczego UO2
Zbiorcze odpadowe za 2012-2014
Do 15 marca zbiorcze zestawienie odpadów na nowych formularzach
Przepisy o ochronie środowiska – które to?
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów

Joanna Wilczyńska (08.03.2013)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 3

“Sprawozdania odpadowe za 2012 r.”
 1. 1 Dorota napisał(a) 08:43, 26.03.2013:

  art.40 USEE został zmieniony przez UO2 i brzmi: „Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego inormacje, o których mowa w art.75 ust.2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.” więc sprawozdanie o masie zebranego zużytego sprzętu zostało wycofane?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:44, 26.03.2013:

  Za lata 2012-2014 moim zdaniem zbierający zużyty sprzęt el. nie musi już robić sprawozdania do GIOŚ, a jedynie w zbiorczych zestawieniach do 15 marca do marszałka wykazuje ilość zebranego sprzętu. Do sprawozdania za 2015 rok i dalsze będą miały zastosowanie już nowe przepisy, a więc zmieniony art. 40 USEE, wg którego zbierający wprowadzi informacje wprost do BDO.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:39, 15.08.2013:

  Odpowiedzi MŚ z 16.07.2013 r. na pytania UMarsz i RDOŚ związane z UO2:
  Ewidencja, sprawozdawczość, baza danych o odpadach


Skomentuj...