Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie

Pytanie: Czy po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach mogę zmienić obowiązującą Decyzję tylko po kątem ilości przyjmowanych odpadów? Zmiana nie dotyczy zakresu podmiotowego i przedmiotowego Decyzji, nie zmienia się też łączna suma przyjmowanych odpadów Mg/rok, tylko zwiększenie ilości poszczególnych kodów. Wiem, że aby przystosować się do nowej ustawy muszę wystąpić o nowe DUŚ i nową decyzję na przetwarzanie, ale mam na to czas do 2016 roku. W tej chwili interesuje mnie tylko zmiana opisana na wstępie. [P.S.]

Odpowiedź: Stare decyzje odpadowe takie jak zezwolenie na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie, wydane na podstawie UO, są jeszcze ważne maksymalnie 2 lata na podstawie przepisu przejściowego w art. 232 UO2:

Art. 232. 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów UO stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów UO2.

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów UO, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie UO2 tj. nie dłużej niż do 23.01.2015 r.

Tak więc stare zezwolenie jest ważne nie do 2016 r. a do początku 2015 r. (Uwaga wykreślam zdania: Nie widzę jednak w UO2 przepisu przejściowego, wg którego zezwolenia wydane na podstawie UO można by zmieniać na podstawie UO2. Dlatego moim zdaniem w obecnym stanie prawnym nie można ich zmieniać, bo uchylenie UO spowodowało, że odpadła podstawa prawna do zmiany zezwoleń wydanych na jej podstawie.) Wykreśliłam poprzedni zapis, bo zwrócono mi uwagę, że na podstawie art. 232 ust. 1 UO2 stare zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów stają się ex lege (na mocy ustawy) zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów w rozumieniu UO2 i dzięki temu podlegają przepisom UO2, a więc mogą być też zmieniane na podstawie UO2.

Wygląda więc na to, że w opisanej sytuacji w celu zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zmiany starego zezwolenia albo z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia i uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia posiadanego zezwolenia z dniem, w którym nowe zezwolenie stanie się ostateczne. Dzięki temu uniknie się przerwy w posiadaniu zezwolenia, albo posiadania dwóch zezwoleń, co mogłoby mieć miejsce w przypadku, gdyby organ wydawał dwie odrębne decyzje: zezwolenie na podstawie UO2 oraz decyzję uchylającą lub stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydanego na podstawie UO.

Proponuję tę kwestię uzgodnić jednak z organem OŚ do wydania zezwolenia, może będzie innego zdania. Należy mieć przy tym na uwadze pewne zmiany we właściwości organów OŚ, które obecnie określa art. 41 UO2:

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

3. Organem właściwym jest:
1) marszałek województwa:
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu UOOŚ,
b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);
2) starosta – w pozostałych przypadkach.

4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ).

6. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.

W art. 3 POŚ jest definicja:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
40) terenie zamkniętym – rozumie się przez to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Uwaga. Nie ma w obecnej UO2 definicji „terenu zamkniętego”, ustawa ta też nie odsyła do żadnych definicji z POŚ (np. teren zamknięty, instalacja, eksploatacja instalacji, prowadzący instalację, zakład, tytuł prawny, starosta) tak jak to czyniła UO (w art. 1 ust. 2 UO było: „Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I POŚ”).

Uwaga. Nowością jest, że do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie) należy wg art. 42 ust. 4 UO2 dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU, DUŚ), o której mowa w art. 71 UOOŚ, o ile jest wymagana. Przy czym wg art. 41 ust. 9 UO2:

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Natomiast wg art. 71 i 72 UOOŚ:

Art. 71. 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem (m.in.):
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ;
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
21) zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia.

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Należy mieć na uwadze to, że DOŚU wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć i to wyłącznie dla tych zakwalifikowanych na podstawie rozporządzenia [5].

Planowane przedsięwzięcia związane ze zbieraniem odpadów kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie
§ 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia [5]:

81) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu

Natomiast planowane przedsięwzięcia związane z przetwarzaniem (odzyskiem, unieszkodliwianiem) odpadów mogą być zakwalifikowane wg § 2 rozporządzenia [5] do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, albo wg § 3 rozporządzenia [5] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwaga. Z powyższego wynika moim zdaniem pewna rozbieżność pomiędzy UOOŚ i UO2. Według UOOŚ nie jest wymagane uzyskanie DOŚU przed uzyskaniem zezwolenia na samo zbieranie odpadów, a jedynie w przypadku łącznego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Uważam więc, że nie można żądać na podstawie art. 42 ust. 4 UO2 dołączenia DOŚU do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów, gdyż wg UOOŚ taka decyzja nie jest wymagana do dołączenia do wniosku o takie zezwolenie. Jednak wg UOOŚ dla zbierania odpadów może być wymagane DOŚU, ale np. do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu albo do wniosku o decyzję o warunkach zabudowy albo pozwolenia budowlanego.

Uwaga. W przypadku zbierania lub przetwarzania (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów bez wymaganego zezwolenia albo z jego naruszeniem WIOŚ wymierzy, w drodze decyzji, administracyjną karą pieniężną, która może wynieść od 1000 zł  do 1 000 000 zł (art. 194 i 196 UO2).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206 – obowiązuje max do 23.01.2015 r.
[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Dlaczego UO2
Dotychczasowy odzysk R14 i R15
Opłata skarbowa dla spraw z OŚ
Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany
KIP dla biogazowni rolniczej
Czy powinna być ponownie przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko i nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Joanna Wilczyńska (27.02.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 4

“Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie”
 1. 1 jacek napisał(a) 13:39, 03.06.2013:

  1. Decyzji w zakresie zbierania i odzysku odpadow, wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach, NIE MOZNA zmianic! Uzasadnieni: zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku sygn. akt I OSK 339/10 z dnia 4.01.2001 r., prawna możliwość zastosowania trybu zmiany decyzji, przewidzianego w art. 155 KPA uwarunkowana jest prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem tych samych stron. Niedopuszczalna jest zatem w tym trybie – co do zasady zmiana decyzji polegająca na zmianie adresata, czy podstawy prawnej rozstrzygnięcia. W omawianym przypadku zmianie ulegla podstawa prawna (stara ustawa o odpadach—> nowa ustawa).
  2. Jezeli jakis podmiot od x lat prowadzil odzysk odpadow na danej nieruchomosci, posiadal stosowne zezwolenie…. w mojej ocenie, wg nowej ustawy o odpadach, ubiegajac sie o nowe zezwolenie NIE MUSI przedkladac decyzji srodowiskowej! UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnianiu (…) decyzje wydaje sie dla PLANOWANYCH przedsiewaziec, a nie zrealizowanych tj. tych ktore juz funkcjonuja!

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:39, 21.07.2013:

  1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:47, 25.07.2013:

  Pozwolenia zintegrowane” – odpowiedzi MŚ z 24.07.2013 r. na pytania urzędów marszałkowskich i RDOŚ dotyczące interpretacji UO2 – dotyczą m.in. zmiany starych pozwoleń, decyzji łącznych, zezwoleń, odpadów lustrzanych (bliźniaczych)

 4. 4 Grażyna napisał(a) 22:57, 02.11.2013:

  Konia z rzędu temu, kto rozumie ten język
  a co za tym idzie jest w stanie rozeznać sie w prawie ochrony środowiska i nie tylko.
  Ludzie dla kogo jest to skierowane.
  Dlatego tak gnębią nas karami.
  ratunku pomocy piszcie te ustawy po polsku aby były zrozumiałe dla każdego


Skomentuj...