Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Definicje biomasy

Biomasa jest definiowana w kilku aktach prawnych. Definicje te jednak różnią się między sobą. Jeżeli definicja jest w rozporządzeniu, to odnosi się tylko do tego rozporządzenia. Jeżeli definicja jest w ustawie, to odnosi się do tej ustawy i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Czasem do danej definicji jest odniesienie w innym akcie prawnym. Bez wyraźnego odniesienia nie można samemu dowolnie stosować definicji do innych przepisów, co często nie jest zrozumiałe przez stosujących biomasę.

I tak biomasa definiowana jako [1]:

1)   produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii;

2)   następujące odpady:

a)  roślinne z rolnictwa i leśnictwa,

b)  roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,

c)  włókniste roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu, w którym powstają, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,

d)  korka,

e)  drewna, z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki

traktowana jest w przypadku standardów emisyjnych jak zwykłe paliwo. Powyższa grupa odpadów będących biomasą wymieniana jest też w innych przepisach, chociaż już nie jest nazywana biomasą. Spalanie lub współspalanie tych odpadów traktowane jest „ulgowo”, bo:

 • podlega standardom emisyjnym określonym dla spalania paliw, a nie dla spalania i współspalania odpadów [1];
 • nie podlega wymaganiom dotyczącym prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów [2],
 • wymaga pomiarów tak jak spalanie paliw, a nie jak spalanie lub współspalanie odpadów [3].

Natomiast dla potrzeb obliczania wielkości emisji CO2 z instalacji objętych wspólnotowym handlem uprawnieniami do emisji biomasa neutralna pod względem CO2 została zdefiniowana bardzo szczegółowo w § 2 pkt rozporządzenia [4] oraz w części F załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Inne definicje biomasy stosowane są do realizacji Prawa energetycznego [5]. Jedna definicja biomasy określona jest w rozporządzeniu [6] i stosuje się ją do uzyskania świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Druga odwołuje się do definicji z ustawy [7] i stosuje się ją do uzyskania świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji.

Są to różne definicje biomasy w przepisach, z którymi mam do czynienia, ale to pewnie nie wszystkie…

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm. – § 5 ust. 7 i § 16 ust. 7 lit. a-e
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów – Dz. U. Nr 37/2002 r., poz. 339, ze zm. – § 16 ust. 1 pkt 1-5
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U.  Nr 206/2008 r., poz. 1291 – § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, e, f
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 183/2008 r., poz. 1142 – § 2 pkt 1, część F załącznika nr 1
[5] Prawo energetyczne – Dz. U. Nr 89/2006, poz. 625, ze m. – art. 9a ust. 8b, art. 9l
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Dz. U. Nr 156/2008 r., poz. 969, ze zm. – § 2 pkt 1
[7] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – Dz. U. Nr 169/2006 r., poz. 1199, ze zm. – art. 2 ust. 1 pkt 2

Powiązany temat

Rozszerzona definicja biomasy jako odnawialnego źródła energii
Interpelacja nr 15807 w sprawie uznania gliceryny za biomasę lub paliwo z biomasy
II OSK 1549/08 – Wyrok NSA – … Definicje legalne są definicjami odnoszącymi się do konkretnych aktów prawnych, a nie do całego sytemu prawnego.

Joanna Wilczyńska (16.04.2010)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 5

“Definicje biomasy”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:46, 14.05.2011:

  W przypadku standardów emisyjnych ze spalania paliw od 25.05.2011 r. obowiązuje nowa definicja biomasy wg § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558):
  biomasa to „produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii oraz następujące odpady:
  a) roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
  b) roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,
  c) włókniste roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu, w którym powstają, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,
  d) korka,
  e) drewna, z wyjątkiem odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki”

 2. 2 Janusz napisał(a) 10:49, 31.05.2012:

  Pani Joanno w pozwoleniu zintegrowanym mamy zapisane spalanie biomasy jako odpadu o kodach: 02 01 …., 02…. różne rodzaje biomasy i zapisane jest że będziemy ją odzyskiwać jakoroces R1. Czy musimy po dostawach biomasy przez dostawcę do Elektrociepłowni prowadzić odzysk i ewidencję z tym związaną jak z odpadami, prowadzić ewidencję kart przekazania odpadów.
  Pozdrawiam serdecznie

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:37, 31.05.2012:

  Tak. Jeżeli biomasa jest odpadem, to ewidencję trzeba prowadzić (KPO, KEO) i uwzględniać w zbiorczym zestawieniu (odzysk R1).
  Jedyną „ulgą” dla odpadów wymienionych w definicji biomasy w 1 komentarzu jest to, że ich spalanie nie podlega wymogom takim jak spalanie innych odpadów i standardy emisyjne są jak dla spalania biomasy nieodpadowej a nie jak dla odpadów, co powinno być uwzględnione w pozwoleniu zintegrowanym.
  Inna sprawa, to uznanie, że dana biomasa nie jest odpadem – ale to będzie regulować nowa ustawa o odpadach (UO2), której projekt właśnie wpłynął do Sejmu

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:32, 05.08.2012:

  Od 2013 r. nowa definicja biomasy dla potrzeb systemu EU ETS określona jest w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:21, 29.04.2022:

  Od 23.01.2013 r. wg art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
  „Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
  6) biomasy w postaci:
  a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),
  b) słomy,
  c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej
  wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi

  W związku z powyższym biomasa spełniająca powyższe warunki nie wymaga prowadzenia w BDO ewidencji i sprawozdawczości odpadowej ani zezwolenia na przetwarzanie odpadów.


Skomentuj...