Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

Kolejne zamieszanie z konkluzjami BAT dla LCP …

Było to tak:

  • 17.08.2017 r. zostały opublikowane konkluzje BAT dla LCP z decyzji KE 2017/1442 [7]
  • 11.10.2017 r. Polska zaskarżyła decyzję KE 2017/1442 do Sądu UE (sprawa T-699/17)
  • 27.01.2021 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie T-699/17 unieważniający decyzję KE 2017/1442 [6]
  • 2.04.2021 r. KE odwołała się do Trybunału Sprawiedliwości od wyroku Sądu UE w sprawie T-699/17 (sprawa C-207/21P)
  • 31.12.2021 r. zostały opublikowane konkluzje BAT dla LCP z decyzji KE 2021/2326 [5]
  • 31.03.2022 r. zostało opublikowane sprostowanie do polskiej wersji konkluzji BAT dla LCP z decyzji KE 2021/2326 [4]

Pewnie to nie koniec zamieszania, bo wg art. 2 decyzji KE 2021/2326:

W przypadku uchylenia przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku w sprawie
T-699/17 i utrzymania w mocy decyzji wykonawczej (UE) 2017/1442, niniejsza decyzja przestaje mieć zastosowanie z dniem ogłoszenia wyroku w sprawie
C-207/21P.

Tak więc na razie od 31 marca 2022 r. należy stosować określone w załączniku do sprostowania [4] konkluzje BAT dla LCP z decyzji KE 2021/2326. Sprostowaniem zostały zmienione numeracje odnośników oraz niektóre ich treści, a także wprowadzono inne zmiany oraz liczne poprawki edycyjne, a przy okazji dokonano nowych błędów stylistycznych …

Dla przypomnienia

Wg art. 3 pkt 8d POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
8d) konkluzji BAT – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT, przyjmowany przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych, formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji

Konkluzje BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (kod sektora: LCP) odnoszą się do rodzajów działalności określonych w pkt 1.1, 1.4 i 5.2 załącznika I do dyrektywy IED. Odnoszą się więc do instalacji tzw. IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, które są wymienione w ust. 1 pkt 1 i 4 oraz w ust. 5 pkt 2 załącznika do rozporządzenia [2] (z pewnymi warunkami):

1. Instalacje do wytwarzania energii i paliw:
1)   do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW;
4)   do zgazowania lub upłynniania:
a) węgla,
b) paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW;
5. Instalacje w gospodarce odpadami:
2)   do termicznego przekształcania odpadów:
a) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę

Wg art. 215 POŚ:

Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji.

Po dokonaniu tej analizy organ może wezwać prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w terminie 1 roku od wezwania i poinformować o konieczności dostosowania instalacji w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji BAT. Organ może określić późniejszy termin dostosowania instalacji do nowych wymagań, jeżeli udzieli odstępstwa, o którym mowa w art. 204 ust. 2 POŚ:

W szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie.

Wg art. 3 pkt 4a POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4a) granicznych wielkościach emisyjnych – rozumie się przez to najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik

Jednak w przypadku konkluzji BAT dla LCP termin 4 lat zdaniem MKiŚ powinien liczyć się od tych (2017/1442) opublikowanych 17.08.2017 r., a nie od tych (2021/2326) obecnie obowiązujących opublikowanych 31.12.2021 r. Zobacz stanowisko MKiŚ:

termin przewidziany na dostosowanie dużych obiektów spalania
do wymagań wynikających z Konkluzji BAT dla LCP upłynął
17 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169)
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (dyrektywa IED) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.)
[4] Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. L 469 z 30.12.2021) (Dz. Urz. UE L 103 z 31.03.2022, str. 17)
[5] Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 469 z 30.12.2021, str. 1)
[6] Sprawa T-699/17: Wyrok Sądu z dnia 27 stycznia 2021 r. – Polska / Komisja [Środowisko naturalne – Dyrektywa 2010/75/UE – Emisje przemysłowe – Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1442 – Duże obiekty energetycznego spalania – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) – Artykuł 16 ust. 4 i 5 TUE – Artykuł 3 ust. 2 i 3 protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych – Stosowanie prawa w czasie – Komitologia] (Dz. Urz. UE C 88 z 15.03.2021, str. 25)
[7] Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 17.08.2017, str. 1)
[8] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)

Tematy powiązane

Pozwolenie zintegrowane czy sektorowe
Pozwolenia zintegrowane bezterminowe
Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED
Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego

Joanna Wilczyńska (10.04.2022)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:48, 25.09.2022:

    Wyrok Trybunału oddala odwołanie Komisji Europejskiej od wyroku Sądu unieważniającego decyzję Komisji Europejskiej 2017/1442. Tak więc nadal jest ważna obowiązująca od 30.12.2021 r. decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, wraz ze sprostowaniem.


Skomentuj...