Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady z utrzymania terenów zielonych

Pytanie: Mam problem w kwestii zagospodarowania odpadów z działalność gospodarczej zajmującej się utrzymaniem terenów zielonych. W ramach działalności powstaje odpad w postaci skoszonej trawy, drobnych gałęzi i chwastów. Usługi wykonywać będą dla instytucji państwowych oraz innych firm. Z uwagi na rozbieżności w informacjach, które udało mi się uzyskać w sprawie zagospodarowania tychże odpadów, mam kilka pytań [T.B.]:

1. Czy muszę rejestrować się w BDO? (rozporządzenie ministra wskazuje, że w przypadku odpadów masy roślinnej nie ma obowiązku ich ewidencjonowania, a zatem nie ma również obowiązku rejestracji w BDO, taką też odpowiedź uzyskałem na infolinii BDO)

2. Czy w przypadku transportu tychże odpadów z miejsca wykonania usługi do miejsca zagospodarowania muszę posiadać wpis do BDO? (na infolonii BDO uzyskałem odpowiedź, że nie muszę)

3. Podczas zapytania do firmy zewnętrznej zajmującej się profesjonalnym kompostowaniem odpadów otrzymałem wiadomość, że muszę być zarejestrowany w BDO, żebym mógł do nich dostarczyć odpad.

4. Gdzie mam możliwość dostarczenia takich odpadów? Czy są to tylko regionalne instalacje odpadów komunalnych ? Czy mogę oddać taki odpad do miejskiego zakładu gospodarki komunalnej, który nie posiada tytułu regionalnej instalacji komunalnej? Czy również mogę oddać taki odpad przykładowo do biogazowni?

Odpowiedź: Z pewnością odpady w postaci skoszonej trawy, drobnych gałęzi i chwastów wytworzone przez wykonującego usługę utrzymania terenów zielonych to 'odpady ulegające biodegradacji’. Jednak nie jest już taka oczywista ich klasyfikacja do 'bioodpadów’, 'odpadów komunalnych’ czy 'odpadowej masy roślinnej’, a od tego zależy odpowiedź na pytania 1, 3 i 4 (spróbuję odpowiedzieć w późniejszym terminie).

Jedynie przepisy dotyczące transportu są jasne, więc od nich zacznę.

Ad 2. Wytworzone przez siebie odpady możesz transportować bez wpisu w rejestrze prowadzonym w BDO (Dział VII – Transport odpadów) – patrz art. 50 ust. 2 pkt 4 UO2:

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Przy transporcie ww. odpadów musisz jednak uwzględnić przepisy art. 24 UO2:

Art. 24. 1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach [3].
7. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami [3].

Ad 1. Poniżej przytaczam aktualne definicje związane z ww. odpadami wg art. 3 ust. 1 UO2 w kolejności pkt 7, 1, 10 i uchylony pkt 12, z podaniem daty ostatniej ich zmiany:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, w tym restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i jednostek handlu detalicznego, a także podobne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; (zmiana 1.01.2022 r.)

7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:
a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz
b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych
– przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości; (zmiana 1.01.2022 r.)

12) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów; (uchylony 30.06.2021 r.)

Zgadza się, że nie ma obowiązku ewidencjonowania, a zatem nie ma również obowiązku rejestracji w BDO, w przypadku odpadów wymienionych w rozporządzeniu [4], a więc m.in.:

Należy jednak mieć na uwadze, że rozporządzenie [4] dotyczy tylko 'wytwórcy odpadów’, gdyż na to wskazuje delegacja ustawowa do jego wydania w art. 66 ust. 5 UO2:

5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie [4] wymienia rodzaj odpadów i kod zgodny z katalogiem odpadów [2], a więc dwie pierwsze cyfry kodu oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów, oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, natomiast kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów:

Zwolniona z ewidencji 'odpadowa masa roślinna’ o kodzie 02 01 03 dotyczy więc odpadów z podgrupy ’02 01 – Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa’.

W związku z powyższym moim zdaniem kod 02 01 03 nie jest właściwy dla odpadów z wykonywania usługi utrzymania terenów zielonych. Dlatego nie można korzystać ze zwolnienia z ich ewidencji na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 4 UO2 w związku z rozporządzeniem [4]. Gdyby jednak odpady z tej usługi zakwalifikować do odpadów komunalnych, to zwolnienie z ich ewidencji jest na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a UO2:

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Tym samym wytwórca odpadów nieobowiązany do ich ewidencji, nie ma obowiązku wnioskować o wpis do rejestru BDO na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e UO2, który dotyczy tylko:

e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (…)

W przypadku kwalifikacji odpadów wytworzonych w wyniku usługi utrzymania terenów zielonych do odpadów komunalnych (grupa 20 w katalogu odpadów [2]), to uważam za najbardziej właściwy kod odpadów 20 02 01, choć podgrupa 20 02 może budzić pewne wątpliwości:

Nowa od 1.01.2022 r. definicja odpadów komunalnych w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b UO2 obejmuje m.in. odpady selektywnie zebrane:

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych

Wytworzone w wyniku usługi odpady w postaci skoszonej trawy, drobnych gałęzi i chwastów są odpadami ulegającymi biodegradacji i nie ma wątpliwości, że są podobne pod względem składu do odpadów z gospodarstw domowych. Można by je zakwalifikować do odpadów komunalnych, gdyby również były podobne pod względem charakteru do odpadów z gospodarstw domowych, a to już jest różnie interpretowane. Jako 'charakter’ niektórzy uważają m.in. ilość odpadów, a te z usług mogą być znaczne. Jednak mimo tych wątpliwości proponuję zakwalifikować je jako komunalne o kodzie 20 02 01, gdyż w katalogu odpadów [2] nie widzę bardziej właściwego kodu dla odpadów w postaci skoszonej trawy, drobnych gałęzi i chwastów wytworzonych w wyniku usługi utrzymania terenów zielonych.

Ad 3. (?)

Ad 4. (?)

Uwaga. Od 6.09.2019 r. przy przekazywaniu odpadów musisz mieć na uwadze obecny ustawowy zakaz art. 23 ust. 2 pkt 6 UO2 oraz wyjątki od tego zakazu:

2. Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania:
6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

10. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do zbierania odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, w stacji przeładunkowej prowadzonej przez:
1) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
2) prowadzącego instalację komunalną, lub
3) prowadzącego instalację do przetwarzania bioodpadów.

11. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uwaga. Przed 6.09.2019 r. zakaz ten dotyczył wyżej zdefiniowanych 'odpadów zielonych’.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2022 r. 699)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[4] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

TEMATY POWIĄZANE

Odpady komunalne – zmiana definicji
Ewidencja odpadów w BDO
Transport wytworzonych przez siebie odpadów
Odpady trawy z kompleksu sportowego

Joanna Wilczyńska (30.05.2022)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...