Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady trawy z kompleksu sportowego

Pytanie: Czy działający w granicach miasta Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki / nie posiada uprawnień do zagospodarowywania odpadów / podległy Urzędowi Miasta może gromadzić odpady zielone / trawa / pochodzące z kompleksu sportowego w wykonanej przez siebie instalacji na terenie Parku Miejskiego – znajdującego się w zespole pałacowo-parkowym objętym nadzorem konserwatora? Jakie przepisy to regulują? [J.K.]

Odpowiedź: Moim zdaniem, jeżeli MOSiT jest jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, to może kompostować odpady trawy (o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji) w procesie:

R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

na podstawie lp. 51 załącznika do rozporządzenia [2] (wydanego do art. 27 ust. 10 UO2):

Taka możliwość wynika z art. 27 ust. 8 UO2:

8. Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

W takim przypadku nie jest wymagane:
– zezwolenie na przetwarzanie odpadów (art. 45 ust. 1 pkt 2 UO2)
– wpis do rejestru BDO (art. 51 ust. 2 pkt 1 UO2)
– prowadzenie ewidencji odpadów (art. 66 ust. 4 pkt 2 UO2)
– składanie rocznych sprawozdań (art. 75 ust. 1 pkt 1 UO2.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że podmiot niebędący przedsiębiorcą nie musi mieć zezwolenia na przetwarzanie odpadów tylko w przypadku wykorzystania odpadów zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu [2]. Jednak z wyjaśnień MŚ do zgłaszanych uwag w ramach konsultacji projektu tego rozporządzenia wynika, że w przypadku wykorzystywania odpadów niezgodnie z rozporządzeniem [2] tj. w większych ilościach, z wykorzystaniem innych metod odzysku i magazynowania, albo odzysk innych rodzajów odpadów niż wymienione w rozporządzeniu [2] podmiot niebędący przedsiębiorcą musi mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów, musi być wpisany do rejestru BDO, a także musi prowadzić ewidencję tych odpadów i roczną sprawozdawczość.

Jeżeli jednak MOSiT gromadzić chce odpady trawy w celu jedynie zbierania, a nie przetwarzania, to musi mieć na uwadze obecny ustawowy zakaz art. 23 ust. 2 pkt 6 UO2:

2. Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania:
6) odpadów zielonych

Przy czym wg obecnych definicji art. 3 ust. 1 UO2:

1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

10) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

12) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

Za miesiąc wejdzie w życie zmiana powyższych przepisów przez ustawę [3] – definicja odpadów zielonych będzie wykreślona, a ustawowy zakaz art. 23 ust. 2 pkt 6 UO2 będzie brzmiał:

2. Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania:
6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Tak więc ważne będzie ustalenie, czy MOSiT odpady trawy zbiera, czy przetwarza w instalacji na terenie Parku Miejskiego, a jeżeli zbiera – to czy jest to „miejsce wytwarzania” tych odpadów.

Natomiast nie wypowiadam się w temacie prowadzenia tego procesu w zespole pałacowo-parkowym objętym nadzorem konserwatora – to już inne przepisy regulują i decyduje konserwator …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r. poz. 93
[3] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (będzie ogłoszona do 23 sierpnia 2019 r.)

Tematy powiązane

Odzysk odpadów przez osoby fizyczne

Joanna Wilczyńska (11.08.2019)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 4

“Odpady trawy z kompleksu sportowego”
 1. 1 Jerzy napisał(a) 16:14, 15.08.2019:

  Dziękuję. Bardzo mi to pomogło i rozświetla opisany problem.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:29, 24.08.2019:

  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) wejdzie w życie 6 września 2019 r. z wyjątkami

 3. 3 Magdalena napisał(a) 23:18, 07.11.2022:

  W p. 51 jest napisane „w przydomowych kompostownikach”. Czy to nie wskazuje na to, że taki kompostownik może powstać tylko u osoby fizycznej. Spotkałam się gdzieś z taką interpretacją. W regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie są wytyczne jak taki kompostownik ma wyglądać (moja gmina). Zapisy wyraźnie wskazuję, że dotyczą kompostowników u osób fizycznych.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 07:59, 08.11.2022:

  Magdalena (3), 'przydomowy kompostownik’ faktycznie kojarzy się z domem osoby fizycznej, ale zwróć uwagę na dopisek w nawiasie: '… wytworzonych przez … jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, która dokonuje ich kompostowania’.


Skomentuj...