Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przekazywanie odpadów do badań laboratoryjnych

Pytanie: Jak należy kwalifikować laboratoria bądź jednostki badawcze (np. uczelnie), które to są często odbiorcami odpadów na cele zlecanych analiz, bo wygląda na to, że według zapisów UO2, takie jednostki powinny posiadać decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. Czy dla tego rodzaju działalności występują wyłączenia z UO2? [R.J.] 

Proszę o pomoc w udzieleniu informacji dla poniższego zagadnienia.
Ustawa o odpadach (UO2) mówi, że:

Art. 27. 1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. 

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5
– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

Poza wyżej przytoczonym  zapisem, często w decyzjach pojawiają się zapisy zobowiązujące wytwórcę odpadów do przekazania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom.

Odpowiedź: Nie widzę w UO2 wyłączeń dla laboratoriów. Może jednak trzeba do ich działalności podejść inaczej? Moim zdaniem badania właściwości odpadów przez laboratorium nie można zakwalifikować do „gospodarowania odpadami” (zbierania, transportu, przetwarzania), a więc nie muszą mieć zezwolenia na zbieranie odpadów ani zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

Natomiast ze względu na wymagania, aby laboratoria same pobierały próbki odpadów w celu przeprowadzenia badania, prawdopodobnie też same pobraną próbkę odpadów będą transportować.

W takim przypadku laboratorium powinno mieć dla danego kodu odpadów wpis do rejestru BDO w dziale VII jako transportujący odpady, a więc wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b UO2. Czyli warunek art. 27 ust. 2 pkt 3 UO2 byłby spełniony – można by przekazać odpady takiemu laboratorium. 

Gdyby pobraną próbkę odpadów transportował do laboratorium inny podmiot, to też moim zdaniem można by przekazać odpady laboratorium mając na uwadze część wspólną art. 27 ust. 2 UO2:”– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru”.

Wydaje się więc, że do końca 2019 r. można wystawić KPO przy przekazaniu odpadów laboratorium, a laboratorium założy dla nich KEO bez zaznaczania żadnej działalności z wymienionych (W, Zb, Od, Un, Ok) dotyczących przyjętych odpadów.  

Problem może być od 2020 roku, przy elektronicznej ewidencji prowadzonej w BDO.

Chociaż laboratorium powinno mieć wpis do rejestru BDO jako obowiązany do ewidencji wytwórca odpadów (powstałych w wyniku prowadzenia analiz), to nie wiadomo, czy będzie mu można wystawić KPO, chociaż będzie spełniony warunek art. 27 ust. 2 pkt 3 UO2 (wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lt. e UO2).

Widzę tu problem, bo „wytwarzanie” jest objęte definicją „gospodarki odpadami”, ale nie jest objęte definicją „gospodarowania odpadami”, o którym mowa w art. 27 ust. 2 UO2.

Tak więc problemem, czy od 2020 r. będzie można przekazać odpady do badań, może się okazać nie brak zezwoleń, a brak możliwości wystawienia KPO.

Podstawa prawna

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek

Joanna Wilczyńska (15.08.2019)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , ,Skomentuj...