Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne na deszczówkę

Pytanie: Art. 35 ust. 3 pkt 7 obowiązującej ustawy – Prawo wodne, mówi, że usługi wodne obejmują:
Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Mając na uwadze powyższe, czy podmioty wprowadzające wody opadowe do kanalizacji ogólnospławnej lub opadowej zewnętrznej (miejskiej) powinny posiadać pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie?

Poprzednia ustawa – Prawo wodne nie wymagała pozwolenia wodnoprawnego na tego rodzaju działalność. [R]

Odpowiedź: Ja tak rozumiem ten przepis, że „usługami wodnymi” jest odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, które są ujęte:
a) w kanalizację deszczową albo
b) miejską kanalizację ogólnospławną.

Czyli pozwolenie wodnoprawne powinien mieć ten podmiot, który ma wylot do środowiska (do wód lub do urządzeń wodnych) takiej kanalizacji deszczowej albo ogólnospławnej, a nie ten który wprowadza deszczówkę do takich kanalizacji.

Przy czym trzeba mieć na uwadze, że „system kanalizacji” jest „urządzeniem kanalizacyjnym”, a jedynie jego wylot do środowiska to „urządzenie wodne”, a także że od 1.01.2018 r. wg PW2 wody opadowe lub roztopowe” (tzw. deszczówka) już nie są definiowane jako „ścieki”, tak jak to było wg PW, gdyż wg definicji art. 16 PW2:

Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

59) systemie kanalizacji zbiorczej – rozumie się przez to sieć w rozumieniu art. 2 pkt 7 UWŚ , zakończoną oczyszczalnią ścieków albo końcowym punktem zrzutu ścieków;

65) urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,

69) wodach opadowych lub roztopowych – rozumie się przez to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych;

natomiast wg art. 2 UWŚ:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (PWiK) – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność;

7) sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

10) ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;

a art. 3 UWŚ stanowi:

Art. 3. 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

a art. 35 ust. 1 i 2 PW2 określa:

Art. 35. 1. Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód.

2. Gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zapewnia się dostęp do usług wodnych na zasadach określonych w przepisach ustawy.

Zastanowił mnie jednak powyższy przepis art. 35 PW2, czyżby usługi wodne nie obejmowały innych podmiotów, niż w nim wymienione – np. stowarzyszenia …?

Istotne jest więc ustalenie, czy podmiot odprowadzający deszczówkę korzysta z „usług wodnych” w rozumieniu art. 35 ust. 3 pkt 7 PW2, gdyż jeżeli korzysta, to:

 • musi mieć pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne (art. 389 pkt 1 PW2);
 • musi spełniać warunki określone w nowym rozporządzeniu [5];
 • podlega opłacie za usługi wodne do Wód Polskich, ale tylko wtedy gdy wprowadza deszczówkę do wód, co wynika z art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a PW2:

Art. 268. 1. Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:
1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) odprowadzanie do wód:
a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
5) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

 • jeżeli podlega opłacie za usługi wodne, to musi składać Wodom Polskim kwartalne oświadczenia za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. (art. 552 PW2).

Uwaga. W niektórych przypadkach wprowadzanie deszczówki do środowiska nie będzie „usługą wodną” z art. 35 ust. 3 pkt 7 PW2, ale „szczególnym korzystaniem z wód” z art. 34 pkt 13 PW2 – np. wprowadzanie w ramach działalności gospodarczej do ziemi w miejscu ich powstawania przez studnię chłonną lub za pomocą zbiorników retencyjno-rozsączających, bez możliwości ich dalszego transportowania. Na „szczególne korzystaniem z wód” też jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, lecz z art. 389 pkt 2 PW2, ale nie jest wymagana opłata do Wód Polskich z tytułu usług wodnych.

Powyższych obowiązków nie będzie mieć więc podmiot wprowadzający deszczówkę do obcej kanalizacji deszczowej ani do kanalizacji ogólnospławnej.

Ponadto, od 1.01.2018 r., po usunięciu deszczówki z definicji „ścieków”, do deszczówki wprowadzanej do gminnej kanalizacji (deszczowej lub ogólnospławnej) nie ma już moim zdaniem zastosowania art. 6 UWŚ zobowiązujący do zawarcia umowy z PWiK pod karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł (art. 28 ust. 4 UWŚ). Uważam jednak, że nie wyklucza to możliwości zawarcia takiej umowy na podstawie Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) – uchylona 1.01.2018 r.
[3] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UWŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) – obowiązuje od 16.07.2019 r. i zastępuje poprzednie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502)

Tematy powiązane

Zakłady pracy chronionej zwolnione są z opłaty za usługi wodne
Nowe Prawo wodne – spis treści

Joanna Wilczyńska (21.07.2019)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 2

“Kiedy pozwolenie wodnoprawne na deszczówkę”
 1. 1 Kinga napisał(a) 08:41, 21.07.2020:

  Czy odprowadzanie wód opadowych z dachów do gruntu poprzez studnie chłonna wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

 2. 2 Sławek napisał(a) 15:51, 19.10.2020:

  Prawo wodne jest tak napisane by urzędnik mógł je dobrowolnie zinterpretować i karać.
  A np. wystarczy napisać, że kto odprowadza wody deszczowe do istniejących instalacji kanalizacyjnych miejskich, to nie musi mieć pozwolenia wodno-prawnego. Powinien je mieć ten podmiot, który zarządza taką instalacją.


Skomentuj...