Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: Czy jako usługodawca wykonujący prace budowlane, przy których powstanie odpad (również niebezpieczny np. wełna mineralna lub filtry hepa), możemy ten odpad przewieść własnym środkiem transportu na teren naszej firmy,

skąd dopiero zostanie odebrany przez firmę wyspecjalizowaną? Lub czy możemy ten odpad przewieść własnym środkiem transportu bezpośrednio do odbiorcy odpadu? [E.P.]

Odpowiedź: Tak, możecie wytworzone przez siebie odpady transportować i nie jest na to wymagany wpis w rejestrze BDO w dziale VII dla transportującego odpady – patrz art. 50 ust. 2 pkt 4 UO2:

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Jesteście wytwórcą tych odpadów, jeżeli w umowie na wykonanie usługi nie ma zastrzeżenia, że to zlecający usługę jest wytwórcą odpadów, gdyż wg art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Wytwórca odpadów musi im nadać właściwy kod wg katalogu odpadów [2]. W przypadku odpadów z prac budowlanych będzie to kod z grupy 17. Dla materiałów izolacyjnych będzie to kod z podgrupy 17 06. Dla wełny mineralnej niezawierającej substancji niebezpiecznych właściwy będzie kod 17 06 04. Natomiast kod 17 06 03* będzie dla tego odpadu właściwy, gdyby kwalifikował się do odpadów niebezpiecznych na podstawie unijnych rozporządzeń [5] albo [6].

Dla wytworzonych odpadów należy prowadzić odpowiednią ewidencję (karta ewidencji odpadów, karta przekazania odpadów …) poprzez BDO. Aby to umożliwić dla wytwarzanych odpadów w wyniku usług trzeba mieć wpis w rejestrze BDO w dziale XII, w którym musi wpisać się „Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego”.

Jednak do końca 2020 r. ewidencję można prowadzić w formie papierowej wg wzorów określonych w załącznikach nr 5a-5g do UO2.

Ewidencji nie trzeba prowadzić dla odpadów wymienionych w rozporządzeniu [4] – są tam wymienione m.in. odpady budowlane, ale nie ma z podgrupy 17 06.

Przy transporcie odpadów musicie uwzględnić przepisy art. 24 UO2:

Art. 24. 1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach [3].
2. Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (…) odbywa się z zachowaniem przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych (m.in. ADR).
7. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami [3].

Możecie odpady wytworzone wyniku usługi przewieść (niekoniecznie własnym środkiem transportu) bezpośrednio do odbiorcy odpadów, który ma zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie takich odpadów.

Możecie też przewieźć odpady najpierw na teren swojej firmy, skąd dopiero zostaną odebrane przez firmę posiadającą ww. zezwolenie oraz wpis do rejestru BDO jako transportujący odpady. W takim jednak przypadku musicie mieć zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie swojej firmy.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. 797, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[4] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)
[5] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy
[6] Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”

TEMATY POWIĄZANE

Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji
Zmiany dotyczące BDO
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów
Transport odpadów od 24.01.2018 r.
Transport odpadów
Rejestr w BDO na wniosek

Joanna Wilczyńska (23.08.2020)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 5

“Transport wytworzonych przez siebie odpadów”
 1. 1 Sławek napisał(a) 18:56, 22.09.2020:

  Pytanie:
  Dzień dobry.
  Mam pytanie o transport odpadów wytworzonych podczas prac serwisowych. Podczas usługi powstaje odpad mowa tu o „12 01 09 – Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców” Pozwolenie na wytwarzanie odpadu mamy, BDO jest i umowa z firmą utylizującą jest. Została sprawa transportu. Odpad nie przekracza 500l, ale kod odpadu jest oznaczony gwiazdką. Stąd pytanie czy mogę siebie wpisać jako transportującego i przewieźć odpad 4 km do firmy utylizującej?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:11, 22.09.2020:

  Sławek (1), wytwórca odpadów (również tych z gwiazdką przy kodzie tj. niebezpiecznych) może je transportować i nie musi być wpisany do rejestru BDO w dziale VII jako transportujący odpady. Wynika to z art. 50 ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach.
  Przy transporcie odpadów trzeba jednak zachować wymagania dla transportu odpadów opisane w powyższym artykule.
  Nadmieniam, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest w przypadku odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji (> 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub > 5000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne).
  Pozwolenie nie jest więc wymagane, jeżeli odpady powstają w wyniku usługi prowadzonej u zlecającego usługę (prace serwisowe).

 3. 3 Słaawek napisał(a) 20:29, 22.09.2020:

  Dziękuję bardzo za pomocną odpowiedź. Blog widzę prowadzony Pro bono, – bardzo pomocny. Choć myślę, ze powinna Pani ponad to, zostawić jakiś kontakt do siebie. Jest sporo firm które gubi się w ustawach i są skłonne podjąć bardziej długofalową współpracę. Pozdrawiam serdecznie.

 4. 4 Adam napisał(a) 00:09, 12.10.2020:

  Witam, mam dwa pytania, może uda się rozwiać wątpliwości:

  1. Jeżeli firma wytwarza odpad u klienta w ramach usług budowlanych, to można go zaewidencjonować KEO i odpad tam zostaje, a kartę KPO wystawić np za dwa miesiące ?

  2. Spotkałem się z takim podejściem, czy jest prawidłowe ?
  Jeżeli na obiekcie u klienta firma demontuje oprawy ośw. razem ze świetlówkami i nie traktuje tego jako odpad tylko jako urządzenia do sprawdzenia(materiał używany). I zwozi takie oprawy do swojej siedziby. To czy można wystawić KEO i KPO z miejscem powstania dla siedziby firmy czy nie bardzo ?

  Będę mega zobowiązany za komentarz.

 5. 5 EWA napisał(a) 10:00, 17.06.2021:

  Dzień dobry,

  Dziękuję za powyższy pomocny materiał. Mam wątpliwości, czy jeśli chcielibyśmy transportować wytworzone przez siebie odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10* powinniśmy także zweryfikować, czy nie podlegają one pod przepisy ADR? Dziękuję z góry za komentarz.


Skomentuj...