Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Weryfikacja sprawozdań odpadowych

Do 30 września marszałek każdego województwa powinien dokonać weryfikacji sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Sprawozdania „odpadowe”, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 UO2, składa się zgodnie z art. 76 UO2 do marszałka województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Jednak wyjątkowo za rok 2019 terminy składania sprawozdań (po raz pierwszy poprzez BDO po wpisaniu się do rejestru BDO) zostały przesunięte odpowiednio na 11 września i 31 października 2020 r. zgodnie z art. 237ea UO2:

Art. 237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Dokumenty, na podstawie których są sporządzane sprawozdania, trzeba przechowywać 5 lat, a więc te dotyczące sprawozdania za rok 2019 trzeba zachować do końca 2024 r. W tym terminie też przedawnia się obowiązek złożenia sprawozdania za rok 2019. Trzeba pamiętać, że w przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym przez marszałka województwa terminie w wezwaniu poprzez BDO, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania. Stanowią o tym art. 77 i 78 UO2:

Art. 77. 1. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku, z tym że w zakresie sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 6 oraz art. 75 ust. 2 pkt 9 i 10 – w terminie do dnia 15 kwietnia następnego roku.

2. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Przepis art. 76 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.

Art. 78. 1. Dokumenty, na podstawie których są sporządzane sprawozdania, przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

4. Zarządzający składowiskiem odpadów, a w przypadku jego braku władający powierzchnią ziemi, przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, do czasu zamknięcia składowiska odpadów.

5. Zarządzający składowiskiem odpadów przekazuje dokumenty, na podstawie których sporządzono roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub władającemu powierzchnią ziemi.

6. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić.

Art. 180a. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. 797, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Milionowe kary za brak wpisu do rejestru BDO?Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Wprowadzający produkty w opakowaniach

Joanna Wilczyńska (27.09.2020)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Weryfikacja sprawozdań odpadowych”
  1. 1 Jacek napisał(a) 11:42, 02.10.2020:

    Tylko, że Urzędy Marszałkowskie nie mają jeszcze dostępu do sprawozdań, może nastąpi to z końcówką października :P


Skomentuj...