Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr w ramach BDO

Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118):

Ogłasza się, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
jest dzień 24 stycznia 2018 r.

W art. 50 UO2 wymienione są podmioty, które muszą wpisać się do tego rejestru na wniosek, a w art. 51 UO2 są wymienione podmioty, które będą wpisane do tego rejestru z urzędu. Z tym, że wg przepisów przejściowych art. 234 UO2:

Art. 234. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, tworzy się łącznie z BDO.
2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.
3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.
4. Inne niż wymienione w ust. 3 podmioty, podlegające z urzędu wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, zgodnie z art. 51 ust. 1, spełniające wymagania do uzyskania tego wpisu w dniu utworzenia rejestru, są wpisywane do tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.
5. W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując z urzędu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie, podmiot o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
7. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych.
8. Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
9. Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, przez podmiot, o którym mowa w ust. 2–4, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub przez starostę.
10. Przepisy art. 208 pkt 2, art. 209 pkt 10 w zakresie uchylenia art. 37 pkt 1, art. 213 pkt 11, art. 214 pkt 35, art. 219 pkt 1 oraz art. 220 pkt 19 i 20 stosuje się od dnia utworzenia rejestru.

W rozporządzeniu [2] podany jest adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w BDO na wniosek
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (24.01.2018)
Temat dnia | 10 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 10

“Rejestr w ramach BDO”
 1. 1 Aleksandra napisał(a) 12:40, 13.03.2018:

  Na jakich dokumentach należy umieszczać numer rejestrowy (umowy, faktury)?
  Czy jest jakiś okres przejściowy na zastosowanie numeru rejestrowego od czasu jego nadania?

 2. 2 Sławomir napisał(a) 18:39, 22.03.2018:

  jaki powinien być format umieszczenia informacji na dokumentach?

  BDO nr ….

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:31, 02.01.2019:

  Sławomir (2), przepisy nie precyzują formy podawania numeru rejestrowego BDO na dokumentach, więc wg wyjaśnień MŚ:
  „może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP czy REGON lub widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty”

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:31, 02.01.2019:

  Od 15.01.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:40, 30.12.2019:

  Nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale XII, jeżeli wytwarzasz odpady, których rodzaje i ilości określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:32, 31.12.2019:

  Dzisiaj wniesiono do Sejmu poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.
  Patrz m.in.:
  „Art. 236a. 1. W okresie do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”
  „Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.”

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:00, 02.01.2020:

  Czyżby MK zapomniał, że o dacie uruchomienia BDO uzupełnionego o moduł ewidencji i sprawozdawczości poinformuje w komunikacie w M.P. niezależnie od tego, że ogłosił już komunikat w sprawie utworzenia rejestru, który jest pierwszą częścią BDO?

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:22, 11.01.2020:

  Uchwalona w czwartek ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – została przekazana do Senatu.
  Do 30.06.2020 dopuszcza się papierową ewidencję odpadów KEO KPO…

 9. 9 Adam napisał(a) 17:53, 13.01.2020:

  Witam, jestem firmą i świadczę usługi z zakresu transportu odpadów, ale jednocześnie chcę odbierać odpady od firm wykonujących usługi budowlane- budowanie budynków, remonty.
  Firma budowlana płaci mi za odebrane odpady a ja rozliczam się z firmą która odpady przyjęła. – Czy muszę w BDO mieć wpis jako sprzedawca odpadów ?
  – czy obieg KPO jest konieczy w 2 kartach czy wystarczy na 1 karcie, – czy muszę wypełniać nową kartę gdzie ja będę posiadaczem odpadów?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:00, 31.01.2020:

  31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150).
  Przesunięto z 15 marca na 30.06.2020 r. sprawozdania odpadowe za 2019 rok przez BDO, a te dotyczące odpadów komunalnych – z 31 stycznia na 30.06.2020 r.
  Od 1 stycznia do 30.06.2020 dopuszczona jest papierowa ewidencja odpadów (KPO, KEO …), ale opłaty produktowe i recyklingowe są bez zmian terminu.
  W załącznikach nr 5a-5g do ustawy o odpadach dodane są wzory papierowej ewidencji na okres do 30.06.2020 r. oraz na okres awarii systemu BDO (ewidencja taka i tak musi być potem wprowadzona do BDO).


Skomentuj...