Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Projekt skierowany jest do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Zobacz też wyjaśnienia Ministra Klimatu z 28.07.2020 r. dotyczące destruktu asfaltowego.

UWAGA

Wszelkie odpady przestają być odpadami w wyniku procesu odzysku, na który trzeba mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów (jeżeli jest wymagane), gdy spełniony jest art. 14 UO2, który stanowi:

Art. 14. 1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:

1) łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu dla niektórych odpadów mogą zostać określone szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 UO2. Pierwsze takie rozporządzenie ma dotyczyć odpadów destruktu asfaltowego (patrz powyższy projekt).

Natomiast wymagania przepisów UE dotyczą jedynie stłuczki szklanej [2] oraz złomu żelaza, stali i aluminium [3] i miedzi [4].

Jeżeli przedmiot lub substancja przestaną spełniać ww. warunki, to są odpadami. Do magazynowania odpadów oprócz wymagań art. 25 UO2 trzeba też przestrzegać wymagań art. 15 UO2:

Art. 15. Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Jeżeli odpady nie utracą statusu odpadów, to można je odzyskiwać lub unieszkodliwiać w instalacjach lub urządzeniach. Odpady mogą też być odzyskiwane poza instalacjami lub urządzeniami, jeżeli (art. 30 UO2):

  • nie stwarza to zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi
  • odzysk prowadzony jest zgonie z rozporządzeniem [5] lub [6].

Na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów trzeba posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli jest wymagane. Nie jest wymagane m.in. w przypadku odzysku odpadów przez osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z rozporządzeniem [7].

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. 797, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 11.12.2012, str. 31)
[3] Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2011, str. 2)
[4] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. Urz. UE L 201 z 26.07.2013, str. 14)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. poz. 132)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796), (R3, R5, R11 i R12)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

TEMATY POWIĄZANE

Utrata statusu odpadów
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia
Odpady – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Joanna Wilczyńska (02.10.2020)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:07, 18.11.2021:

    Jest już: rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2067)

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:57, 26.10.2022:

    Powyższe rozporządzenie obowiązywało niecały miesiąc!
    Od 1.01.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2468)


Skomentuj...