Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transport odpadów

Pytanie: Wiemy, że transportując własne odpady do punktów zbierania czy przetwarzania, jesteśmy zwolnieni z wpisu do rejestru BDO w tym zakresie. Czy musimy stosować się do zapisów rozporządzenia dot. oznaczenia samochód przewożących odpady? Będziemy transportować tylko odpady inne nie niebezpieczne. [A.N.]

Odpowiedź: Tak, samochód transportujący odpady musi być (poza pewnymi wyjątkami) oznaczony tablicą wg rozporządzenia [2]:

§ 9. 1. Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oznacza się tablicą:
1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
2) na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Wg art. 2 Prawa o ruchu drogowym:

31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch
49) zespół pojazdów – pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania

Tak więc oznaczenie tablicą z napisem 'ODPADY’ powinien mieć każdy 'pojazd’ (nie tylko samochód) transportujący odpady, niezależnie od tego czy są to obce czy własne odpady oraz czy transport wykonywany jest w ramach usługi wymagającej wpisu w BDO w tym zakresie, gdyż przepisy art. 24 ust. 1 i 6 UO2 tego obowiązku nie różnicują:

1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w [2].

6. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z [2].

Wyjątki dotyczące zwolnienia z oznakowania pojazdu tablicą i posiadania dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów są określone w § 11 rozporządzenia [2]:

§ 11. Przepisów § 8–10 nie stosuje się w przypadku gdy:
1) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne,
w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Nie trzeba więc mieć tablicy z napisem 'ODPADY’ na pojeździe transportującym odpady inne niż niebezpieczne do 100 kg, a także gdy podmiot nie musi prowadzić ich ewidencji wg art. 66 ust. 4 UO2:

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1,
d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z [4];
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w [5].

Wyjątki dotyczą też:

  • transportu odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – muszą być spełnione wymagania ADR;
  • transgranicznego transportu odpadów – dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2022 r. 699, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93)
[5] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531) (uwaga – dotyczy tylko wytwórców odpadów)

TEMATY POWIĄZANE

Odpady komunalne – zmiana definicji
Ewidencja odpadów w BDO
Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Joanna Wilczyńska (19.06.2022)
Temat dnia | Skomentuj »
Skomentuj...