Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

W związku z odwołaniem stanu epidemii niektóre decyzje odpadowe stracą ważność 17 listopada 2022 r.

Na obszarze Polski został odwołany 16 maja 2022 r. stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 [1] i został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania [2].

Ma to konsekwencje w przypadku przepisów prawnych odnoszących się do tych terminów m.in. dotyczących decyzji w zakresie wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Dwa lata temu (16.05.2020 r.) do tzw. ustawy covidowej [3] został dodany art. 15zzzzzy przez tzw. tarczę antykryzysową 3.0 [4] dotyczący decyzji 'odpadowych’, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

Art. 15zzzzzy. 1. Jeżeli posiadacz odpadów:
1) uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz
2) złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.
– termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

2. Jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania tego wniosku.

Jednak ta sama ustawa [4] dodała ust. 6 do art. 36 ustawy covidowej [3], który uzależnia termin obowiązywania powyższych przepisów od daty odwołania stanu epidemii (jednak nie wspomina nic o stanie zagrożenia epidemicznego wymienionego też powyżej):

Art. 36.
6. Przepisy art. 15zzzzzy tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jako że dnia 16.05.2022 r. stan epidemii został odwołany przez rozporządzenie [1], to przepisy art. 15zzzzzy ustawy covidowej [3] tracą moc po upływie 6 miesięcy od tego dnia, a więc obowiązują jeszcze jedynie do 16.11.2022 r. Tym samym po tym terminie stracą ważność wymienione w tym przepisie decyzje 'odpadowe’ w zakresie wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, jeżeli organ nie zdąży rozpoznać wniosku do 16.11.2022 r. Brak decyzji 'odpadowej’ to praktycznie wstrzymanie działalności, dlatego warto o tym terminie przypomnieć organowi.

PRZYPOMNIENIE

Przywołane powyżej złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji uwzględniającej zbieranie lub przetwarzanie odpadów w terminie do dnia 5 marca 2020 r. (w pierwotnej wersji było do 5.09.2019 r.), uwzględniającego zmianę UO2 i POŚ m.in. dotyczącą miejsc magazynowania, operatu ppoż., zabezpieczenia roszczeń, oświadczeń i zaświadczeń o niekaralności, wynika z art. 10 i 14 ustawy [5]:

Art. 10. Prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami. Przepisy art. 14 ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 14. 1. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (przed 5.09.2018 r. ) uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:
(…)

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz.1027) – weszło w życie 16.05.2022 r.

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz.1028) – weszło w życie 16.05.2022 r.

[3] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa covidowa, specustawa koronawirusowa) (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm)

[4] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza antykryzysowa 3.0) (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, z późn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592, z późn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Polecenie wojewody gospodarowania odpadami w związku z koronawirusem
Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń

Joanna Wilczyńska (10.07.2022)
Temat dnia | 19 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 19

“W związku z odwołaniem stanu epidemii niektóre decyzje odpadowe stracą ważność 17 listopada 2022 r.”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:55, 28.09.2022:

  Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (druk sejmowy nr 2630) m.in. zmienia art. 193 POŚ i dodaje art. 226a do UO2, dzięki temu pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów nie wygaśnie w okresie do 31.12.2025 r., jeżeli nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane, zostanie złożony wniosek o wydanie nowego.
  Przepisy przejściowe ustawy przewidują dodatkowe regulacje dotyczące tych decyzji.

 2. 2 Lynn napisał(a) 07:43, 30.09.2022:

  Co to oznacza w praktyce? Jeżeli firma złożyła wniosek o dostosowanie swojej decyzji do nowych wymogów ustawy o odpadach do 05.03.2022 roku to do 31.12.2025 roku stara decyzja jest ważna mimo, że nowa decyzja nie zostanie wydana do 16.11.2022 roku?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:05, 30.09.2022:

  Lynn (2), pewnie chodziło o złożony wniosek do 5.03.2020 r.?
  Ustawa została wczoraj uchwalona i przekazana do Senatu, który ma najbliższe posiedzenie 5 października …
  Z art. 52 i 53 przepisów przejściowych wynika, że mimo niewydania nowej decyzji do 16.11.2022 r. (na wniosek 'dostosowawczy’ złożony do 5.03.2020 r.) stara decyzja będzie ważna max. do 31.12.2025 r. w przypadku decyzji, która wygasa po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, w przypadku złożenia wniosku o wydanie nowej przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.
  Podobnie, gdy wniosek o nową decyzję złożony zostanie ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, ale w czasie obowiązywania starej, to stara decyzja będzie ważna max. do 31.12.2025 r.
  Nie wiem jednak, dlaczego w tych przepisach pominięto pozwolenia zintegrowane? – przecież niektóre mogą być terminowe.

 4. 4 Lynn napisał(a) 07:46, 03.10.2022:

  Oczywiście chodziło mi o rok 2020.

 5. 5 Dominika napisał(a) 11:49, 07.10.2022:

  o jakich przepisach przejściowych art. 52 i 53 Pani pisze? bo ta nowa nowelizacja odnosi się do złozenia wniosku o nową decyzję, niz nie pisze się tutaj o tych wnioskach aktualizacyjnych. Jak dla mnie decyzje wygasną, jeśli organ do 16 listopada nie wyda przedłuzenia decyzji.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:50, 08.10.2022:

  Dominika (5), ma Pani rację. Zasugerowałam się uzasadnieniem do projektu. Poprawiłam powyższy mój komentarz (3).

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:01, 08.10.2022:

  Lynn (2), przepraszam za wprowadzenie w błąd – poprawiłam komentarz (3) po słusznej uwadze (5) Dominiki.
  Wygląda na to, że stara decyzja odpadowa, dla której został złożony do 5.03.2020 r. wniosek 'dostosowawczy’, wygaśnie 17.11.2022 r. 'ostatecznie’, jeżeli termin jej ważności upłynął albo upłynie przed 17.11.2022 r., a nie został złożony albo nie zostanie złożony wniosek o wydanie nowej decyzji w terminie do 16.11.2022 r.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:14, 18.10.2022:

  Od dzisiaj obowiązuje ogłoszona wczoraj ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127).
  Wprowadza m.in. ważne zmiany dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami i zabezpieczania roszczeń.

 9. 9 Kazik napisał(a) 08:21, 30.11.2022:

  Jeżeli decyzja obowiązuje do 2026 roku, wniosek o jej zmianę został złożony w terminie do 5 marca 2020, to czy organ taki wniosek nadal będzie procedował?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:00, 30.11.2022:

  Kazik (9), jeżeli decyzja odpadowa jest ważna (do 2026 r.), to wniosek 'dostosowawczy’ o jej zmianę organ powinien procedować (praktycznie do 2026 r.)

 11. 11 Alessandro napisał(a) 16:28, 01.12.2022:

  Proszę o wyjaśnienie, bo już się pogubiłem. Firma X posiada decyzje na zbieranie odpadów wydaną np. w 2013 roku ważna na 10 lat. Jednocześnie firma X złożyła wniosek o dostosowanie swojej decyzji do 5 marca 2020 roku. Skoro wniosek został złożony w terminie to można było jej przekazywać odpady legalnie po 5 marca 2020 roku aż do 17 listopada 2022 roku? Do tego terminu firma X nie uzyskała nowej decyzji więc stara wygasła?

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:49, 01.12.2022:

  Aleksandro (11), 17 listopada 2022 r. wygasły ostatecznie te zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów, którym termin ważności upłynął w czasie epidemii, ale art. 15zzzzzy ustawy covidowej przedłużył im ten termin max do 16 listopada 2022 r.
  Tak więc decyzja z 2013 r. wydana na 10 lat nadal jest ważna (jeżeli był złożony wniosek 'dostosowawczy’ do 5.03.2020 r). Straci ważność dopiero w 2023 r. Jeżeli jednak 3 miesiące przed końcem ważności zostanie złożony wniosek o nową, to nadal stara może być ważna max do końca 2025 r.

 13. 13 Magda napisał(a) 10:19, 19.01.2023:

  Czy aby na pewno?
  Jeżeli „stara” decyzja odpadowa obowiązuje do 2023, wniosek o dostosowanie został złożony do 05.03.2020r., i do dziś nie uzyskano decyzji „dostosowującej” to czy aby „stara”decyzja nie traci mocy z dniem 17.11.2022?
  Wg mnie nowa ustawa o ochronie[…] nie dotyczy sytuacji wniosków „dostosowujących” tylko sytuacji kiedy po dostosowaniu kończy się nam decyzja odpadowa.
  Proszę o komentarz

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:38, 19.01.2023:

  Magda (ad 13), wg mnie przypadek decyzji Aleksandry (ad 11) nie jest związany z art. 15zzzzzy ustawy covidowej i datą 17.11.2022 r., bo decyzja jest wydana w 2013 r. na 10 lat i na ten okres jest ważna, bo nie straciła ważności ze względu na złożony wniosek dostosowujący terminowo do 5.03.2020 r.
  Tak więc moim zdaniem zastosować można jej przedłużenie max do końca 2025 r., jeżeli w odpowiednim czasie przed końcem jej ważności zostanie złożony wniosek o nową decyzję.

 15. 15 Asia napisał(a) 08:12, 03.02.2023:

  Pani Joanno a jak traktować zapis „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a, przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń” skoro urząd nie wydał jeszcze decyzji w tej sprawie, kończy mi się ważność decyzji dlatego chciałabym skorzystać z okresu 3mscy by przedłużyć ważność do 31.12.2025r? i procedować wniosek o wydanie nowej decyzji

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:18, 05.02.2023:

  Asia (ad 15), nie bardzo rozumiem pytania, bo do dnia 5 marca 2020 r. należało złożyć wniosek o wydanie zmiany zezwolenia m.in. podając proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, a organ powinien wydać postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń (a nie decyzję). Dawno więc to zabezpieczenie należało ustanowić, a jeżeli nie zostało ustanowione, to organ powinien cofnąć zezwolenie.
  Natomiast jeżeli do 5 marca 2020 r. nie został złożony taki wniosek, to zezwolenie to wygasło tego dnia, a więc nie można już skorzystać z przepisu przesuwającego jego ważność max. do końca 2025 r.

 17. 17 Daria napisał(a) 12:29, 01.03.2023:

  Dzień dobry,
  czy dobrze rozumiem, że w sytuacji gdy mam decyzję ważną do 10.01.2022r., złożyłam wniosek o dostosowanie do dnia 05.03.2020 i do dnia 17.11.2022 urząd nie wydał decyzji zmieniającej to moja decyzja traci ważność i nie mogę prowadzić działalności? Trochę to chore, jeżeli tak jest…

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:09, 03.03.2023:

  Daria (17), art. 15zzzzzy ustawy covidowej przedłużył termin obowiązywania twojej decyzji z 10.01.2022 r. do 16 listopada 2022 r., bo 17.11.2022 r. przepis ten przestał obowiązywać w związku z art. 36 ustawy covidowej.
  Jeżeli jednak decyzja ta została wydana jeszcze na podstawie starej ustawy o odpadach czyli przed 23.01.2013 r., to straciła już ważność 23.01.2016 r.
  Bowiem na podstawie art. 232 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach decyzje takie zachowały ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie tej ustawy ustawy tj. do 23.01.2016 r.

 19. 19 Nina napisał(a) 13:01, 12.04.2023:

  dzień dobry, w powyższym temacie, przekazujemy odpad inny niż niebezpieczny firmie która miała pozwolenie na zbieranie tego kodu do 2026, złożyła w terminie do 05.03.2020 wniosek o zmianę decyzji, jakie dokumenty (prócz potwierdzenia złożenia wniosku do 5 marca 2020) powinnam posiadać dla udowodnienia (w czasie ewentualnej kontroli WIOŚ), że przekazuję odpad podmiotowi posiadającemu ważną decyzję na zbieranie ( pismo ze Starostwa , że nadal procedują?, oświadczenie podmiotu odbierającego, że wniosek nie został odrzucony?) …proszę o podpowiedź


Skomentuj...