Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

W związku z odwołaniem stanu epidemii niektóre decyzje odpadowe stracą ważność 16 listopada 2022 r.

Na obszarze Polski został odwołany 16 maja 2022 r. stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 [1] i został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania [2].

Ma to konsekwencje w przypadku przepisów prawnych odnoszących się do tych terminów m.in. dotyczących decyzji w zakresie wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Dwa lata temu (16.05.2020 r.) do tzw. ustawy covidowej [3] został dodany art. 15zzzzzy przez tzw. tarczę antykryzysową 3.0 [4] dotyczący decyzji 'odpadowych’, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

Art. 15zzzzzy. 1. Jeżeli posiadacz odpadów:
1) uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz
2) złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.
– termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

2. Jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania tego wniosku.

Jednak ta sama ustawa [4] dodała ust. 6 do art. 36 ustawy covidowej [3], który uzależnia termin obowiązywania powyższych przepisów od daty odwołania stanu epidemii (jednak nie wspomina nic o stanie zagrożenia epidemicznego wymienionego też powyżej):

Art. 36.
6. Przepisy art. 15zzzzzy tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jako że dnia 16.05.2022 r. stan epidemii został odwołany przez rozporządzenie [1], to przepisy art. 15zzzzzy ustawy covidowej [3] tracą moc po upływie 6 miesięcy od tego dnia, a więc obowiązują jeszcze jedynie do 16.11.2022 r. Tym samym po tym terminie stracą ważność wymienione w tym przepisie decyzje 'odpadowe’ w zakresie wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, jeżeli organ nie zdąży rozpoznać wniosku do 16.11.2022 r. Brak decyzji 'odpadowej’ to praktycznie wstrzymanie działalności, dlatego warto o tym terminie przypomnieć organowi.

PRZYPOMNIENIE

Przywołane powyżej złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji uwzględniającej zbieranie lub przetwarzanie odpadów w terminie do dnia 5 marca 2020 r. (w pierwotnej wersji było do 5.09.2019 r.), uwzględniającego zmianę UO2 i POŚ m.in. dotyczącą miejsc magazynowania, operatu ppoż., zabezpieczenia roszczeń, oświadczeń i zaświadczeń o niekaralności, wynika z art. 10 i 14 ustawy [5]:

Art. 10. Prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami. Przepisy art. 14 ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 14. 1. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (przed 5.09.2018 r. ) uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:
(…)

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz.1027) – weszło w życie 16.05.2022 r.

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz.1028) – weszło w życie 16.05.2022 r.

[3] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa covidowa, specustawa koronawirusowa) (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm)

[4] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza antykryzysowa 3.0) (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, z późn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592, z późn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Polecenie wojewody gospodarowania odpadami w związku z koronawirusem
Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń

Joanna Wilczyńska (10.07.2022)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , ,Skomentuj...