Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów

Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują istotne zmiany przepisów związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, które dotyczą ok. 300 tys. właścicieli takich oczyszczalni, podmiotów wywożących nieczystości ciekłe oraz 2477 gmin.

Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549).

Dotychczasowe wątpliwości co do kwalifikacji nieczystości (z wytrąconymi cząstkami stałymi, które co jakiś czas trzeba usuwać) znajdujących się w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz brak zasad dotyczących postępowania z nimi na terenie gminy były powodem tego, że w wielu gminach brakowało podmiotów odbierających takie nieczystości.

W nowelizacji definicji art. 2 UCZIP rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)   nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Dzięki zmianie tej definicji gromadzone w osadniku przydomowej oczyszczalni ścieków nieczystości zdefiniowano jako 'ścieki’, które w rozumieniu przepisów UCZIP są 'nieczystościami ciekłymi’. Tym samym od 9.08.2022 r. takie 'ścieki’ należy traktować jako 'nieczystości ciekłe’ podlegające przepisom UCZIP, a nie jako 'odpady’, gdyż wg art. 2 pkt 8 UO2:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
8) ścieków

Tak więc powyżej zdefiniowanych 'nieczystości ciekłych’ nie dotyczą przepisy UO2 w zakresie m.in.
– ewidencji w BDO: karta przekazania odpadów (KPO), karta ewidencji odpadów (KEO),
– wpisu w rejestrze BDO w dziale VII dla transportującego odpady,
– wymagań dla transportu odpadów,
– zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
– sprawozdawczości odpadowej poprzez BDO.

Dla przypomnienia – wg UCZIP:

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości (…) nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi

Zmiany przepisów od 9.08.2022 r. dotyczące właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Władający nieruchomością z przydomową oczyszczalnią ścieków musi mieć umowę z odpowiednim podmiotem na pozbywanie się nieczystości ciekłych z osadnika tej oczyszczalni oraz dowody uiszczania opłat za te usługi, gdyż wg zmienionego art. 6 ust. 1 UCZIP:

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, (…), wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub
2) (…)
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 • Nie jest już wymagane pozwolenie wodnoprawne, ale wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni) w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi w ramach 'zwykłego’ korzystania z wód, czyli gdy ilość ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego nie będzie przekraczać łącznie 5 m3/d, odbywać się będzie na własnym gruncie i nie będzie oddziaływać na grunty sąsiednie, gdyż dodano pkt 13 do art. 394 ust. 1 PW2:

Art. 394.1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:
13)  wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Powyższe zgłoszenie powinno zawierać informacje i załączniki określone w art. 421 i 422 PW2, należy przekazać je kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie.

Uwaga

Nadal jednak właściciel takiej oczyszczalni ma obowiązek jej zgłoszenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co wynika z rozporządzenia [11]:

§ 2. 1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Przepisy dotyczące przedsiębiorcy opróżniającego osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Od 9.08.2022 r.

 • Obowiązek posiadania zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; przy ubieganiu się o to zezwolenie powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną i zezwolenie powinno wskazywać stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe będą dostarczane (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1aa UCZIP)
 • Obowiązek dostarczania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 PW2 tj. w rozporządzeniu [9], przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe (art. 7 ust. 6c UCZIP); obowiązek ten dotyczy też gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących taką usługę

Od 1.01.2023 r.

 • Sporządzanie kwartalnych sprawozdań (po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.) i przekazywanie ich wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale (art. 9o UCZIP)
 • Dołączanie do sprawozdania wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły; w wykazach zamieszcza imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości (art. 9o ust. 4 UCZIP)

Uwaga

Dotychczasowe przepisy dotyczyły tylko przedsiębiorców prowadzących opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Natomiast zmienione przepisy objęły nie tylko przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe, ale też opróżniających osadniki przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydane przed 9.08.2022 r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przed rozpoczęciem działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.

Zmiany przepisów dotyczące gmin

Od 9.08.2022 r.

 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę umów i opłat za pozbywanie się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych co najmniej raz na dwa lata (pierwszy dwuletni okres liczy się od 9.08.2022 r.) zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym, z zastosowaniem art. 279 i 380 POŚ

Od 1.01. 2023 r.

 • Ewidencja prowadzona przez gminę powinna dodatkowo zawierać informacje o:
  1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
  5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
  6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
  7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
  9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta obowiązany jest do końca kwietnia przekazać WIOŚ i dyrektorowi RZGW PGWWP sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy (pierwszy raz za rok 2023) zawierające powyższe informacje

Do 9.02.2023 r.

 • Rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do zmienionych przepisów
 • Rada gminy obowiązana jest dostosować uchwałę określającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości do zmienionych przepisów, tj. dodatkowo określić taką stawkę za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 9.08.2023 r.

 • Gminy muszą dostosować się do obowiązku opróżniania (za opłatą określoną w decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta) osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na ich opróżnianie
 • Rada gminy obowiązana jest dostosować uchwałę określającą wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia do zmienionych przepisów (do tego czasu do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji stosuje się wymagania określone w dotychczasowej uchwale dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych)

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
[4] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (obowiązuje maksymalnie do 9.02.2023 r.)
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

TEMATY POWIĄZANE

Odpady komunalne – zmiana definicji
Ewidencja odpadów w BDO
Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2022

Joanna Wilczyńska (14.08.2022)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 2

“Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów”
 1. 1 Elżbieta napisał(a) 12:56, 03.10.2022:

  względem przydomowych oczyszczalni ścieków do 5m3/d dla indywidualnych gospodarstw domowych i obowiązku zgłoszęń dopisanych w art 394ust 1pkt 13 Prawa wodnego w kontekście art 395 pkt 7 mówiącego o wyłączeniu z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia w przypadku „wprowadzania ścieków do wód lub ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5m3 na dobę na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Czy wspomniane wyłączenie nie odnosi się do przydomowych oczyszczalni ścieków skoro jest tu mowa o ilości ścieków do 5 m3. Czy ustawodawca czegoś tu jednak nie dopisał lub nie wyjaśnił ? sprawa ta budzi szereg kontrowersji i różnorodność w działaniach organów administracji architektoniczno budowlanej na terenie kraju.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:24, 03.10.2022:

  Elżbieta (1), uzasadnienie do etapu projektu jest tutaj.
  W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wg przepisów prawnych:

  1) na wykonanie 'urządzenia wodnego’, czyli na wykonanie wylotu ścieków z oczyszczalni wg art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego wystarcza zgłoszenie wodnoprawne kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie (zamiast dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego), ale sama oczyszczalnia nie jest 'urządzeniem wodnym’, a więc nie wymaga i nie wymagała pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego;

  2) wprowadzanie ścieków do wód /ziemi do 5 m3 na potrzeby zwykłego korzystania z wód:
  a) wg art. 395 pkt 7 Prawa wodnego – nie wymaga i nie wymagało pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego;
  b) wg art. 152 Prawa ochrony środowiska i rozporządzenia – wymaga i wymagało zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.


Skomentuj...