Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów

Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują istotne zmiany przepisów związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, które dotyczą ok. 300 tys. właścicieli takich oczyszczalni, podmiotów wywożących nieczystości ciekłe oraz 2477 gmin.

Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549).

Dotychczasowe wątpliwości co do kwalifikacji nieczystości (z wytrąconymi cząstkami stałymi, które co jakiś czas trzeba usuwać) znajdujących się w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz brak zasad dotyczących postępowania z nimi na terenie gminy były powodem tego, że w wielu gminach brakowało podmiotów odbierających takie nieczystości.

W nowelizacji definicji art. 2 UCZIP rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)   nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Dzięki zmianie tej definicji gromadzone w osadniku przydomowej oczyszczalni ścieków nieczystości zdefiniowano jako 'ścieki’, które w rozumieniu przepisów UCZIP są 'nieczystościami ciekłymi’. Tym samym od 9.08.2022 r. takie 'ścieki’ należy traktować jako 'nieczystości ciekłe’ podlegające przepisom UCZIP, a nie jako 'odpady’, gdyż wg art. 2 pkt 8 UO2:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
8) ścieków

Tak więc powyżej zdefiniowanych 'nieczystości ciekłych’ nie dotyczą przepisy UO2 w zakresie m.in.
– ewidencji w BDO: karta przekazania odpadów (KPO), karta ewidencji odpadów (KEO),
– wpisu w rejestrze BDO w dziale VII dla transportującego odpady,
– wymagań dla transportu odpadów,
– zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
– sprawozdawczości odpadowej poprzez BDO.

Dla przypomnienia – wg UCZIP:

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości (…) nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi

Zmiany przepisów od 9.08.2022 r. dotyczące właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Władający nieruchomością z przydomową oczyszczalnią ścieków musi mieć umowę z odpowiednim podmiotem na pozbywanie się nieczystości ciekłych z osadnika tej oczyszczalni oraz dowody uiszczania opłat za te usługi, gdyż wg zmienionego art. 6 ust. 1 UCZIP:

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, (…), wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub
2) (…)
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 • Nie jest już wymagane pozwolenie wodnoprawne, ale wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni) w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi w ramach 'zwykłego’ korzystania z wód, czyli gdy ilość ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego nie będzie przekraczać łącznie 5 m3/d, odbywać się będzie na własnym gruncie i nie będzie oddziaływać na grunty sąsiednie, gdyż dodano pkt 13 do art. 394 ust. 1 PW2:

Art. 394.1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:
13)  wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Powyższe zgłoszenie powinno zawierać informacje i załączniki określone w art. 421 i 422 PW2, należy przekazać je kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie.

Uwaga

Nadal jednak właściciel takiej oczyszczalni ma obowiązek jej zgłoszenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co wynika z rozporządzenia [11]:

§ 2. 1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Nadal też budowa takiej oczyszczalni wymaga zgłoszenia do starosty, bo wg art. 29 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego [12] wynika, że:

Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
5) oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

Przepisy dotyczące przedsiębiorcy opróżniającego osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Od 9.08.2022 r.

 • Obowiązek posiadania zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; przy ubieganiu się o to zezwolenie powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną i zezwolenie powinno wskazywać stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe będą dostarczane (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1aa UCZIP)
 • Obowiązek dostarczania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 PW2 tj. w rozporządzeniu [9], przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe (art. 7 ust. 6c UCZIP); obowiązek ten dotyczy też gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących taką usługę

Od 1.01.2023 r.

 • Sporządzanie kwartalnych sprawozdań (po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.) i przekazywanie ich wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale (art. 9o UCZIP)
 • Dołączanie do sprawozdania wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły; w wykazach zamieszcza imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości (art. 9o ust. 4 UCZIP)

Uwaga

Dotychczasowe przepisy w zakresie nieczystości ciekłych dotyczyły tylko przedsiębiorców prowadzących opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Natomiast zmienione przepisy objęły nie tylko przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe, ale też opróżniających osadniki przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto od 1.01.2023 r. w sprawozdaniu (pierwszy raz za I kwartał 2023 r.) przedsiębiorca dodatkowo musi podać informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych (art. 9o ust. 3 pkt 4a UCZIP):
– z obszaru aglomeracji
– spoza obszaru aglomeracji,
przy czym chodzi o aglomerację wyznaczoną na podstawie art. 87 ust. 1 PW2 przez radę gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Wydane przed 9.08.2022 r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przed rozpoczęciem działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.

Zmiany przepisów dotyczące gmin

Od 9.08.2022 r.

 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę umów i opłat za pozbywanie się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych co najmniej raz na dwa lata (pierwszy dwuletni okres liczy się od 9.08.2022 r.) zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym, z zastosowaniem art. 279 i 380 POŚ

Od 1.01. 2023 r.

 • Ewidencja prowadzona przez gminę powinna dodatkowo zawierać informacje o:
  1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
  5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
  6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
  7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
  9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta obowiązany jest do końca kwietnia przekazać WIOŚ i dyrektorowi RZGW PGWWP sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy (pierwszy raz za rok 2023) zawierające powyższe informacje

Do 9.02.2023 r.

 • Rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do zmienionych przepisów
 • Rada gminy obowiązana jest dostosować uchwałę określającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości do zmienionych przepisów, tj. dodatkowo określić taką stawkę za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 9.08.2023 r.

 • Gminy muszą dostosować się do obowiązku opróżniania (za opłatą określoną w decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta) osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na ich opróżnianie
 • Rada gminy obowiązana jest dostosować uchwałę określającą wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia do zmienionych przepisów (do tego czasu do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji stosuje się wymagania określone w dotychczasowej uchwale dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych)

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
[4] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (obowiązuje maksymalnie do 9.02.2023 r.)
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
[12] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

TEMATY POWIĄZANE

Nadal są niekonstytucyjne sztywno określone kary za nieterminowe sprawozdania dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Odpady komunalne – zmiana definicji
Ewidencja odpadów w BDO
Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2022

Joanna Wilczyńska (14.08.2022)
Nowości | 58 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 58

“Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów”
 1. 1 Elżbieta napisał(a) 12:56, 03.10.2022:

  względem przydomowych oczyszczalni ścieków do 5m3/d dla indywidualnych gospodarstw domowych i obowiązku zgłoszęń dopisanych w art 394ust 1pkt 13 Prawa wodnego w kontekście art 395 pkt 7 mówiącego o wyłączeniu z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia w przypadku „wprowadzania ścieków do wód lub ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5m3 na dobę na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Czy wspomniane wyłączenie nie odnosi się do przydomowych oczyszczalni ścieków skoro jest tu mowa o ilości ścieków do 5 m3. Czy ustawodawca czegoś tu jednak nie dopisał lub nie wyjaśnił ? sprawa ta budzi szereg kontrowersji i różnorodność w działaniach organów administracji architektoniczno budowlanej na terenie kraju.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:24, 03.10.2022:

  Elżbieta (1), uzasadnienie do etapu projektu jest tutaj.
  W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wg przepisów prawnych:

  1) na wykonanie 'urządzenia wodnego’, czyli na wykonanie wylotu ścieków z oczyszczalni wg art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego wystarcza zgłoszenie wodnoprawne kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie (zamiast dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego), ale sama oczyszczalnia nie jest 'urządzeniem wodnym’, a więc nie wymaga i nie wymagała pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego;

  2) wprowadzanie ścieków do wód /ziemi do 5 m3 na potrzeby zwykłego korzystania z wód:
  a) wg art. 395 pkt 7 Prawa wodnego – nie wymaga i nie wymagało pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego;
  b) wg art. 152 Prawa ochrony środowiska i rozporządzenia – wymaga i wymagało zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

 3. 3 Łukasz napisał(a) 13:59, 14.10.2022:

  Czy zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków TYLKO do wójta wystarczy (mieszkam na wsi) czy również muszę mieć zgłoszenie do Starostwa??? Gmina kładzie u nas kanalizę i chce mnie zmusić do podłączenie się do niej, mimo, że posiadam POŚ zgłoszoną w Gminie?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:44, 14.10.2022:

  Łukasz (3),
  1) 'Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód’ należy dokonać do Gminy (art. 378 ust. 3 pkt 3 POŚ).
  2) Natomiast z art. 29 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego wynika, że 'nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę’ – czyli do Starosty zgłasza się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Według mnie, Gmina nie może zmusić do podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej, jeżeli nie ma zastrzeżeń do funkcjonowania tej przydomowej oczyszczalni ścieków, bo wg art. 5 ust. 1 pkt 2 UCZIP:
  'przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych’.
  Ponadto wg wyroku NSA:
  'przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. To zaś oznacza, że sytuacja ta ma miejsce w sytuacji, gdy przydomowa oczyszczalnia ścieków powstała przed zrealizowaniem sieci kanalizacyjnej. Brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy, a zwłaszcza jego ostatni fragment, wskazuje, że przesłanką zobowiązania do podłączenia się do sieci jest fakt jej istnienia oraz realna, technicznie wykonalna możliwość podłączenia.’

 5. 5 jerzy napisał(a) 02:40, 23.10.2022:

  Mam przydomową oczyszczalnię ścieków od 2007 roku, zgłoszoną do gminy, w przeciągu ostatniego roku gmina wybudowała kanalizacje i teraz komunikuje mi na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 12 lipca 2019r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych … w szczególności §11 ust. 5, że jeśli moja oczyszczalnia, nie spełnia norm jakości ścieków specyfikowanych w rozporządzenie to … nie jest to przydomowa oczyszczalnia i jestem zobligowany do przyłączenia się do kanalizacji. Czy ma obowiązek badania ścieków? Czy gmina może stosować taką argumentacje? W jako sposób mogę się bronić?

 6. 6 Michal napisał(a) 12:03, 27.11.2022:

  Witam, zamierzam zmodyfikować szambo na POŚ biologiczną z pochłaniaczem roślinnym lub filtrem gruntowo-korzeniowym. Zgłosiłem to do Wójta i uzyskałem oświadczenie.
  Czy dobrze zrozumiałem? Na wprowadzenie ścieków do wód / ziemi do 5 m3/d nie wymaga się zgłoszenia ani pozwolenia wodnoprawnego a jedynie wójtowi? Natomiast wykonanie wylotu ścieków z oczyszczalni potrzeba zgłosić kierownikowi nadzoru Wody Polskie?
  To gdzie mam jeszcze zgłosić: do starostwa czy wód polskich?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:08, 27.11.2022:

  Michał (6), w przypadku przydomowej oczyszczalni wymagane jest:
  1) zgłoszenie do wójta – dotyczące wprowadzania ścieków do środowiska z oczyszczalni;
  2) zgłoszenie wodnoprawne do kierownika nadzoru wodnego PGW Wody Polskie – dotyczące wykonania wylotu ścieków z oczyszczalni;
  3) zgłoszenie do starosty – dotyczące budowy oczyszczalni.

 8. 8 Wiola napisał(a) 14:00, 12.12.2022:

  Witam, mam ten sam problem jak Pan Jerzy, który pisał 23.10.2022 r. Posiadam w ramach zwykłego korzystania z wód zamontowaną oczyszczalnię ścieków poza aglomeracją z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do drenażu w nasypie. Czy mam obowiązek wykonania badań oczyszczonych ścieków, a jeżeli tak to ile próbek w ciągu roku? Gmina wymaga przedłożenia wyników z poboru 4 próbek na rok. Proszę o wyjaśnienie czy faktycznie mam taki obowiązek?

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:39, 08.01.2023:

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt SK 66/21 stwierdził niekonstytucyjność przepisów nakazujących nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9o UCZIP, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu. Wyrok ten odnosi się do art. 9xb pkt 2, art. 9zc ust. 1 oraz art. 9zf UCZIP w brzmieniu obowiązującym jedynie od 1 stycznia 2016 r. do 8 sierpnia 2022 r.
  Wyrok jednak nie odnosi się do obecnego brzmienia przepisów, które moim zdaniem nadal są niekonstytucyjne. Dopóki nie zostaną zmienione, podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych aby uniknąć sztywno określonej kary powinien terminowo przekazywać kwartalne sprawozdanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 10. 10 Adam napisał(a) 22:10, 11.01.2023:

  Dzień dobry,
  w 2014 r. zamontowałem POŚ z drenażem rozsączającym na terenie własnego ogrodu.
  POŚ zgłosiłem do Gminy oraz do Starostwa.
  Na tamten czas nie było z tego co wiem konieczności wykonywania zgłoszenia wodnoprawnego do kierownika nadzoru wodnego PGW Wody Polskie.
  Czy ta konieczność dotyczy tylko nowych POŚ, czy już istniejących również?
  Dziękuję uprzejmie.

 11. 11 Justyna napisał(a) 23:11, 11.01.2023:

  Dzień dobry
  Proszę o poradę? Planuję budowę domu i w warunkach zabudowy gmina wystawiła, iż jest możliwość podpięcia się do sieci kanalizacyjnej. Problem w tym, że najbliższe przyłacze znajduje sie w odległości 70m od granicy mojeje działki w drodze gminnej wewnętrznej. Dodatkowo planuję odsunąc do od granicy działki ok 35m z powodu wysokiego słupa energetycznego blisko jej frontu. Mój architekt wykonujący adaptację terenu dodatkowo zauważył, iż spadek gruntu nie wynosi 2% tylko niecałe 1,5% a studzienka do której mogła bym się podpiąc ma głebokość 1.8m co przy tak długim przyłaczu nie będzie dobrze działać. Udająć się do gminy zaproponowali że zrobią kanalizację grawitacyjną do granicy działki natomiast nie wiadomo w jaki terminie. Mój architekt zauwazył, iż taka kanalizacja nie będzie sprawnie działać jeśli gmina tylko przeciągnie sieć a nie zachowa odpowiedniego spadku i będe nadal miała problemy z przyączem Ja planuję wrowadzić się w przeciągu 2-2,5 roku. Czy w takim razie mogę wystąpić ze zgłoszeniem o przydomową oczyszczalnie ścieków jeśli wybuduję dom. Z góry dziękuję za odpowiedź

 12. 12 Sylwester napisał(a) 11:41, 13.01.2023:

  dopisałbym jeszcze że Przepisy dotyczące przedsiębiorcy opróżniającego o Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych nakazują że: kwartalnych sprawozdań muszą zawierać: …..informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

  a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

  b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
  Tylko skąd brać tę wiedze skoro gminy nie mają wykazów zbo i poś z podziałem na aglomeracje i poza nią, a uchwały o aglomeracji to w większości buble prawne z których takich informacji nie można wydobyć ( rozbieżność tekstu uchwały i załącznika graficznego – jeszcze nie widziałem dobrej uchwały bez błędów a obsługujemy kilkanaście gmin)

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:38, 15.01.2023:

  Sylwester (ad 12), uzupełniłam artykuł o obowiązek informacji w sprawozdaniu o ilości odebranych nieczystości ciekłych z podziałem na te odebrane z aglomeracji i spoza

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:37, 15.01.2023:

  Adam (ad 10), 1) obecnie na wykonanie 'urządzenia wodnego’, czyli w tym przypadku na wykonanie drenażu rozsączającego ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków wg art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego wystarcza zgłoszenie wodnoprawne kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie, ale wcześniej wymagane było pozwolenie wodnoprawne

 15. 15 Ola napisał(a) 17:43, 08.02.2023:

  Czy w przypadku planowanej budowy domu z przydomową oczyszczalnią ścieków zgłoszenie do Wód Polskich, wójta i starosty należy zrobić przed złożeniem wniosku o pozwoleni na budowę? Czy najpierw Wody Polskie i Starosta, a wójt już jak będzie oczyszczalnia, ale przed jej uruchomieniem? Nie mam jeszcze wybranego modelu, ani firmy która będzie mi tę oczyszczalnię robić – bo przecież nie mam jeszcze pozwolenia na budowę domu:) Czyli inwestycja będzie za 1-2 lata, do tego czasu może się sporo zmienić w dostępności na rynku, a ja muszę coś w tych papierach napisać, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Proszę o rozjaśnienie tej sytuacji – czy wszystkie zgłoszenia przed złożeniem wniosku o PnB, czy już muszę wpisać konkretny model oczyszczalni i wykonawcę? Jeśli są różnice lokalne – powiat lubelski
  Dziękuję za pomoc!

 16. 16 Magdalena napisał(a) 15:09, 22.02.2023:

  A ja mam pytanie odnośnie badania oczyszczonych ścieków wpływających do gruntu. Pani z gminy straszy karą 5000zł za nie wykonanie badań 4 razy w roku. Czy wiadomo coś wam na ten temat? Dodam, że mówimy o przydomowej oczyszczalni w domu jednorodzinnym.

 17. 17 Konrad napisał(a) 08:24, 04.03.2023:

  Witam
  Mieszam w starym domu bez toalety, używam sławojki, dodaję trocin a to co powstaje trafia pod drzewka owocowe. Czytałem że coraz popularniejsze są na zachodzie tzw. toalety suche kompostujące i taką planuję docelowo. Gmina chce budować kanalizację i oczekuje deklaracji o przyłączeniu się, co kosztuje ponad 3000 zł, na co mnie nie stać. Straszą i namawiają że potem będzie drożej, a jak się nie zgodzę to będzie kara. Czy to jest legalne?

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:52, 04.03.2023:

  Jerzy (5), Wiola (8) i Magdalena (16) – różnie są interpretowane przepisy rozporządzenia w zakresie badania jakości ścieków z przydomowej oczyszczalni w przypadku 'zwykłego korzystania z wód’.
  § 11 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia jasno określa warunki wprowadzania takich ścieków do ziemi, ale nie wynika z niego obowiązek pomiarowy dla 'zwykłego korzystania z wód’.
  Natomiast określone w tym rozporządzeniu wymagania dotyczące badania jakości ścieków moim zdaniem dotyczą wyłącznie korzystania z wód w ramach 'usług wodnych’. Wynika to z art. 101 i 304 Prawa wodnego, wg których tylko korzystający z 'usług wodnych’ muszą prowadzić pomiary i są obowiązani do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym, do organu wydającego tę decyzję i do WIOŚ, a za niewykonanie tego obowiązku grozi grzywna z art. 477 Prawa wodnego.
  Nie ma więc ustawowego obowiązku wykonywania pomiarów i przekazywania ich wyników w przypadku ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach 'zwykłego korzystania z wód’. Gdyby pomiary takie zostały wykonane, to 'do szuflady’, a za przekroczenie norm określonych w rozporządzeniu nie ma opłaty podwyższonej, o której w art. 280 Prawa wodnego, bo przekroczenie ustala się wyłącznie w przypadku przekroczenia warunków określonych w pozwoleniu, a 'zwykłe korzystanie z wód’ nie wymaga takiego.
  Uważam, że wystarczającym dowodem na prawidłowe działanie takiej oczyszczalni powinien być przyznany jej znak CE lub znak budowlany. Moim zdaniem to gmina powinna wykonać pomiary, jeżeli ma podejrzenie niewłaściwego oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni.

 19. 19 Teresa napisał(a) 03:08, 13.03.2023:

  Gminy jak najszybciej powinny zaplanować budowy nowych oczyszczalni ścieków w ościennych miejscowościach.
  Taka oczyszczalnia .mogłaby obsługiwać kilka wiosek ,które są
  Położone blisko siebie .Byłby to zapewne najlepszy sposób ,również- ekonomiczný – ( bo nie musiałyby jeździć szambiarki i nie byłoby tyle przekrętów, jak jest teraz ,że ludzie pompują te swoje śmierdzące szamba na pola, do rzeki, do strumieni,,I tp),,a Gminy udają że niema problemu.
  Ps.gdyby były faktycznie kary- to z tych pieniędzy powstała by nijedna prawdziwa OCZYSZCZALNIA!

 20. 20 Marta napisał(a) 22:40, 13.03.2023:

  Witam.Szukam porady i pomocy.Che wybudować oczyszczalnie biologiczna dostałam zgodę tylko na czas określony do czasu wybudowania kanalizacji ale nikt w gminie nie wie kiedy to nastąpi czy za 2, 5 czy 7 lat Koszt takiej oczyszczalni to ok.20 tys. Wójt na chwilę obecną nie potrafi powiedzieć według jakiej uchwały wydał takie pozwolenie .Czy jest to zgodne z prawem że niby daja zgodę a zarówno każą przyłączać się do kanalizacji po jej wybudowaniu.mialam też mieć dofinansowanie ale teraz mi mowi że też nie dostanę. Czy ew mogę wybudować taką oczyszczalnie bez pozwolenia tylko na zgłoszenie. Dodatkowo straszy że będę musiała wciąż wode dawać do badania .Czy mogę pilnie prosić o pomoc w tej kwestii. W środę mam kolejne spotkanie .

 21. 21 Marcin napisał(a) 03:16, 18.03.2023:

  Dzień dobry. Mam pytanie. Do domu jednorodzinnym który zakupiłem zostało wydane pozwolenie wodne dla przydomowej oczyszczalni scieku osadnik rodzielacz filtr piaskowy wylot do cieku (potok) 1.2 – 1.56 m3 /d. na okres 10 lat które to wygasło w 2011roku. Zostało to przeoczone, ponieważ poprzedni właściciel dopełniał formalności i nie przekazał szczegółow a nabywca również sie nie orientował. Teraz przy okazji obowiązków zgłoszenia przydomowych oczyszczalni wyszlo ze pozwolenie dawno wygasło. Jednak przepisy sie zmieniły i z tego co rozumiem pozwolenie nie jest potrzebne, nawet z wylotem do potoku, czy w związku z tym wystarczy zgłoszenie do wód by zalegalizować tą oczyszczalnie? Czy może trzeba zbudowac nową z aktualnymi certyfikatami? Pozdrawiam

 22. 22 Marcin napisał(a) 03:18, 18.03.2023:

  jeszcze dodam że nie ma kanalizacji w pobliżu i ine ma w najbliższych planach (mieszkam w górach)

 23. 23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:06, 18.03.2023:

  Marcin (21, 22), jeżeli ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków wprowadzasz do potoku, to moim zdaniem nie jest to 'zwykłe korzystanie z wód pomimo tego, że ich ilość nie przekracza 5 m3/d. Jest to 'usługa wodna’, na którą wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, a także opłaty do Wód Polskich stałe (roczne, rozłożone na kwartały, obliczone od ilości m3/s w pozwoleniu) i zmienne (kwartalne, trzeba co miesiąc przekazywać oświadczenie z ilością wprowadzonych substancji w ściekach)

 24. 24 Dorota napisał(a) 00:33, 29.03.2023:

  Mieszkamy w strefie aglomeracji miejskiej i nie mamy mozliwosci podłączenia się do kolektora,gdyz go nie ma .Czy budowa przydomowej oczyszczalni ściekòw w moim przypadku bedzie zgodna z prawem?Pragne dodac iz działka jest bardzo duza ok 25 arow.Jaki typ oczyszczalni byłby najlepszym rozwiazaniem ?Prosze o pomoc.

 25. 25 Mariola napisał(a) 22:40, 01.04.2023:

  Dobry wieczór,
  Pani Joanno a czy w przypadku zwykłego korzystania z wód w odniesieniu do interpretowanych przepisów rozporządzenia w zakresie badania jakości ścieków z przydomowej oczyszczalni nie mają czasem zastosowania przepisy par. 5 ust. 1 i 2. tegoż rozporządzenia. W zakresie przywołania pozwolenia wodnoprawnego pojawia się takie sformułowanie tylko doprecyzujące daną sytuację jak np. w ust.3 nakładając dodatkowy obowiązek badania ścieków dopływających do oczyszczalni. Natomiast moim zdaniem wątpliwości te rozwiewa par.1 ust.2 rozporządzenia tutaj jest także mowa o warunkach jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, w szczególności ścieków bytowych nie uzależniając posiadania pozwolenia lub jego brak czy też podziału w zakresie szczególnego korzystania. Z góry dziękuję za odniesienie się do wpisu.

 26. 26 aleksandra napisał(a) 13:56, 12.04.2023:

  Pytanie dot. sprawozdania.
  Aglomeracje tworzą dwie gminy. Gmina X jest gminą wiodącą, zaś druga gmina przyjmie oznaczenie Y.
  1.Czy w sprawozdaniu do wiodącej gminy X ujmuję również ilość odebranych nieczystości z gminy Y ? Czy w takim przypadku składam sprawozdanie również do Gminy Y z wpisaniem ilości odebranych z samej gminy Y czy z całej aglomeracji?
  2. Czy wykaz adresów z których zostały odebrane nieczystości ciekłe mam złożyć do Gminy wiodącej czy do gminy z której zostały te nieczystości odebrane?

 27. 27 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:43, 12.04.2023:

  Aleksandra (26), jeżeli odbierasz nieczystości ciekłe z gminy X i gminy Y, to sprawozdanie (art. 9o UCZIP) przekaż do każdej gminy osobno z danymi dotyczącymi tylko danej gminy

 28. 28 Daria napisał(a) 22:50, 16.04.2023:

  Witam , mamy pozwolenie na budowę domu z szambem. W trakcie budowy postanowiliśmy zmienić szambo na oczyszczalnię ścieków. Złożyliśmy dokumenty do starostwa i otrzymaliśmy telefon, że musimy złożyć od nowa dokumenty o pozwolenie na budowę, gdyż inaczej nie można dokonać takiej zmiany. Czy rzeczywiście jest to zmiana istotna i musimy od nowa składać dokumenty do pozwolenia na budowę?

 29. 29 Filip Sokołowski napisał(a) 11:59, 18.04.2023:

  Witam,

  posiadam pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego wraz z garażem wolnostojącym udzielone przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie w wyniku odwołania od negatywnej decyzji Starosty. W zatwierdzonym projekcie mam bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Przed rozpoczęciem robót chcę zmienić to rozwiązanie na przydomową oczyszczalnię ścieków. Zakresy oddziaływania tych dwóch urządzeń mogą się różnić, czy z tego względu może to być podstawą do zmiany pozwolenia na budowę całości obiektów?

 30. 30 Jacek napisał(a) 22:18, 20.04.2023:

  Chcę wybudować przydomową biologiczną oczyszczalnie ścieków w starym domu , zebrałem wszystkie wymagane dokumenty do nadzoru wodnego . Nadzór wodny żąda jeszcze warunki zabudowy . Na mojej działce nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego . Czy słusznie Nadzór Wodny zgodnie z prawem żąda warunki zabudowy na przydomową oczyszczalnie ścieków ? Jeśli nie co zrobić w takiej sytuacji ?

 31. 31 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:42, 23.04.2023:

  Jacek (30), wg art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego – zgłoszenia wodnoprawnego wymaga nie przydomowa oczyszczalnia, ale wylot z niej oczyszczonych ścieków do ziemi:
  ’13) wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.’
  Zgłoszenie:
  – należy przekazać kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie
  – powinno zawierać informacje określone w art. 421 Prawa wodnego.
  Natomiast art. 422 Prawa wodnego określa, co należy dołączyć do zgłoszenia – m.in. decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

 32. 32 Arni napisał(a) 06:10, 26.04.2023:

  Mimo że mam przydomowa oczyszczalnie ścieków z certyfikatem CE zainstalowana zgodnie wszystkimi przepisami papierami Gmina żąda badań ścieków ,czy ktoś może odpowiedzieć czy muszę to robić ? Oczyszczalnia założona przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej.

 33. 33 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:20, 26.04.2023:

  Arni (32), ja uważam, że nie ma podstaw prawnych do tego, aby gmina żądała cyklicznych badań jakości ścieków z przydomowej oczyszczalni – patrz moją odpowiedź powyżej w komentarzu nr 18.
  Innego zdania jest ministerstwo i urzędnicy. Przydałoby się tu stanowisko sądu.

 34. 34 Arni napisał(a) 06:00, 27.04.2023:

  Dziękuję za odpowiedź, sytuacja wygląda tak że dopłuki nie było kanalizacji w drodze był spokój, Teraz już jest całą ulicę gnębia bo byli u każdego na kontrol ,umnie wyglądało to tak przyszli stwierdzili że jest przydomowa oczyszczalnia spytali o umowę na wywóz odpadów ale o fakturę już NIE,którą posiadam mówię do nich że niemam obowiązku przyłączenia się do kanalizacji bo mam przydomowa oczyszczalnie CE jeszcze na gwarancji wszystko złożone w urzędzie miasta poprostu wszystko legalnie ,pani z gminy to nie obchodzi bo nawet jak mam oczyszczalnie muszę się przyłączyć lub powiedziano mi ze mam zrobić Badanie ścieków też uważam że to jest nielegalne podejście ponieważ nie przekraczam 5m3 ścieków na dobę więc niemam takiego obowiązku dano mi 2 tygodnie na decyzję że albo się przyłączam albo robię badania jeszcze co kwartał podobno za 600 zł,i co tu teraz zrobić czy to jest legalne podejście ?

 35. 35 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:35, 27.04.2023:

  Arni (34), jeżeli zostanie wydana w tym temacie jakakolwiek decyzja administracyjna (na papierze), to proponuję się od niej odwoływać (aż do skutku). W decyzji musi być podana jej prawidłowa ustawowa podstawa prawna, a takiej moim zdaniem w tym przypadku nie ma.

 36. 36 Piotr napisał(a) 13:17, 28.04.2023:

  Jakie skutki wywołuje art. 378 ust. pkt.3 Prawo Ochrony Środowiska? Wynika z niego, że właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków, który jest przedsiębiorcą nie może (być może nie musi) zgłosić instalacji do Gminy. Niezależnie od tego, czy prowadzi w domu działalność czy nie. Mam rację, czy jestem w błędzie?

  Czy sam fakt zarejestrowania w domu działalności gospodarczej (a prowadzenia jej w innym miejscu) skutkuje tym, że nie mamy do czynienia ze zwykłym korzystaniem z wody?

 37. 37 Piotr napisał(a) 13:19, 28.04.2023:

  Uzupełniam. Powinno być 378 ust.3 pkt.3

 38. 38 Ewa napisał(a) 12:38, 04.05.2023:

  Chciałam zwrócić uwagę przyszłych posiadaczy oczyszczalni na obecne ceny wywozu osadnika. Jeszcze w zeszłym roku jednorazowy koszt wynosił średnio na terenie gminy Serock 250 pln. Dziś jest to koszt 2200 pln. Nowe przepisy = nowe ceny. Związane jest to z tym, że teraz tylko w wybranych oczyszczalniach można zrzucać suchy osad z przydomowej oczyszczalni. W przypadku gm. Serock jest to 55 kilometrów a kilometry kosztują. Ja mogę wywozić osadnik co 2 lata zgodnie z instrukcją – taką mam oczyszczalnię ale niektórzy co kilka miesięcy. Także sprawdzajcie koszty u siebie w gminach bo w wielu przypadkach posiadanie oczyszczalni przydomowej obecnie staje się nieopłacalne. :(

 39. 39 Anna napisał(a) 09:13, 05.05.2023:

  Witam wszystkich,
  Temat już poruszany przez Was, ale mam „trudnych urzędników”, więc potrzebuję doprecyzowania.
  Zgłosiłam do Starostwa modernizację szamba szczelnego na biologiczną oczyszczalnię, otrzymałam nawet dokument potwierdzający.
  Teraz muszę zgłosić eksploatację, u mnie żądają próbek, tymczasem nawet Wody powiedziały mi że do 5m3 nie ma obowiązku próbek.
  Dla mnie jest to nielogiczne, bo składam zgłoszenie że zaczynam użytkowanie, to skąd próbki ? Ale to na marginesie.
  Czy możecie dać podstawę prawną jak się odwołać gdyby żądali dołączenia próbek
  Co ciekawe w ościennych gmina h nie ma takich wymogów.
  Z góry dziękuję za pomoc i informacje

 40. 40 Mariola napisał(a) 12:06, 10.05.2023:

  Mam podpisaną umowę na usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do zlewni ze spółką komunalną. Do podpisanej umowy firma przysłała aneks w którym między innymi dodała następujący punkt: „…….Odbiorca osadów ściekowych ma prawo kontrolować skład jakościowy odbieranego osadu, obciążać Dostawcę kosztami analiz oraz opłatą dodatkową według zasad określonych w paragrafie 4 aneksu umowy, jeżeli osady będą będą przekraczały dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone w paragrafie 2 ust. 2 umowy.
  W kolejnym paragrafie piszą , „…..iż opłata dodatkowa wynosi 200 % opłaty za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do zlewni według stawki obowiązującej w dniu dostawy i jest naliczana niezależnie od pobranej opłaty podstawowej……”
  Czy odbiorca ma prawo zlecać badania i obciążać dostawców dodatkowymi kosztami, kto może ewentualnie zlecić taką kontrolę i na podstawie jakich przepisów ?

 41. 41 Barbara napisał(a) 13:20, 05.06.2023:

  Pytanie – mała bio-oczyszczalnia na max 4 osoby – przerób około 5 m sześciennych na miesiąc i bardzo mało osadu –
  Gmina wymaga w związku z nowymi przepisami umowy z firmą oraz wywozu raz na rok osadu ; jak spełnić warunek jeżeli po prostu nie ma co wywozić ? czy mam płacić tylko za fakt przyjazdu i ewentualnie wybrania około 5 litrów z oczyszczalni a koszt to około 200 zł ? czy te przepisy nie powinny być jakoś dopasowane do różnych wielkości oczyszczalni ? i czy w obecnej formie nie stwarzają możliwości przekrętów finansowych ?

 42. 42 Marta napisał(a) 15:46, 05.06.2023:

  Barbara – dura lex sed lex jak to piszą, wg uchwały o czystości i porządku zapewne masz wywozić w razie potrzeby – nie rzadziej jak raz na rok. Umowę musisz mieć podpisaną – ewentualnie w swojej gminie możesz podejśc i zapytac jak do tego podejdą jeśli tego osadu jest niewiele pokazując, że w razie co umowe masz i jesteś w gotowości… przepisy zawsze są sztywne i niedostosowane do wyjątków, dopero w trakcie trwania całej „proceury” z kontrolami będą wynikały rózne problemy i może wtedy będą jakieś dodatkowe wytyczne

 43. 43 Sebastian napisał(a) 14:54, 20.06.2023:

  Dzień dobry,
  planuję przeróbkę istniejącego szamba na biologiczną oczyszczalnię ze zrzutem oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
  Mam przygotowane dokumenty do zgłoszenia wodnoprawnego, studnia chłonna umiejscowiona zgodnie z przepisami 2m od granicy działki, 30m od istniejących studni (mojej i sąsiadów)
  Po konsultacji z urzędnikiem starostwa powiatowego w sprawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – zastrzegł konieczność przedłożenia zgód właścicieli sąsiadujących działek w obrębie 30m od studni chłonnej i 15m od usytuowanego szamba, będącego przerabianym na ową oczyszczalnię.
  Przepisy nic nie mówią o takich zgodach, mam obowiązek zachowania wymaganych odległości w stosunku do istniejących obiektów, czy rzeczywiście urząd może wymagać takich zgód w poczet przyszłych inwestycji?
  Będę wdzięczny za komentarz do sprawy

 44. 44 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:18, 18.07.2023:

  Dzisiaj ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
  Proponuję każdemu zainteresowanemu tematem napisać w ramach konsultacji publicznych, aby w projekcie dodano przepis jednoznacznie stanowiący, czy muszą być prowadzone pomiary jakości ścieków z przydomowej oczyszczalni prze jej użytkownika, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakiej częstotliwości

 45. 45 Dorota napisał(a) 16:53, 08.08.2023:

  Dzień dobry, proszę o poradę, jak wybrnąć z takiej sytuacji:
  Do 2016 miałam zgodnie z pozwoleniem na budowę domu szambo, w 2016 przed szambem zainstalowałam biologiczną oczyszczalnię, szambo w tej chwili stanowi zbiornik na wody pościekowe. Oczyszczalni nigdzie nie zgłosiłam. Wywóz realizowałam co 9 miesięcy zgodnie z instrukcją oczyszczalni i odpowiednie umowy z odbiorcami mam. Gmina wymaga wywozu z szamba 2 razy w roku. Pytanie: czy lepiej udokumentować wywóz z nielegalnej oczyszczalni, czy niekompletny (1 w roku-zamiast 2 razy)wywóz z szamba?

 46. 46 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:58, 15.08.2023:

  Dorota (45), jeżeli oczyszczone ścieki nie są wprowadzane do ziemi, lecz do szamba i są wywożone, to wg mnie masz biologiczną podczyszczalnię, której nie ma obowiązku zgłaszać do gminy jako oczyszczalnia ścieków. Jeżeli chodzi o częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z szamba, to trzeba uwzględniać zapisy uchwalonego przez Radę Gminy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

 47. 47 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:10, 31.08.2023:

  (dodatek do komentarza 18) Cytuję odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację nr 41 613: ’Warto zauważyć, że art. 477 pkt 4 ustawy Prawo wodne dotyczy sytuacji korzystania przez podmiot ze środowiska wodnego bez wykonywania obowiązku prowadzenia wymaganych prawem pomiarów. W celu korzystania ze środowiska, podmiot taki musi uprzednio wystąpić o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oddzielnie na wykonanie urządzenia wodnego oraz oddzielnie na korzystanie z niego. Tym samym, obowiązek opomiarowania zrzutu dotyczy działalności, na którą podmiot zobowiązany uzyskał, co do zasady stosowne pozwolenia wodnoprawne.’

 48. 48 Tomasz napisał(a) 21:28, 15.09.2023:

  Mój projektant złożył wniosek o pozwolenie na budowę i po miesiącu dostał wezwanie do uzupełnienia dokumentacji o między innymi zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzenia do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie i drenaż będę pewnie robił dopiero za rok, a może dwa, a zgłoszenie wymagane jest przed rozpoczęciem wykonywania robót. Czy starostwo może uzależniać wydanie mi pozwolenia na budowę od zrobienia tego zgłoszenia?

 49. 49 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:36, 15.09.2023:

  Tomasz (48) – na budowę czego ma być to pozwolenie budowlane?

 50. 50 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:18, 21.09.2023:

  Przeczytaj artykuł na Teraz Środowisko: Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera

 51. 51 Marek napisał(a) 19:25, 03.10.2023:

  Spółki mające koncesje w gminie na wywóz nieczystości odmawiają odbioru z oczyszczalni przydomowej i podpisania umowy.. łącznie ze spółką gminną. Jak walczyć z takimi wiatrakami? Zaraz kontrolę zrobią i mandaty polecą, i pytanie jak w ogóle opróżnić osadnik w takiej chorej sytuacji? Są jakieś spółki wyższego stopnia? Zapłacę nawet i te 2000, ale nie ma chętnych.

 52. 52 Anita napisał(a) 13:13, 11.10.2023:

  Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków wydano we wrześniu 2021, montaż oczyszczalni w 2023. Czy muszę przechodzić całą procedurę zgłoszenia wodno-prawnego i zgłoszenia do starostwa po zmianie przepisów czy obowiązuje mnie wydana zgoda od nadzoru budowlanego?

 53. 53 Marcin napisał(a) 23:42, 01.11.2023:

  Proszę o poradę.
  5 lat temu zgłosiłem do gminy że na mojej działce jest hybrydowa oczyszczalnia trzy komorowa z wyprowadzeniem do drenażu do gruntu (przybliżony rok budowy 1980)
  Nie wiem jak ułożony jest drenaż ale bazuje na złożu i drenach że żwiru i grubych kamieni (poniemieckie rozwiązanie). Trzecia komora zdaję się być hłonna. Osad z pierwszego osadnika wywożę 2 razy do roku około 4m3. Dodatkowo systematycznie wrzucam do 1i2 osadnika bakterie.
  Przy okazji kontroli papierów z gminy (umowa i faktury za wywóz) urzędnik stwierdził że to nie jest oczyszczalnia.
  Mimo iż 5 lat temu zgłosiłem stan faktyczny na co mam potwierdzenia. Nie mam dostępu do kanalizacji ani do wody z wodociągów.
  Czy taka oczyszczalnia hybrydowa bez certyfikatu może być przezemnie wykorzystywana? W jaki sposób mam zalegalizować to rozwiązanie?

 54. 54 Agata napisał(a) 22:04, 27.12.2023:

  8 lat temu toczyłam batalię o przyłącz do kanalizacji ,który okazał się nie możliwy i dostałam pozwolenie na zamontowanie przydomowej oczyszczalni ścieków .Wszystko załatwione i w starostwie zgłoszone ,okazuje się że po tych 7 latach nie zgłosiłam do gminy,na wywóz mam faktóry umowę za wodę płacę ,a teraz okazuje się że jeśli mam możliwość podłączenia się do kanalizacji to mam to zrobić i nie chcą przyjąć zgloszenia oczyszczalni .Proszę poradżcie co w takim wypadku zrobić .Dziekuje

 55. 55 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:44, 15.02.2024:

  Zobacz: Oczyszczalnie drenażowe jak bomba z opóźnionym zapłonem

 56. 56 Marcin napisał(a) 22:00, 25.03.2024:

  Proszę o poradę.
  5 lat temu zgłosiłem do gminy że na mojej działce jest hybrydowa oczyszczalnia trzy komorowa z wyprowadzeniem do drenażu do gruntu (przybliżony rok budowy 1980)
  Nie wiem jak ułożony jest drenaż ale bazuje na złożu i drenach że żwiru i grubych kamieni (poniemieckie rozwiązanie). Trzecia komora zdaję się być hłonna. Osad z pierwszego osadnika wywożę 2 razy do roku około 4m3. Dodatkowo systematycznie wrzucam do 1i2 osadnika bakterie.
  Przy okazji kontroli papierów z gminy (umowa i faktury za wywóz) urzędnik stwierdził że to nie jest oczyszczalnia.
  Mimo iż 5 lat temu zgłosiłem stan faktyczny na co mam potwierdzenia. Nie mam dostępu do kanalizacji ani do wody z wodociągów.
  Czy taka oczyszczalnia hybrydowa bez certyfikatu może być przezemnie wykorzystywana? W jaki sposób mam zalegalizować to rozwiązanie?

 57. 57 Alicza napisał(a) 11:05, 02.04.2024:

  Planuje budowę przydowmowej biologicznej oczyszczalni ścieków do 5m3/d. Złożyłam dokumenty do Starostwa , mam zaświadczenie o nie zgłoszeniu sprzeciwu z Wód Polskich. Byłam w Gminie i dowiedziałam się że teren na którym posiadam nieruchomość jest objęty programem Natura 2000 i jeszcze innym dotyczącym ochrony ptaków. Czy ew takim przypadku muszę uzyskać zgodę decyzję o pozwoleniu na budowę?

 58. 58 Andrzej napisał(a) 16:01, 27.04.2024:

  jestem inżynierem a nie prawnikiem, czy ja dobrze rozumuje, że przepisy rozróżniają tylko: szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. To że w ramach przydomowych oczyszczalni ścieków technicznie dzieli się je na ekologiczne oraz biologiczne, tego prawo nie rozróżnia? Technicznie to dwie różne instalacje. Może jednak się mylę i prawo inaczej traktuje przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.


Skomentuj...