Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów

Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują istotne zmiany przepisów związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, które dotyczą ok. 300 tys. właścicieli takich oczyszczalni, podmiotów wywożących nieczystości ciekłe oraz 2477 gmin.

Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549).

Dotychczasowe wątpliwości co do kwalifikacji nieczystości (z wytrąconymi cząstkami stałymi, które co jakiś czas trzeba usuwać) znajdujących się w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz brak zasad dotyczących postępowania z nimi na terenie gminy były powodem tego, że w wielu gminach brakowało podmiotów odbierających takie nieczystości.

W nowelizacji definicji art. 2 UCZIP rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)   nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Dzięki zmianie tej definicji gromadzone w osadniku przydomowej oczyszczalni ścieków nieczystości zdefiniowano jako 'ścieki’, które w rozumieniu przepisów UCZIP są 'nieczystościami ciekłymi’. Tym samym od 9.08.2022 r. takie 'ścieki’ należy traktować jako 'nieczystości ciekłe’ podlegające przepisom UCZIP, a nie jako 'odpady’, gdyż wg art. 2 pkt 8 UO2:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
8) ścieków

Tak więc powyżej zdefiniowanych 'nieczystości ciekłych’ nie dotyczą przepisy UO2 w zakresie m.in.
– ewidencji w BDO: karta przekazania odpadów (KPO), karta ewidencji odpadów (KEO),
– wpisu w rejestrze BDO w dziale VII dla transportującego odpady,
– wymagań dla transportu odpadów,
– zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
– sprawozdawczości odpadowej poprzez BDO.

Dla przypomnienia – wg UCZIP:

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości (…) nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi

Zmiany przepisów od 9.08.2022 r. dotyczące właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Władający nieruchomością z przydomową oczyszczalnią ścieków musi mieć umowę z odpowiednim podmiotem na pozbywanie się nieczystości ciekłych z osadnika tej oczyszczalni oraz dowody uiszczania opłat za te usługi, gdyż wg zmienionego art. 6 ust. 1 UCZIP:

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, (…), wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub
2) (…)
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 • Nie jest już wymagane pozwolenie wodnoprawne, ale wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni) w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi w ramach 'zwykłego’ korzystania z wód, czyli gdy ilość ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego nie będzie przekraczać łącznie 5 m3/d, odbywać się będzie na własnym gruncie i nie będzie oddziaływać na grunty sąsiednie, gdyż dodano pkt 13 do art. 394 ust. 1 PW2:

Art. 394.1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:
13)  wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Powyższe zgłoszenie powinno zawierać informacje i załączniki określone w art. 421 i 422 PW2, należy przekazać je kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie.

Uwaga

Nadal jednak właściciel takiej oczyszczalni ma obowiązek jej zgłoszenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co wynika z rozporządzenia [11]:

§ 2. 1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Nadal też budowa takiej oczyszczalni wymaga zgłoszenia do starosty, bo wg art. 29 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego [12] wynika, że:

Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:|
5) oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

Przepisy dotyczące przedsiębiorcy opróżniającego osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Od 9.08.2022 r.

 • Obowiązek posiadania zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; przy ubieganiu się o to zezwolenie powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną i zezwolenie powinno wskazywać stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe będą dostarczane (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1aa UCZIP)
 • Obowiązek dostarczania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 PW2 tj. w rozporządzeniu [9], przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe (art. 7 ust. 6c UCZIP); obowiązek ten dotyczy też gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących taką usługę

Od 1.01.2023 r.

 • Sporządzanie kwartalnych sprawozdań (po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.) i przekazywanie ich wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale (art. 9o UCZIP)
 • Dołączanie do sprawozdania wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły; w wykazach zamieszcza imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości (art. 9o ust. 4 UCZIP)

Uwaga

Dotychczasowe przepisy w zakresie nieczystości ciekłych dotyczyły tylko przedsiębiorców prowadzących opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Natomiast zmienione przepisy objęły nie tylko przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe, ale też opróżniających osadniki przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto od 1.01.2023 r. w sprawozdaniu (pierwszy raz za I kwartał 2023 r.) przedsiębiorca dodatkowo musi podać informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych (art. 9o ust. 3 pkt 4a UCZIP):
– z obszaru aglomeracji
– spoza obszaru aglomeracji,
przy czym chodzi o aglomerację wyznaczoną na podstawie art. 87 ust. 1 PW2 przez radę gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Wydane przed 9.08.2022 r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przed rozpoczęciem działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.

Zmiany przepisów dotyczące gmin

Od 9.08.2022 r.

 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę umów i opłat za pozbywanie się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych co najmniej raz na dwa lata (pierwszy dwuletni okres liczy się od 9.08.2022 r.) zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym, z zastosowaniem art. 279 i 380 POŚ

Od 1.01. 2023 r.

 • Ewidencja prowadzona przez gminę powinna dodatkowo zawierać informacje o:
  1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
  5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
  6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
  7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
  9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta obowiązany jest do końca kwietnia przekazać WIOŚ i dyrektorowi RZGW PGWWP sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy (pierwszy raz za rok 2023) zawierające powyższe informacje

Do 9.02.2023 r.

 • Rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do zmienionych przepisów
 • Rada gminy obowiązana jest dostosować uchwałę określającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości do zmienionych przepisów, tj. dodatkowo określić taką stawkę za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 9.08.2023 r.

 • Gminy muszą dostosować się do obowiązku opróżniania (za opłatą określoną w decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta) osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na ich opróżnianie
 • Rada gminy obowiązana jest dostosować uchwałę określającą wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia do zmienionych przepisów (do tego czasu do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji stosuje się wymagania określone w dotychczasowej uchwale dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych)

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
[4] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (obowiązuje maksymalnie do 9.02.2023 r.)
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
[12] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

TEMATY POWIĄZANE

Nadal są niekonstytucyjne sztywno określone kary za nieterminowe sprawozdania dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Odpady komunalne – zmiana definicji
Ewidencja odpadów w BDO
Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2022

Joanna Wilczyńska (14.08.2022)
Nowości | 14 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 14

“Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów”
 1. 1 Elżbieta napisał(a) 12:56, 03.10.2022:

  względem przydomowych oczyszczalni ścieków do 5m3/d dla indywidualnych gospodarstw domowych i obowiązku zgłoszęń dopisanych w art 394ust 1pkt 13 Prawa wodnego w kontekście art 395 pkt 7 mówiącego o wyłączeniu z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia w przypadku „wprowadzania ścieków do wód lub ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5m3 na dobę na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Czy wspomniane wyłączenie nie odnosi się do przydomowych oczyszczalni ścieków skoro jest tu mowa o ilości ścieków do 5 m3. Czy ustawodawca czegoś tu jednak nie dopisał lub nie wyjaśnił ? sprawa ta budzi szereg kontrowersji i różnorodność w działaniach organów administracji architektoniczno budowlanej na terenie kraju.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:24, 03.10.2022:

  Elżbieta (1), uzasadnienie do etapu projektu jest tutaj.
  W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wg przepisów prawnych:

  1) na wykonanie 'urządzenia wodnego’, czyli na wykonanie wylotu ścieków z oczyszczalni wg art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego wystarcza zgłoszenie wodnoprawne kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie (zamiast dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego), ale sama oczyszczalnia nie jest 'urządzeniem wodnym’, a więc nie wymaga i nie wymagała pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego;

  2) wprowadzanie ścieków do wód /ziemi do 5 m3 na potrzeby zwykłego korzystania z wód:
  a) wg art. 395 pkt 7 Prawa wodnego – nie wymaga i nie wymagało pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego;
  b) wg art. 152 Prawa ochrony środowiska i rozporządzenia – wymaga i wymagało zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

 3. 3 Łukasz napisał(a) 13:59, 14.10.2022:

  Czy zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków TYLKO do wójta wystarczy (mieszkam na wsi) czy również muszę mieć zgłoszenie do Starostwa??? Gmina kładzie u nas kanalizę i chce mnie zmusić do podłączenie się do niej, mimo, że posiadam POŚ zgłoszoną w Gminie?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:44, 14.10.2022:

  Łukasz (3),
  1) 'Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód’ należy dokonać do Gminy (art. 378 ust. 3 pkt 3 POŚ).
  2) Natomiast z art. 29 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego wynika, że 'nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę’ – czyli do Starosty zgłasza się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Według mnie, Gmina nie może zmusić do podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej, jeżeli nie ma zastrzeżeń do funkcjonowania tej przydomowej oczyszczalni ścieków, bo wg art. 5 ust. 1 pkt 2 UCZIP:
  'przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych’.
  Ponadto wg wyroku NSA:
  'przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. To zaś oznacza, że sytuacja ta ma miejsce w sytuacji, gdy przydomowa oczyszczalnia ścieków powstała przed zrealizowaniem sieci kanalizacyjnej. Brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy, a zwłaszcza jego ostatni fragment, wskazuje, że przesłanką zobowiązania do podłączenia się do sieci jest fakt jej istnienia oraz realna, technicznie wykonalna możliwość podłączenia.’

 5. 5 jerzy napisał(a) 02:40, 23.10.2022:

  Mam przydomową oczyszczalnię ścieków od 2007 roku, zgłoszoną do gminy, w przeciągu ostatniego roku gmina wybudowała kanalizacje i teraz komunikuje mi na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 12 lipca 2019r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych … w szczególności §11 ust. 5, że jeśli moja oczyszczalnia, nie spełnia norm jakości ścieków specyfikowanych w rozporządzenie to … nie jest to przydomowa oczyszczalnia i jestem zobligowany do przyłączenia się do kanalizacji. Czy ma obowiązek badania ścieków? Czy gmina może stosować taką argumentacje? W jako sposób mogę się bronić?

 6. 6 Michal napisał(a) 12:03, 27.11.2022:

  Witam, zamierzam zmodyfikować szambo na POŚ biologiczną z pochłaniaczem roślinnym lub filtrem gruntowo-korzeniowym. Zgłosiłem to do Wójta i uzyskałem oświadczenie.
  Czy dobrze zrozumiałem? Na wprowadzenie ścieków do wód / ziemi do 5 m3/d nie wymaga się zgłoszenia ani pozwolenia wodnoprawnego a jedynie wójtowi? Natomiast wykonanie wylotu ścieków z oczyszczalni potrzeba zgłosić kierownikowi nadzoru Wody Polskie?
  To gdzie mam jeszcze zgłosić: do starostwa czy wód polskich?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:08, 27.11.2022:

  Michał (6), w przypadku przydomowej oczyszczalni wymagane jest:
  1) zgłoszenie do wójta – dotyczące wprowadzania ścieków do środowiska z oczyszczalni;
  2) zgłoszenie wodnoprawne do kierownika nadzoru wodnego PGW Wody Polskie – dotyczące wykonania wylotu ścieków z oczyszczalni;
  3) zgłoszenie do starosty – dotyczące budowy oczyszczalni.

 8. 8 Wiola napisał(a) 14:00, 12.12.2022:

  Witam, mam ten sam problem jak Pan Jerzy, który pisał 23.10.2022 r. Posiadam w ramach zwykłego korzystania z wód zamontowaną oczyszczalnię ścieków poza aglomeracją z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do drenażu w nasypie. Czy mam obowiązek wykonania badań oczyszczonych ścieków, a jeżeli tak to ile próbek w ciągu roku? Gmina wymaga przedłożenia wyników z poboru 4 próbek na rok. Proszę o wyjaśnienie czy faktycznie mam taki obowiązek?

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:39, 08.01.2023:

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt SK 66/21 stwierdził niekonstytucyjność przepisów nakazujących nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9o UCZIP, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu. Wyrok ten odnosi się do art. 9xb pkt 2, art. 9zc ust. 1 oraz art. 9zf UCZIP w brzmieniu obowiązującym jedynie od 1 stycznia 2016 r. do 8 sierpnia 2022 r.
  Wyrok jednak nie odnosi się do obecnego brzmienia przepisów, które moim zdaniem nadal są niekonstytucyjne. Dopóki nie zostaną zmienione, podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych aby uniknąć sztywno określonej kary powinien terminowo przekazywać kwartalne sprawozdanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 10. 10 Adam napisał(a) 22:10, 11.01.2023:

  Dzień dobry,
  w 2014 r. zamontowałem POŚ z drenażem rozsączającym na terenie własnego ogrodu.
  POŚ zgłosiłem do Gminy oraz do Starostwa.
  Na tamten czas nie było z tego co wiem konieczności wykonywania zgłoszenia wodnoprawnego do kierownika nadzoru wodnego PGW Wody Polskie.
  Czy ta konieczność dotyczy tylko nowych POŚ, czy już istniejących również?
  Dziękuję uprzejmie.

 11. 11 Justyna napisał(a) 23:11, 11.01.2023:

  Dzień dobry
  Proszę o poradę? Planuję budowę domu i w warunkach zabudowy gmina wystawiła, iż jest możliwość podpięcia się do sieci kanalizacyjnej. Problem w tym, że najbliższe przyłacze znajduje sie w odległości 70m od granicy mojeje działki w drodze gminnej wewnętrznej. Dodatkowo planuję odsunąc do od granicy działki ok 35m z powodu wysokiego słupa energetycznego blisko jej frontu. Mój architekt wykonujący adaptację terenu dodatkowo zauważył, iż spadek gruntu nie wynosi 2% tylko niecałe 1,5% a studzienka do której mogła bym się podpiąc ma głebokość 1.8m co przy tak długim przyłaczu nie będzie dobrze działać. Udająć się do gminy zaproponowali że zrobią kanalizację grawitacyjną do granicy działki natomiast nie wiadomo w jaki terminie. Mój architekt zauwazył, iż taka kanalizacja nie będzie sprawnie działać jeśli gmina tylko przeciągnie sieć a nie zachowa odpowiedniego spadku i będe nadal miała problemy z przyączem Ja planuję wrowadzić się w przeciągu 2-2,5 roku. Czy w takim razie mogę wystąpić ze zgłoszeniem o przydomową oczyszczalnie ścieków jeśli wybuduję dom. Z góry dziękuję za odpowiedź

 12. 12 Sylwester napisał(a) 11:41, 13.01.2023:

  dopisałbym jeszcze że Przepisy dotyczące przedsiębiorcy opróżniającego o Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych nakazują że: kwartalnych sprawozdań muszą zawierać: …..informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

  a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

  b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
  Tylko skąd brać tę wiedze skoro gminy nie mają wykazów zbo i poś z podziałem na aglomeracje i poza nią, a uchwały o aglomeracji to w większości buble prawne z których takich informacji nie można wydobyć ( rozbieżność tekstu uchwały i załącznika graficznego – jeszcze nie widziałem dobrej uchwały bez błędów a obsługujemy kilkanaście gmin)

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:38, 15.01.2023:

  Sylwester (ad 12), uzupełniłam artykuł o obowiązek informacji w sprawozdaniu o ilości odebranych nieczystości ciekłych z podziałem na te odebrane z aglomeracji i spoza

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:37, 15.01.2023:

  Adam (ad 10), 1) obecnie na wykonanie 'urządzenia wodnego’, czyli w tym przypadku na wykonanie drenażu rozsączającego ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków wg art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego wystarcza zgłoszenie wodnoprawne kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie, ale wcześniej wymagane było pozwolenie wodnoprawne


Skomentuj...